Perceptions and expectations of regional office health employees regarding quality of internal head office services

Adams, Vanessa (2009-12)

Thesis (MPA (School of Public Management and Planning))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this thesis is to determine the perceptions and expectations of employees at regional offices about the service delivered to them by central head office. A further objective is to establish what employees at regional offices expect from head office, attempting thereby to establish the current position of the head office (perceived image) in relation to their expectations (ideal image). The method of data collection is quantitative with a survey design technique in the form of questionnaires to be completed by all employees at regional offices in order to assess their perceptions and expectations. The basis of the theoretical and legislative framework of this research is service delivery. It is within the context of service delivery that internal customer service within the organisation, in particular, is conferred. The legislative framework is also dedicated to Batho Pele and the eight principles to highlight public service delivery. These principles should equally be applied when it comes to internal customer service. The main findings from this study are that employees and the four regional offices per se have different perceptions and expectations about the internal service delivered by central head office. This must be taken cognisance of because perceptions can be the core element of most organisational behaviour and the expectations that employees hold is important for the morale and effectiveness of organisations. The following objectives were achieved: A review of the policies, documents and annual reports to determine to what extent the central head office delivers an internal service to the regional offices. An evaluation as to how internal service delivery is being perceived. An evaluation of the ideal central head office. Established the shortcomings of the current internal service being delivered. It is also recommended that future research can be to ascertain how those negative feelings impacts on job satisfaction and commitment to the organisation and how it affects employee turnover.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie tesis is om die persepsies en verwagtinge van werknemers by die streekkantore, oor die diens wat aan hulle verskaf deur sentrale hoofkantoor, te bepaal. 'n Verdere doel is om vas te stel wat werknemers by die streekkantore verwag van hoofkantoor. Sodoende probeer om vas te stel wat die huidige stand van die hoofkantoor (waargenome beeld) in verhouding tot hul (werknemers) verwagtinge (ideaal beeld) is. Die metode van data-insameling is kwantitatief met 'n opname ontwerp in die vorm van vraelyste. Hierdie vraelyste sal deur alle werknemers by die streekkantore voltooi word, om hul persepsies en verwagtinge te assesseer. Die basis van die teoretiese en die wetgewende raamwerk van hierdie navorsing is dienslewering. Dit is binne die konteks van dienslewering wat interne kliënte diens binne die organisasie, in die besonder, toegeken word. Die wetgewende raamwerk is ook toegewyd aan die agt beginsels van Batho Pele en dus openbare dienslewering te versterk. Hierdie beginsels moet ook toegepas word wanneer dit kom by die interne kliënte diens. Die belangrikste bevindings van hierdie studie is dat die werknemers en die vier streekkantore as sulks het verskillende persepsies en verwagtinge oor die interne diens gelewer deur die sentrale hoofkantoor. Dit moet kennis geneem word want persepsies kan die kern element van meeste organisatoriese gedrag wees en die verwagtinge wat werknemers hou is belangrik vir die moraal en doeltreffendheid van organisasies. Die volgende doelwitte was bereik: „n Hersiening van die beleid, dokumente en die jaarlikse verslae om te bepaal tot watter mate die sentrale hoofkantoor „n interne diens aan die streekkantore lewer. „n Evaluering oor hoe interne dienslewering waargeneem word. „n Evaluering van die ideale sentrale hoofkantoor. Die tekortkominge van die huidige interne diens wat gelewer word is vasgestel. Dit word aanbeveel dat toekomstige navorsing toegewy word om vas te stel hoe negatiewe gevoelens impak op werkstevredenheid en verbintenis tot die organisasie en ook hoe dit werknemer omset beïnvloed.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/1967
This item appears in the following collections: