Project proposal : to construct and manage Moya weKhaya - spirit of home : a cultural centre in Khayelitsha, Cape Town

Wright, Yolande (2008-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study consists of a proposal to construct and manage Moya weKhaya, a cultural centre on a vacant site linked to an existing park in A Section, Khayelitsha. The cultural centre is an innovative vision of urban renewal. The intention is to contribute towards addressing current social and cultural needs and challenge the historical realities of apartheid planning. The concept was initiated by two community-based organisations (CBOs) and the proposal has been developed through a series of meetings and workshops with the initiating CBOs. The approach to the project, from its inception, was based on a communicative planning approach and the intention of this proposal is to stimulate dialogue with government and other potential partners and garner support for the project. The proposal presents the rationale, vision and objectives of Moya weKhaya and describes the background and context in which the project was formulated. It locates the project within the current South African legislative and policy framework and within current planning discourse. The thematic and ecological approach to the architectural design is presented and the proposed usage of the cultural centre and the envisaged activities are described. Strategies to raise funds for capital costs and partnership options are explored. A preliminary operating budget and income generating strategies to maintain the centre are presented. Potential challenges and solutions are discussed. The proposed cultural centre is an ambitious, costly, and complex project and it raises two fundamental issues. - The challenge to the CBO partnership to raise its own capacity to implement and manage the project on its own and / or to negotiate and formalise a public-private partnership to build and manage the centre. - The challenge by the CBOs to government in particular to support the project and bridge the gap between the legislative framework that promotes grassroots driven development and the institutional mechanisms (and political will) to facilitate such processes. This proposal is an attempt to present a framework in which to address these issues.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie vervat ’n voorstel vir die oprigting en bestuur van ’n kulturele sentrum, Moya weKhaya, op ’n leë bouterrein wat grens aan ’n bestaande park in A Section, Khayelitsha. Die kulturele sentrum is ’n innoverende visie van stedelike vernuwing. Die doel is om by te dra tot die aanspreek van huidige sosiale en kulturele behoeftes en om die historiese werklikhede van apartheidera-beplannning te trotseer. Die konsep is geïnisieer deur twee gemeenskapsgebaseerde organisasies (GGOs) en die voorstel is ontwikkel aan die hand van ’n reeks vergaderings en werkswinkels met die inisiërende GGOs. Die manier waarop die projek benader is, vanaf die aanvang daarvan, is gebaseer op ’n benadering van tegemoetkomende beplanning en die doel met die voorstel is om gesprekvoering te stimuleer met die regering en ander potensiële vennote en ondersteuning in te win vir die projek. Die voorstel bied die regverdiging vir en visie en doelwitte van Moya weKhaya en beskryf die agtergrond en konteks waarin die projek geformuleer is. Dit posisioneer die projek in die huidige Suid-Afrikaanse wetgewende en beleidsraamwerk en in die huidige beplanningsdiskoers. Die tematiese en ekologiese benadering tot die argitektoniese ontwerp word aangebied en die voorgestelde gebruik van die kulturele sentrum en die beoogde aktiwiteite word beskryf. Strategieë om fondse vir kapitaalkoste te vermeerder en vennootskapopsies word ondersoek. ’n Voorlopige bedryfsbegroting en inkomsteskeppingstrategieë om die sentrum in stand te hou, word voorgestel. Potensiële uitdagings en oplossings word bespreek. Die voorgestelde kulturele sentrum is ambisieus, duur en kompleks en dit opper twee fundamentele kwessies: - Die uitdaging aan die inisiërende GGO-vennootskap om die kapasiteit op sy eie op te rig om die projek self te implementeer en te bestuur en/of om ’n openbare-private vennootskap te bewerkstellig en te formaliseer om die sentrum te bou en te bestuur. - Die uitdaging gerig deur die GGO aan veral die regering om die projek te ondersteun en die gaping te oorbrug tussen die wetgewende raamwerk wat grondvlakgedrewe ontwikkeling bevorder en die institusionele meganismes (en die politieke wil) om sodanige ontwikkeling te fasiliteer. Hierdie voorstel is ’n poging om ’n raamwerk te bied waarin hierdie kwessies aangespreek kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49433
This item appears in the following collections: