A model for the delegation of roles and responsibilities within a performance management system at Oudtshoorn Municipality

Sauls, Alfonso Loxley (2006-12)

Thesis (MPA)--University of Stellenbosch, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Thc purpose of this research was to design a model for the delegation of roles and responsibilities within a performance management system (PMS) that will assist Oudtshoom Municipality in the implementation ofPMS. The motivation for the study was the fact that performance management is a relatively new legislative requirement for local government in South Africa. Local government authorities are currently experiencing many problems in the delivering of services to their respective communities, and this makes performance management a contemporary issue. The objectives of this research project are to o Explain what PMS is; o Explain how I'MS fits into the legislative framework in local government in South Africa; o Explain the importance of defining roles and responsibilities in a PMS; o Design a model for the delegation of roles and responsibilites within a PMS for Oudtshoorn Municipality; o Make recommendations for the successful implementation of PMS at Oudtshoorn Municipality. The research design that was used in this study was a combination of a model-building design and a case study design. The study was qualitative in nature and was a combination of non-empirical and empirical studies. Semi-structured interviews were held with a selected group of individuals who are key role-players in I'MS at Oudtshoorn Municipality. Some of the aims of the interviews were to establish the respondents understanding of PMS, and roles and responsibilities. The same respondents were given a table of different roles and responsibilities, to determine whether they knew what the different roles and responsibilities are of the different stakeholders in the PMS. The data analysis showed that the stakeholders (participants in the research) within the PMS at Oudtshoorn Municipality could not assign roles and responsibilities correctly. In order for PMS to be implemented successfully at Oudtshoorn Municipality, stakeholders in the PMS need to know exactly what is expected of them. It is not only from an organisational point of view that roles and responsibilities are important, but it is also a legislative requirement that roles and responsibilities need to be clarified before implementing a PMS. This problem created the need to design a model for the delegation of roles and responsibilities within a PMS that will assist Oudtshoorn Municipality in the implementation of PMS. The model is presented and an explanation of the model is given to understand how to use the model. Since Oudtshoorn Municipality is in the process of developing a PMS, a few recommendations are made to assist the municipality in the implementation of PMS.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie navorsing was om 'n model te ontwikkel vir die delegering van rolle en verantwoordelikhede binne 'n prestasie besluurstelsel, wat Oudtshoom Munisipaliteit kan help met die implementering van 'n prestasie bestuurstelsel. Die motivering vir die studie was die lcit dat prestasie bestuur 'n relatiewe nuwe wetlike vereiste vir plaaslike regering in Suid-Afrika is. Plaaslike regerings owerhede ondervind tans baie probleme met dienslewering aan hulle onderskeie gemeenskappe en dit maak prestasie bestuur 'n kontemporere saak. Die doel van hierdie navorsingsprojek is om, o Te beskryfwat 'n prestasie bestuurstelsel is; o Te beskryf hoe 'n prestasie bestuurstelsel inpas in die wetlike raamwerk van plaaslike regering in Suid-Atrika; o Te beskryf die belangrikheid om rolle en verantwoordelikhede binne 'n prestasie bestuurstelsel te definieer; o Om 'n model vir die delegering van rolle en verantwoordelikhede binne 'n prestasie bestuurstelsel vir Oudtshoorn Munisipaliteit te ontwikkel; en o Aanbevelings te maak vir die suksesvolle implementering van 'n prestasie bestuurstelsel by Oudtshoorn Munisipaliteit. Die navorsingsontwerp wat gebruik was in hierdie studie was 'n kombinasie van modelbou ontwerp en 'n gevallestudie ontwerp. Die studie was kwalitatief van aard en was 'n kombinasie van nie-empiriese en empiriese studies. Semi-gestruktureerde onderhoude was gevoer met 'n geselekteerde groep individue wat sleutel rolspelers is, in prestasie bestuur, by Oudtshoom Munisipaliteit. Sommige van die mikpunte van die onderhoude was om vas te stel die respondente se verstaan van prestasie bestuurstelsels en rolle en verantwoordelikhede. Dieselfde respondente het ook 'n tabel voltooi wat verskillende rolle en verantwoordelikhede van die onderskeie rolspelers binne 'n prestasie bestuurstelsel aandui. Die data analise hel getoon dat rolspelers (deelnemers in die navorsing) binne die prestasie bestuurstelsel by Oudtshoom Munisipaliteit nie rolle en verantwoordelikhede korrek kon toeken nie. Om 'n prestasie bestuurstelsel suksesvol by Oudtshoom Munisipaliteit te implementeer, is dit belangrik dat elke rolspeler presies sal weet wat van homlhaar verwag word. Dit is nie net vanuit 'n organisatoriese oogpunt belangrik dal rolle en verantwoordelikhede gedefinieer moet word nie, maar wetgewing vereis ook dat rolle en verantwoordelikhede duidelik moet wees voordat 'n prestasie bestuurstelsel geimplementeer word. Die probleem wat hier ontstaan het, het die geleentheid geskep om 'n model te ontwikkel vir die delegering van rolle en verantwoordelikhede binne 'n prestasie bestuurstelsel wat Oudtshoom Munisipaliteit kan help met die implementering van 'n prestasie bestuurstelsel. Die model, met 'n verduideliking hoc om die model te verstaan, word ook voorgestel. Oudtshoorn Munisipaliteit is tans besig om 'n prestasie bestuurstelsel te ontwikkel. Aanbevelings word gemaak om die munisipaliteit te help met die implementering van 'n prestasie besluurstelsel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21907
This item appears in the following collections: