Exposure to violence and interpersonal conflict resolution tactics displayed among a group of high school learners in the Stellenbosch District

Short, Sotirios (2006-04)

Thesis (MA) -- University of Stellenbosch, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The consequences of violence on South African youth are of major concern for the country's future. The purpose of.this research was to study adolescents from disadvantaged communities' exposure to violence and their use of conflict resolution tactics. The role of gender in mediating the type and the setting of violence exposure and conflict resolution tactics is also investigated. The sample consisted of 426 adolescent learners from three schools in the Stellenbosch district. The questionnaire comprised of the Screen for. Adolescent Violence Exposure (SA VE) (Hastings & Kelley, 1997) and the Conflict Tactics Scales (CTS) (Straus, 1979), which were administered to 187 male and 239 female adolescents with a mean age of 15.9 years. The sample reported. being exposed to moderately high levels of indirect violence in the community. This exposure to violence was significantly correlated with their use of aggressive and violent conflict resolution tactics. Significant negative correlations were found between exposure to violence at school and reasoning tactics. Results from the Analyses of Variance indicated that males were more exposed to traumatic violence at school and in the community, while females were exposed to more physical/verbal abuse at home. Gender differences further showed that males displayed stronger positive correlations between exposure to indirect violence, especially in the community, and verbal aggression. Females displayed stronger positive correlations between exposure to traumatic violence and physical/verbal abuse, especially at home, and the use of violent conflict resolution tactics. The study shows that adolescents exposed to high levels of violence are more likely to display aggressive and violent conflict resolution tactics. Gender differences for the high exposure group showed that males displayed stronger positive correlations between exposure to Indirect violence especially in the community and the use of aggressive. and violent conflict resolution tactics. Females displayed stronger positive correlations between exposure to traumatic violence and physical/verbal abuse and violent conflict resolution tactics, especially at home. It is suggested that interventions and programmes for adolescents be implemented that address more prosocial skills for resolving conflict.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die gevolge van die hoe voorkoms van geweld op die Suid-Afrikaanse jeug is kommerwekkend vir die land se toekoms. Die doel van hierdie navorsing was om adolessente van minderbevooregte gemeenskape se blootstelling aan geweld en hulle gebruik van konflikoplossings-strategiee te bestudeer. Die rol wat geslag in die blootstelling aan geweld asook die van konflikoplossingsstrategie speel is ook ondersoek. Die steekproef bet bestaan uit 426 adolessente leerders uit drie skole van die Stellenbosch distrik. 'n Vraelys wat die "Screen for Adolescent Violence Exposure (SA VE)" (Hastings & Kelley, 1997) en die "Conflict Tactics Scales (CTS)" (Straus, 1979) ingesluit het is deur 187 manlike en 239 vroulike adolessente met 'n gemiddelde ouderdom van 15.9 jaar voltooi. Daar is gevind dat die adolessente aan hoe vlakke van indirekte geweld in die gemeenskap blootgestel was, wat beduidend gekorreleer het met die gebruik van aggressiewe en gewelddadige konflikoplossings-strategiee. Beduidende negatiewe korrelasies is ook tussen blootstelling aan geweld in die skoolomgewing en die gebruik van beredeneeringstrategiee gevind. Resultate van die variansie-ontleding toon dat seuns meer blootgestel was aan traumatiese geweld by die skool en in die gemeenskap, terwyl meisies meer blootgestel was aan fisiese/verbale geweld by die huis. Geslagsverskille dui verder aan dat seuns hoer positiewe korrelasies toon tussen verbale aggressie en blootstelling aan indirekte geweld, veral in die gemeenskap. Meisies bet hoer positiewe korrelasies getoon tussen gewelddadige konflikoplossings-strategiee en blootselling aan traumatiese en fisiese/verbale geweld by die huis. Die studie toon aan dat adolessente wat blootgestel is aan hoe vlakke van geweld meer geneig is tot aggressiewe en gewelddadige konflikoplossings-strategiee. Geslagsverskille vir die hoe blootstellingsgroep dui aan dat seuns hoer positiewe korrelasies toon tussen aggressiewe en gewelddadige konflikoplossings-strategiee en blootstelling aan indirekte geweld, veral in die gemeenskap. Meisies het hoer positiewe korrelasies getoon tussen aggressiewe en gewelddadige konflikoplossingsstrategiee en blootstelling aan traumatiese en fisiese/verbale geweld, veral by die huis. Daar word aanbeveel dat die adolessente meer prososiale vaardighede geleer moet word om konfliksituasies beter te kan hanteer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50605
This item appears in the following collections: