Die rol van die bestuurspan van 'n skool in die vestiging van 'n gesonde leerkultuur

Botha, Marius Johan (2003-12)

Thesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The primary goal of this study is to provide a functional description of the function and the role of management teams, in the promotion of a culture of learning, at High School level. Teachers, management teams, but also parents have an important role to play in creating a culture of learning. Thus, the parents can make a valuable contribution to the development of a learning culture and ultimately enhance lifelong learning and education. Presently, schools are in the process of developing a culture of learning, unfortunately the majority of schools are still attempting to recover from the negative effects of apartheid. In order to develop such a culture of learning, aspects such as discipline, commitment and self-discipline must be addressed. We have to strive towards educating learners to accept authority and discipline, as well as learners that will be committed and motivated. One has to remember that a culture of learning starts at home. Since culture is a dynamic entity, it has an influence on the culture of organisation and management. Through effective management, we have to create opportunities for every individual to develop his/her full potential. The management team thus plays a significant role in establishing and maintaining a learning culture. A school culture is determined by the value, attitude and behaviour of certain situations that lead to insufficient, unacceptable learning activities. Through projects, initiated by government, we will be able to create more awareness and participation in the development of a culture of learning. The role of parents is placed under the spotlight, because of different needs within a culture of learning. By placing parents under this spotlight, we can focus on the management team and also the governing body. This implies that there has to be a management and strategic plan in place. By having these factors in place, one can create and build a better and healthy relationship between the parents and the school. The approach followed in the study was firstly to contextualise the need for a learning culture against the background of changes in the South African education system in the last few decades. Thereafter, relevant concepts were identified and defined: the general concept of culture was was more closely explained and differentiated by investigating the relationship between concepts such as organisational culture, school culture, learning culture and teaching culture, as well as the connection between school based management and a learning culture. Two important steps follow: firstly, the study investigated the preconditions for the establishment of a learning culture, including the potential participation of stakeholders - especially with the aid of information obtained through personal inputs from role players in a specific school project of which the writer was part - and secondly, the study looks at conditions necessary, once it is established, to maintain and sustain a healthy learning culture, with special reference to the cardinal role of the management team. The study concludes with recommendations and suggestions for further research.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die primêre doel van die studie was om 'n beskrywing te gee van die funksie en die rol wat bestuurspanne, in die bevordering van 'n leerkultuur op hoërskoolvlak, moontlik kan speel. Soos die onderwyser en die bestuurspan 'n belangrike rol het om te vervul in die vestiging van 'n leerkultuur, het die ouers ook 'n belangrike rol om te vertolk. Die ouer behoort dus 'n bydrae te kan lewer tot die ontwikkeling van 'n leerkultuur en uiteindelik ook tot lewenslange leer en opvoeding. Skole is tans besig om 'n leerkultuur daar te stel, maar die meerderheid van skole is nog besig om te herstel van die negatiewe gevolge van apartheid. As ons 'n leerkultuur wil vestig, moet daar dissipline, toewyding en self-dissipline wees. Ons moet streef na leerders wat gesag en dissipline sal aanvaar, asook leerders wat toegewyd sal wees met 'n positiewe ingesteldheid teenoor die opvoedingsstruktuur. Wat ons wel moet onthou, is dat leerkultuur by die huis begin. Met dié dat kultuur dinamies is, het dit ook 'n invloed op organisasie- en bestuurskulture. Met effektiewe bestuur moet ons elke individu die geleentheid gee om te ontwikkel tot sy volle potensiaal. Die bestuurspan speel dus 'n beduidende rol in die vestiging of handhawing van 'n leerkultuur. Skoolkultuur word bepaal deur die waarde, houding en gedrag van sekere situasies wat bydra tot 'n ontoereikende onderrigaktiwiteit. Deur die vestiging van projekte wat geïnisieër is deur die regering, salons baie meer betrokkenheid kry by die vestiging van 'n leerkultuur. Die rol van die ouers word onder die soeklig geplaas as gevolg van die verskillende behoeftes in 'n leerkultuur. Deur die ouers onder die soeklig te plaas, kom die bestuurspan en die beheerraad na vore. Dit impliseer dat daar 'n bestuursplan en 'n strategiese beplanning in plek moet wees. Deur dit alles daar te stel, kan ons 'n beter verhouding bou, tussen die ouer en sy skool, en daardeur die leerkultuur van die skool versterk en uitbou. Die benadering in die studie was om eers die behoefte vir 'n leerkultuur te kontekstualiseer teen die agtergrond van veranderinge in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel in die laaste paar dekades. Daarna is relevante begrippe geïdentifiseer en omskryf: die algemene begrip kultuur is nouer verduidelik en gedifferensieer deur die verwantskap te ondersoek met begrippe soos organisasiekultuur, skoolkultuur, leerkultuur en onderrrigkultuur, sowel as die verwantskap tussen skoolgebaseerde bestuur en leerkultuur. Twee belangrike stappe volg: eerstens is die voorvereistes vir die vestiging van 'n leerkultuur ondersoek, insluitend die potensiale deelneme van belanghebbendes - veral met behulp van inligting bekom deur persoonlike insette van rolspelers in 'n spesifieke skoolprojek waarby die skrywer betrokke was - en tweedens, word die voorwaardes vir volhoubaarheid, nadat dit wel gevestig is, van 'n gesonde leerkultuur bespreek, met spesiale verwysing na die kardinale rol van die bestuurspan. Die studie word saamgevat met aanbevelings en voorstelle vir verdere navorsing.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49760
This item appears in the following collections: