Investigating mentoring as a form of social learning for school principals

Thambekwayo, Musa A. (2012-03)

Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Mentoring as a professional development strategy forms an integral part of the Advanced Certificate: School leadership that was introduced in 2007 by the National Education department as an entry qualification in the school principalship. The Advanced Certificate in Education: School Leadership is aimed at capacitating school leaders to address the challenges experienced by school principals. The primary objective of this study was to investigate whether the mentorship component of the course is experienced as a form of social learning by the candidates. To achieve this goal, open-ended questions were prepared and administered during semi-structured interviews with the school principals who have been mentored within the ACE programme. The interviews were conducted to ten (10) participants including principals, deputy principals and heads of departments (school level) within the Gert Sibande District (Mpumalanga Province). The investigation highlighted that principals do indeed experience mentoring as a form of social learning. This was confirmed by the statements given by the interviewed principals that their learning was based on learning from each other through observation and engagement as well as through their mentors. This learning is confirmed by Bandura’s Social Learning Theory (1977) which suggests that learning takes place through observation and positive behaviour of the mentor. Based on the findings, the main recommendations were that mentorship, as social learning, should be extended to all school leaders and ultimately to school educators, that a mentoring unit should be based at each district office, that the selection of mentors should be carried out carefully so that protégés could benefit maximally and that the period of mentoring should go beyond merely being a component of an academic course.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Mentorskap as ‘n professionele ontwikkelingstrategie vorm ‘n integrale deel van die Gevorderde Onderwyssertifikaat: Skoolleierskap wat in 2007 deur die Nasionale Onderwysdepartement as ‘n toetree-kwalifikasie vir skoolhoofde ingestel is. Die Gevorderde Onderwyssertifikaat: Skooleierskap is gerig op die kapasitering van skoolleiers om die uitdagings wat die posisie van Skoolhoof meebring aan te spreek. Die primêre doelwit van die studie was om vas te stel of die mentorskapkomponent van die kursus deur kandidate as ‘n vorm van sosiale leer ervaar word. Om die doel te bereik is oopvrae voorberei en geadministreer tydens semi-gestruktureerde onderhoude met skoolhoofde wat as deel van die Gevorderde Sertifikaat: Skoolleierskapkursus gementor is. Die onderhoude is gevoer met tien skoolhoofde, adjunkhoofde en departementshoofde van die Gert Sibande distrik (Mpumalanga). Die ondersoek het aan die lig gebring dat skoolhoofde wel die mentorskapproses as ‘n vorm van sosiale leer ervaar. Hierdie aspek is bevestig deur die respons van skoolleiers dat hulle van mekaar geleer het deur observasie en braadslaging asook deur die modelering van mentors. Diè vorm van leer strook met Bandura se Teorie van Sosiale Leer (2007) wat die idée onderskryf dat leer plaasvind deur observasie en modelering van positiewe gedrag van die mentor. Gebaseer op die bevindinge is die hoof aanbevelings wat in die studie gemaak word dat mentorskap, as sosiale leer, uitgebrei behoort te word na alle skoolleiers en uiteindelik na alle onderwysers, dat ‘n mentorskapeenheid by elke distrik gebaseer behoort te word, dat die keuring van mentors omsigtig moet geskied sodat protégés maksimaal voordeel trek en dat mentorskap verder moet strek as bloot ‘n komponent van ‘n akademiese kursus.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20150
This item appears in the following collections: