ITEM VIEW

Invasive potential of the Peruvian pepper tree (Schinus molle) in South Africa

dc.contributor.advisorMilton, Suzanne J.
dc.contributor.advisorRichardson, David M.
dc.contributor.authorMidoko Iponga, Donalden_ZA
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Agrisciences. Dept. of Conservation Ecology and Entomology.
dc.date.accessioned2009-02-10T13:12:53Zen_ZA
dc.date.accessioned2010-08-13T13:10:38Z
dc.date.available2009-02-10T13:12:53Zen_ZA
dc.date.available2010-08-13T13:10:38Z
dc.date.issued2009-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/3975
dc.descriptionThesis (PhD (Conservation Ecology and Entomology))--University of Stellenbosch, 2009.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Natural and semi-natural ecosystems and human communities worldwide are under siege from a growing number of destructive invasive alien species. Alien species are those whose presence in an area is due to intentional or accidental introduction as a result of human activities. Some alien species become invasive, and some cause tremendous destruction to the ecosystem and their stability, but we do not yet understand fully the many factors that determine the levels of invasiveness in alien species. However, management of alien plants requires a detailed understanding of the factors that make them invasive in their new habitat. The aim of this study was to explore in detail the processes and potential for invasion of Schinus molle (Peruvian pepper tree) into semiarid savanna in South Africa and to examine the potential for this species to invade further in these ecosystems, and in other South African biomes. In this thesis I explored the patterns and processes of invasion of S. molle in semiarid savanna using small-scale experiments to investigate physical and ecological barriers to invasion that prevent or accelerate the invasion of this species. I examined factors such as pollination; seed production; seed dispersal; seed predation and viability, all known to contribute to invasiveness. I highlighted the critical role of microsite conditions (temperature, humidity, water availability) in facilitating S. molle seedling establishment in semi-arid savanna and demonstrated that microsite type characteristics need to be considered for management and monitoring of the species in South Africa. I demonstrated the ability of S. molle to out-compete indigenous woody plants for light and other resources and also showed that disturbance of natural ecosystems was not a prerequisite for invasion, although human activities such as tree planting have played a major role in disseminating this species in South Africa. Predicting the future distribution of invasive species is very important for the management and conservation of natural ecosystems, and for the development of policy. For this reason, I also assessed the present and potential future spatial distribution of S. molle in South Africa by using bioclimatic models and a simulation-based spread model. I produced accurate profiles of environmental conditions (both biophysical and those related to human activities) that characterize the planted and naturalized ranges of this species in South Africa, by linking species determinants, potential habitat suitability and likely spread dynamics under different scenarios of management and climate change. All those components provided insights on the dynamics of invasions by fleshy-fruited woody alien plants in general, and on S. molle invasions in South Africa in particular. I developed a conceptual model that described S. molle population dynamics leading to an understanding of the processes leading to the invasive spread of this species in South Africa. This work also emphasized the need for policy review concerning the invasive status of S. molle in South Africa, and recommendations are made for future research.en
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die natuurlike and half-natuurlike ekosisteme sowel as menslike gemeenskappe wereldwyd word bedreig deur ‘n groeiende hoeveelheid indringerplantspesies. Indringerplantspesies (daardie spesies wie se teenwoordigheid toegeskryf kan word aan opsetlike of toevallige inbringing deur menslike toedoen) is ‘n bedreiging nie net vanweë die massiewe verwoesting van die ekosisteme en ekosisteemstabilitiet nie, maar ook omdat ons nog nie ten volle verstaan hoe hulle van skaars in hul natuurlike omgewing tot dominant in hul nuwe habitat gaan nie. Bestuur van indringer plante vereis ’n begrip van biologise en ekologiese faktore wat lei tot hulle indringing in die nuwe habitat. Die primêre doel van hierdie studie was om in detail uit te vind wat die prosessesse en potensiaal is vir die indringing van S. molle (die Peruviaanse peper boom) in droë savanna en om indringingspatrone in droë savanna met huidige en potensieële toekomstige patrone in ander Suid-Afrikaanse biome te vergelyk. In hierdie tesis ondersoek ek die patrone en prosesse wat verband hou met die indringing van S. molle in droë savanna deur gebruik te maak van kleinskaalse eksperimente om fisiese en ekologise hindenisse te ondersoek wat indringing van S. molle in Suid-Afrika voorkom of versnel. Dit sluit faktore in wat bekend is om by te dra tot indringing van plant spesies, soos bestuiwing, saadproduksie, saadpredasie en kiemkragtigheid. Ek het die kritieke rol beklemtoon van mikroomgewingskondisies (temperatuur, humiditeit, waterbeskikbaarheid) in die fasilitering van S. molle saailingvestiging in droë savanna en het gedemonstreer dat die tipe mikroomgewingskarakteristieke in ag geneem moet word by betuur en monitering van die verspreiding van S. molle in Suid-Afrika. Ek het die vermoë van S. molle om inheemse plante te uitkompeteer gedemonstreer, en het gewys dat versteuring van natuurlike ekosisteme nie ’n voorvereiste vir S. molle indringing was nie, hoewel menslike aktiwiteite soos boomaanplantings ’n groot rol speel deur by te dra tot indringing van hierdie spesie in Suid-Afrika. Voorspelling van toekomstige verspreiding van indringerspesies is baie belangrik vir die bestuur en bewaring van natuurlike ekosisteme, sowel as vir ontwikkeling van wetgewing. Daarom is die huidige en potensiele toekomstige ruimtelike verspreiding van S. molle in Suid-Afrika bereken deur inkorporering van bioklimaatsmodelle en simulering gebasseer op ’n verspreidingsmodel. Ek het derhalwe akkurate profiele van omgewingstoestande (beide fisiese en daardie wat verband hou met menslike aktiwiteite) wat die aangeplante en natuurlike omvang van die spesie in Suid-Afrika kenmerk geproduseer deur spesiedeterminante, potensieële geskiktheid van habitatte en moontlike verspeidingsdinamika onder verskillende bestuursscenarios en kimaatsverandering te koppel. Al hierdie komponente verskaf insig in die dinamika van die indringing van houtagtige plante met vlesige vrugte oor die algemeen en S. molle in besonder in Suid- Afrika. Hierdie werk beklemtoon ook die behoefte vir hersiening van beleidsrigtings wat betrekking het op die indringerstatus van S. molle in Suid-Afrika en maak aanbevelings vir toekomstige navorsing.af
dc.language.isoen
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectBiological invasionsen_ZA
dc.subjectNaturalizationen_ZA
dc.subjectSchinus molleen_ZA
dc.subjectInvasive speciesen_ZA
dc.subjectInvasive plants -- South Africaen
dc.subjectDissertations -- Conservation ecology and entomologyen
dc.subjectTheses -- Conservation ecology and entomologyen
dc.titleInvasive potential of the Peruvian pepper tree (Schinus molle) in South Africaen_ZA
dc.typeThesisen
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW