Evaluation of the In-Service Basic Education Teacher Diploma Programme in Namibia

Shingenge, Hans Silvanus (2005-04)

Thesis (MPA)--University of Stellenbosch, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The In-Service Basic Education Teacher Diploma Programme (BETD Inset Programme) is a Namibian educational programme under the Ministry of Basic Education, Sport and Culture. It is a unified general preparation for unqualified and partly qualified teachers in Basic Education, with opportunities for specialisation in both phases of schooling and in subject areas. It seeks to strike a balance between professional insight, skills and subject knowledge. A process of evaluation was implemented to assess the programme management and the programme workers’ knowledge, skills and expertise, including their choice of methodology for implementing the BETD Inset Programme. The aim of the programme evaluation was to determine the effectiveness and sustainability of the BETD Inset Programme. The problem statement of this study takes as its point of departure the prevalence of development programmes that are not implemented in an effective and sustainable manner, particularly in Third World countries. Many researchers and scholars have identified programme management as crucial to the effective implementation of development programmes. It is in response to this argument that this researcher decided to conduct a study on the National Institution for Educational Development (NIED)’s implementation of the BETD Inset Programme. The objective was to establish whether the existing programme management strategy implements the BETD Inset Programme effectively, and to explore the possibilities of recommending supporting strategy. This study also referred to the issue of gender balance in the appointment of BETD Inset Programme management staff. Qualitative methodology was used to obtain information from the BETD Inset Unit and Regional Education Offices, who play an important role in the implementation process of the BETD Inset Programme. The senior managers were interviewed and they provided information about the BETD Inset Unit management structures and the objectives achieved during the BETD Inset Programme implementation process. The implementation process plans set by the NIED were based on terms of reference provided by the Ministry of Basic Education, Sport and Culture to determine their effectiveness in achieving the set objectives. The literature review of this study reflects the conceptual categories identified from an overview of programme management objectives in development programmes and distance education programmes. These conceptual categories are based on management models that are useful for programme management evaluation. The conceptual categories point out characteristics fundamental to the effective implementation of the BETD Inset Programme. These characteristics were used to formulate measuring criteria, and they formed the basis for the analysis of the study’s results in chapter 5. BETD Inset Programme is defined as a distance education programme. It was deduced that the BETD Inset Programme faced a number of challenges, and that consequently the NIED management had to implement the programme with a limited infrastructure and work force. All these challenges are linked to one major factor, which is the lack of sufficient resources required for the effective implementation of the BETD Inset Programme in a sustainable manner. This study recommends that a strategy for potential stakeholder participation should be redesigned and effectively implemented, in order to secure sufficient resources to support the programme in a sustainable manner.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Indiensprogram vir ’n Basiese-Onderrig-Onderwysdiploma (BOOD-Insetprogram) is ’n Namibiese onderwysprogram onder leiding van die Ministerie van Basiese Onderrig, Sport en Kultuur. Dit is ’n samevattende algemene voorbereiding vir ongekwalifiseerde en deels-gekwalifiseerde onderwysers in Basiese Onderrig, met geleenthede vir spesialisering beide in skolingsfases en vakgebiede. As algemene doelstelling streef dit na ’n balans tussen professionele insig, vaardighede en vakkennis. Program-evaluering is gedoen ten einde die programbestuur en -werkers te beoordeel volgens hulle kennis, vaardighede en kundigheid, insluitend hulle keuse van metodiek vir die implementering van die BOOD-Insetprogram. Die mikpunt was om die effektiwiteit en volhoubaarheid van die BOOD-Insetprogram te bepaal. Die probleemstelling van die studie is daarop gebaseer dat ontwikkelingsprogramme, spesifiek in Derdewêreldlande, nie effektief en op ’n volhoubare manier geïmplementeer word nie. Navorsers en studente het die bestuur van ontwikkelingsprogramme as die sleutel tot die effektiewe implementering daarvan geïdentifiseer. Dit het daartoe gelei dat die navorser ’n studie onderneem het oor hoe die Nasionale Instelling vir Opvoedkundige Ontwikkeling die Indiensprogram vir ’n Basiese-Onderrig-Onderwysdiploma implementeer. Die doelwit was om vas te stel of die bestaande strategie vir programbestuur die Indiensprogram vir ’n Basiese-Onderrig-Onderwysdiploma effektief implementeer, en ook om ’n moontlike ondersteuningstrategie voor te stel. Die studie het ook die kwessie van geslagsbalans aangeraak ten opsigte van poste wat beklee word deur bestuurspersoneel wat die Indiensprogram vir ’n Basiese-Onderrig-Onderwysdiploma implementeer. ’n Kwalitatiewe metode is gebruik om inligting te verkry vanaf BOOD-Implementeringseenhede en Onderwysstreekkantore wat ’n sleutelrol vervul in die implementeringsproses van die BOOD-Aanvangsprogram. Onderhoude is gevoer met lede van die topbestuur wat ook inligting verskaf het oor die BOOD-Inseteenheid se bestuurstrukture, en doelwitte wat in die implementeringsproses van die BOOD-Insetprogram bereik is. Implementeringsplanne, daargestel deur die Nasionale Instelling vir Opvoedkundige Ontwikkeling aan die hand van riglyne van die Ministerie van Basiese Onderrig, Sport en Kultuur, word gebruik om vas te stel hoe effektief hulle hulle doelwitte bereik. ’n Literatuur-oorsig vir hierdie studie weerspieël die konseptuele kategorieë wat geïdentifiseer kan word uit die gesamentlike bestuursdoelwitte van ontwikkelingsprogramme en afstandsonderrigprogramme. Hierdie konseptuele kategorieë is gebaseer op bestuursmodelle wat ook aangewend kan word vir die evaluering van programbestuur. Die konseptuele kategorieë identifiseer fundamentele kenmerke vir die effektiewe implementering van die Indiensprogram vir ’n Basiese-Onderrig-Onderwysdiploma. Hierdie kenmerke is gebruik om evalueringskriteria te formuleer asook die basis daar te stel vir die ontleding van die studie se resultate in hoofstuk 5. Die Indiensprogram vir ’n Basiese-Onderrig-Onderwysdiploma word getipeer as ’n afstandsonderrigprogram. Die gevolgtrekking word gemaak dat die Indiensprogram vir ’n Basiese-Onderrig-Onderwysdiploma uitdagings in die gesig staar wat die bestuur van die Nasionale Instelling vir Opvoedkundige Ontwikkeling noop om die program met beperkte infrastruktuur en menslike hulpbronne te implementeer. Al hierdie uitdagings hou verband met een hooffaktor, naamlik die gebrek aan voldoende hulpbronne vir die effektiewe en volhoubare implementering van die Indiensprogram vir ’n Basiese-Onderrig-Onderwysdiploma. Die studie stel voor dat ’n strategie herontwerp en effektief geïmplementeer word vir deelname deur potensiële belanghebbendes ten einde voldoende hulpbronne te verseker om die program op ’n volhoubare wyse te ondersteun.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20941
This item appears in the following collections: