Contribution of the Participatory Forest Management (PFM) intervention to the socio-economic development in the Southern Cape Forests : a retrospective approach

Holmes, Tania Natasha (2007-03)

Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The Department of Water Affairs and Forestry (DWAF) maintains that its people-centred Participatory Forest Management (PFM) program contributes to rural poverty eradication through provision of employment, skills training and sharing of benefits of sustainable forest management. It also asserts that local people in the forested parts of South Africa interactively participate in designing systems and institutions that shape forest resources use and management and hence influence their livelihood strategies. Furthermore, the department asserts that the PFM program has taken off exceptionally well in the Southern Cape Forests than anywhere else in South Africa. This means that local people that inhabit the margins of the Southern Cape Forests benefit from the management of these forests. Consequently, this study set out to investigate the socio-economic contribution of the PFM intervention to the two forest-dwelling communities of Diepwalle and Covie within the Southern Cape Forests. The investigation employed an outcome based evaluation approach and was summative in nature. Data were gathered by conducting a 100% survey of the two communities and also through a workshop. Informal interactions and discussions as well as visual observations were used to verify data as the purpose of the study was to present an unbiased, multi-voiced account of the socio-economic contributions of the PFM intervention to the Diepwalle and Covie communities. The results of this research show that the outcomes of the PFM intervention have not been met in the two communities. It was found that the vast majority of the households in the two communities were not aware at the time of this study of the PFM program. There were at the time of the study no PFM-based incentives for local communities to actively participate in the sustainable use and management of the indigenous forests in the vicinity of Diepwalle and Covie. Almost all the householders in the two communities stressed that they do not benefit from the management of the indigenous forests. The existing management approach followed in the Southern Cape Forests does not appear to have more socio-economic and environmental gains than the conventional approach which excludes local people from the planning, designing, implementation and evaluation of institutions and systems which affect their physical environment. The study recommends, among others, regular evaluation of the PFM program to fast track its successful implementation and to ensure that the National Forests Act of 1998 that establishes PFM is fully implemented to realize the socio-economic benefits of forest conservation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Volgens die Departement Waterwese en Bosbou (DWB) dra die Mensgesentreerde Deelnemende Bosbestuursprogram (Participatory Forest Management of PFM) by tot die uitwissing van armoede op die platteland deur werkverskaffing, vaardigheidsopleiding en die deel in voordele van volhoubare bosbestuur. Die DWB beweer dat inwoners van die woudgebiede van Suid-Afrika deelneem aan die ontwerp van stelsels en instellings wat die gebruik en bestuur van woudhulpbronne vorm en daarom hulle broodwinningstrategieë beïnvloed. Verder voer die DWB aan dat die PFM-program aansienlik beter in die Suid-Kaapse Woude weggespring het as op enige ander plek in Suid-Afrika. Dit beteken dat plaaslike mense wat in buitewyke van die Suid-Kaapse Woude woon, voordeel trek uit die bestuur van die woude. Hierdie studie is onderneem om die sosio-ekonomiese bydrae van die PFM-intervensie tot twee woudgemeenskappe, Diepwalle en Covie, in die Suid-Kaapse Woude te ondersoek. Die ondersoek het 'n uitkomsgebaseerde evaluasiebenadering gevolg en was summatief van aard. Gegewens is deur 'n 100%-opname van die gemeenskappe en tydens 'n werkswinkel versamel. Informele interaksies en besprekings asook visuele waarnemings is gebruik om gegewens te verifieer, omdat die doel van die studie was om 'n onbevooroordeelde, veelstemmige verslag van die sosio-ekonomiese bydraes van die PFM-intervensie tot bogenoemde gemeenskappe daar te stel. Die navorsingsresultate toon dat die uitkomste van die PFM-intervensie nie in die twee gemeenskappe bereik is nie. Die oorgrote meerderheid huishoudings was ten tye van die studie onbewus van die program en daar was geen PFM-gebaseerde aansporings vir plaaslike gemeenskappe om aktief aan die volhoubare gebruik en bestuur van die inheemse woude in die Diepwalle- en Covie-omgewing deel te neem nie. Bykans al die huishouers het benadruk dat hulle geen voordeel uit die bestuur van die inheemse woude trek nie. Geen getuienis is gevind wat bevestig dat bekwaamhede bevorder is as gevolg van die PFM-program nie. Alle deelnemers ontken vaardigheidsontwikkeling wat deur die PFM geinisieer is. Dit blyk dat die bestaande bestuursbenadering wat in die Suid-Kaapse Woude gevolg word, nie meer sosio-ekonomiese en omgewingsvoordele lewer nie as die konvensionele benadering wat plaaslike mense uitsluit van die beplanning, ontwerp, implementering en evaluasie van instellings en stelsels wat hulle fisiese omgewing beïnvloed. Die studie beveel onder andere gereelde evaluasie van die PFM-program aan om die suksesvolle implementering daarvan te bespoedig en te verseker dat die Wet op Nasionale Woude van 1998 volledig geïmplementeer word sodat die sosio-ekonomiese voordele van woudbewaring kan realiseer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19603
This item appears in the following collections: