ITEM VIEW

Reliability assessment of structural concrete with special reference to shear resistance

dc.contributor.advisorRetief, J. V.en_ZA
dc.contributor.advisorBarnardo-Viljoen, C.en_ZA
dc.contributor.authorMensah, Kenneth Kwesien_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineeering. Dept. of Civil Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2012-03-02T07:55:54Zen_ZA
dc.date.accessioned2012-03-30T10:29:19Z
dc.date.available2012-03-02T07:55:54Zen_ZA
dc.date.available2012-03-30T10:29:19Z
dc.date.issued2012-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/19967
dc.descriptionThesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2012.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Structural design standards based on the principles of structural reliability are gaining worldwide acceptance and are fast becoming the new basis of structural safety verification. The application of these principles to establish a standardised basis for structural design using partial factor limit states design procedures is done in the European Standard for the Basis of Structural Design EN 1990 from which it is adapted to the South African Basis of Design Standard for Building and Industrial Structures SANS 10160-1. The basis of design requirements stipulated in EN 1990 and SANS 10160-1 apply to all aspects of structural design: This includes reliability levels of structural performance and their differentiation and management; identification of various limit states and design situations; the specification of all the basic variables; separate treatment of actions and material-based resistance. However, application of these requirements is then primarily focused on actions whilst the provision for structural concrete is then left to the materials based design standards. This two-part thesis describes a systematic assessment of the degree to which the application of the reliability framework presented in the basis of design requirements has been achieved in the present generation of structural concrete design standards. More importantly, attempts are made to identify ways in which the process can be advanced. Special attention is drawn to issues that are specific to South African conditions and practice in structural concrete. Part One of the thesis focuses on the key elements of the reliability framework presented in EN 1990 and traces to what extent the requirements have been propelled through the design stipulations of the Eurocode Standard for Design of Concrete Structures EN 1992-1-1. The implications of the different reference level of reliability between the Eurocode default value of ß = 3.8 and that characteristic of South African practice ß = 3.0 through various issues are highlighted. The use and advantage of explicit treatment of reliability performance on reliability management related to some aspects of quality control are explored. A critical aspect is the shear prediction model providing unconservative estimates of shear resistance. Part Two of the thesis focuses on characterising the model factor of the EN 1992-1-1 shear prediction model for members requiring design shear reinforcement. This is done by a comparison to a compiled experimental database with special focus on situations with high reinforcement ratios. The significance of the modelling uncertainty in shear prediction is verified by this comparison. The use of the more conceptually rational modified compression field theory (MCFT) to improve on the quality of shear predictions is investigated and proves to yield more precise values with lower scatter hence making it a more reliable tool for predicting shear. The MCFT can then be used as reference for the reliability calibration and possible improvement for the Eurocode procedure.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Strukturele ontwerpstandaarde gebaseer op die beginsels van strukturele betroubaarheid verkry wêreldwye aanvaarding en word vinnig die nuwe basis van strukturele veiligheid bevestiging. Die toepassing van hierdie beginsels om ʼn gestandaardiseerde basis vir strukturele ontwerp is bevestig deur gebruik te maak van gedeeltelike-faktorbeperkende stadiums ontwerpprosedures in die Europese Standaard vir die Basis van Strukturele Ontwerp EN 1990 waarvandaan dit herbewerk is na die Suid-Afrikaanse Basis van Ontwerp Standaarde vir Bou en Industriële Strukture SANS 10160-1. Die basis van ontwerpvereistes bepaal in EN 1990 en SANS 10160-1 is van toepassing op alle aspekte van strukturele ontverp: Dit sluit inbetroubaarheidsvlakke van struktureele prestasie en hul diversifikasie en bestuur; identifikasie van verskeie beperkende state en ontwerpsituasies; die spesifikasie van al die basiese veranderlikes; afsonderlike behandeling van aksies en materiaal-gebaseerde weerstand. Desnieteenstaande, die toepassing van hierdie voorwaardes is dan hoofsaaklik gefokus op aksies terwyl die voorsiening van strukturele beton is dan gelaat op die materiaalgebaseerde ontwerpstandaarde. Hierdie tweeledige verhandeling beskryf ʼn stelselmatige beoordeling van die graad waartoe die toepassing van die betroubaarheidsraamwerk aangebied word in die basis van ontwerpvereistes bereik in die huidige generasie van strukturele beton-ontwerp standaarde is. Meer belangrik, pogings is aangewend om die maniere hoe die proses bevorder kan word te identifiseer. Spesiale aandag word gevestig op kwessies wat spesifiek op Suid-Afrikaanse toestande en praktyke in strukturele beton toepaslik is. Deel Een van die verhandeling fokus op die sleutel-dele van die betroubaarheidsraamwerk aangebied in EN 1990 en skets die mate waartoe die vereistes aangespoor word deur die ontwerp voorskrifte van die Eurocode Standard for the Design of Concrete Structures EN 1992-1-1. Die implikasie van die verskillende verwysingsvlakke van betroubaarheid tussen die Eurocode standaardwaarde van ß = 3.8 en die eienskap van Suid-Afrikaanse praktyk ß = 3.0 deur verskillende kwessies word uitgelig. Die gebruik en voordeel van spesifieke behandeling van betroubaarheidsuitvoering op betroubaarheidsbestuur verwantskap met sekere aspekte van kwaliteit kontrole word ondersoek. ʼn Kritiese aspek is die model vir die voorspelling van skuif-weerstand wat die onkonserwatiewe beramings vir skuif-weerstand gee. Deel Twee van die verhandeling fokus op karakterisering die modelfaktor van die EN 1992- 1-1 skuif-weerstand voorspellings-model. Dit word gedoen deur ʼn vergelyking na ʼn saamgestelde eksperimentele databasis met spesifieke fokus op situasies met hoe herbevestigingsvergelykings. Die oorheersing van die modellering- onsekerheid in skuifweerstand voorspelling is bevestig deur hierdie vergelyking. Die gebruik van ʼn meer konseptuele rasionele gemodifiseerde druk-veld teorie (bekend as MCFT) om die kwaliteit van skuif voorspelling te verbeter is ondersoek en verskaf ‘n meer presiese waarde met laer verspreiding wat lei tot ʼn meer betroubaree instrument om skuif mee te voorspel. Die MCFT word dan gebruik as verwysing vir die betroubaarheid-samestelling en moontlike verbetering van die Eurocode prosedures.af
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectShear resistanceen_ZA
dc.subjectSANS 10160-1en_ZA
dc.subjectSouth African Basis of Design Standard for Building and Industrial Structuresen_ZA
dc.subjectStructural design -- Sstandardsen_ZA
dc.subjectStructural concrete design -- Standardsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Civil engineeringen_ZA
dc.subjectTheses -- Civil engineeringen_ZA
dc.subjectShear (Mechanics)en_ZA
dc.subjectStrength of materialsen_ZA
dc.titleReliability assessment of structural concrete with special reference to shear resistanceen_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW