ITEM VIEW

Kritiese evaluering van geselekteeerde aspekte in die uitspraak van Kommissaris: Suid-Afrikaanse Inkomstediens V Brummeria Renaissance (EDMS) BPK (2007) SCA 99 (RSA)

dc.contributor.advisorVan Schalkwyk, C. J.
dc.contributor.authorHaughton, Elron Jan
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Accountancy.en_ZA
dc.date.accessioned2012-03-07T10:29:50Z
dc.date.available2012-03-07T10:29:50Z
dc.date.issued2012-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/19879
dc.descriptionThesis (MAcc)--Stellenbosch University, 2012.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The primary aim of this study is to provide a critical evaluation of the correctness of the judgment of the Supreme Court of Appeal in the case of Commissioner: South African Revenue Services v Brummeria Renaissance (Pty) Ltd [2007] SCA 99 (RSA). The primary question investigated in this study, is whether the court had indeed decided correctly when it concluded that: “…the right to retain and use the borrowed funds without paying interest had a money value, and accordingly that the value of such a right must be included in the companies‟ gross income for the years in which such rights accrued to the companies.” The question will be investigated by: i. evaluating the relevance of the doctrine plus valet quod agitur quod quam simulate concipitur (the “plus valet-doctrine”) and the in fraudem legis-doctrine, in relation to the facts of the Brummeria-case; ii. consideration of certain basic principles regarding „rights‟ (real rights, corporeal rights as well as rights of recovery and performances), „property‟, interpretation of contracts as it manifests in South African Law, and the common law principles regarding mutuum and considering the relevance thereof in the Brummeria-case; iii. considering the principles of pactum antichreseos and the relevance thereof to the facts of the Brummeria-case; iv. considering further legal tax technical aspects with a view to consider whether the “accruals” of the Brummeria-case have indeed constituted an „amount‟ for purposes of the „gross income‟-definition in section 1 of the Act; and v. considering the exact moment (or year of assessment) when an amount (based on the assumption that an „amount‟ has accrued to the taxpayer) had to be included in the taxpayer‟s gross income. The relevance of United States tax rules (regarding the income tax implications of interest-free loans) on interest-free loans in Life Rights Agreements will also be considered.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die oorkoepelende doelstelling van hierdie studie is om ‘n kritiese evaluering van die korrektheid van die Hoogste Hof van Appèl se uitspraak in die saak van Kommissaris: Suid-Afrikaanse Inkomstediens v Brummeria Renaissance (Edms) Bpk [2007] SCA 99 (RSA) te verskaf. Die oorkoepelende vraagstuk wat in hierdie studie ondersoek word, is of die Hof inderdaad gelyk gehad het ten opsigte van die beslissing dat: “…the right to retain and use the borrowed funds without paying interest had a money value, and accordingly that the value of such a right must be included in the companies’ gross income for the years in which such rights accrued to the companies.” Hierdie vraagstuk sal ondersoek word deur: i. die toepaslikheid van die leerstelling plus valet quod agitur quod quam simulate concipitur (die “plus valet-leerstelling”) en die in fraudem legis-leerstelling op die Brummeria-feitestel te oorweeg; ii. sekere basiese beginsels rakende ‘regte’ (saaklike regte en sake sowel as vorderingsregte en prestasies), ‘eiendom’, uitleg van kontrakte soos dit in die Suid-Afrikaanse Reg manifesteer, en die gemeenregtelike beginsels rakende mutuum te ondersoek en die toepaslikheid daarvan in die Brummeria-saak te oorweeg; iii. die beginsels van pactum antichreseos en die toepaslikheid daarvan in die Brummeria-feitestel te oorweeg; iv. verdere regstegniese aspekte vanuit ‘n belastingoogpunt te ondersoek ten einde te oorweeg of die “toevallings” van die Brummeria-saak inderdaad ‘n ‘bedrag’ vir doeleindes van die ‘bruto inkomste’-definisie in artikel 1 van die Wet daarstel; en v. oorweging te skenk aan die juiste tydstip (oftewel jaar van aanslag) waarop ‘n bedrag (gebaseer op die aanname dat ‘n ‘bedrag’ die belastingpligtige wel toegeval het) by die belastingpligtige se bruto inkomste ingesluit moet word. Voorts sal die toepaslikheid van Amerikaanse belastingreëls (betreffende die inkomstebelastingimplikasies van rentevrye lenings) op die rentevrye lenings in die Lewensregooreenkomste ook oorweeg word.af_ZA
dc.format.extent131 p.
dc.language.isoaf_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectJudgments -- South Africa -- Evaluationen_ZA
dc.subjectLoans -- Taxation -- South Africaen_ZA
dc.subjectDissertations -- Accountancyen_ZA
dc.subjectTheses -- Accountancyen_ZA
dc.titleKritiese evaluering van geselekteeerde aspekte in die uitspraak van Kommissaris: Suid-Afrikaanse Inkomstediens V Brummeria Renaissance (EDMS) BPK (2007) SCA 99 (RSA)en_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW