Geskeide vroue se ervarings en persepsies van hul aanpassing in die post-egskeidingsfase

Le Roux, Memry S. (Memry Sharlene) (2007-12)

Thesis (M Social Work)--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study is to gain understanding of the perceptions and experiences of divorced women in the postdivorce phase, with specific reference to rural divorcees. During intervention with divorced women the social worker ought to be informed about the needs of divorcees, as well as be skilled to deal with the trauma of divorce. It is therefore necessary to understand how women experience the post-divorce process. The Systems, Ecological, Strengths and Feminist Perspectives are used as a frame of reference to understand the adaptation of divorced women. First, a study of relevant literature is undertaken which presents a broad review of the process of divorce; divorce as a mourning process, as well as the influence of divorce on the women and children. Attention is also devoted to literature on the adaptation of women in the post-divorce phase. Second a qualitative, phenomenological research subject is chosen to explore the experiences and perceptions of divorced women’s adaptation during the post divorce-phase. Factors which obstruct adaptation, as well as factors which stimulate personal growth, came to light during the empirical research. Four themes unfolded from the research. The first theme relates to tension: tension regarding finances; tension regarding health; tension arising from the overloading of roles and tension resulting from the relationship with the ex-husband, as well as how divorce is experienced int the rural areas. The second theme deals with spirituality: divorce as a spiritual crisis; deepenig spirituality; spirituality in the shaping of identity and facilitating to a large extent the mourning process. In the third theme various sources of support are discussed, while the fourth theme focuses on the positive side of divorce, namely personal growth. The before mentioned themes contain the challenges divorced women experience during the post-divorce phase. Recommendations focus on post-divorce intervention which are aimded to relief stress, strengthen spirituality, to obtain knowledge of supportsystems in the community, and also to stimulate the process of personal growth.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het ten doel om geskeide vroue se persepsies en ervarings van hul aanpassing in die post-egskeidingsfase te verstaan, met spesifieke verwysing na die plattelandse geskeide vrou. Tydens intervensie met geskeide vroue behoort die maatskaplike werker vaardig en goed ingelig te wees ten opsigte van die behoeftes wat geskeides ervaar, daarom is dit noodsaaklik om te verstaan hoe geskeide vrouens die proses ervaar. As praktykraamwerk is die Gesinsisteem-, Ekologiese, Sterkte- en Feministiese Perspektief gebruik om die aanpassing van geskeide vroue te verstaan. Eerstens is ‘n literatuurstudie onderneem wat ‘n breë oorsig oor die proses van egskeiding, egskeiding as rouproses asook die invloed van egskeiding op die vrou en kinders bied. Aandag is ook gegee aan die aanpassing van die vrou in die postegskeidingsfase. Tweedens is ‘n kwalitatiewe, fenomenologiese navorsingsontwerp gekies om die ervarings en persepsies van vyf geskeide vroue uit verskillende plattelandse dorpe se aanpassing in die post-egskeidingsfase te eksploreer. Faktore wat die aanpassing strem, asook faktore wat persoonlike groei stimuleer, het uit die empiriese navorsing na vore gekom. Vier temas het uit hierdie navorsing ontspring. Die eerste tema hou verband met spanning: Finansiële spanning, spanning oor gesondheid, spanning wat ontstaan uit die oorbelading van rolle, spanning oor die verhouding met die gewese man, en die plattelandse ervaring. Die tweede tema handel oor spiritualiteit: egskeiding is ‘n spirituele krisis, dit bring spirituele verdieping, spiritualiteit help met identiteitsvorming en fasiliteer in ‘n groot mate die rouproses. In die derde tema word verskeie ondersteuningsbronne bespreek, terwyl die vierde tema ook die positiewe kant van egskeiding uitlig, naamlik persoonlike groei. Bogenoemde temas vervat die behoeftes wat geskeide vroue tydens die aanpassingsperiode na egskeiding ervaar. Aanbevelings het gefokus op postegskeidingsintervensie wat daarop gemik is om spanning te help verlig, spiritualiteit te versterk, ondersteuningsnetwerke in die omgewing te ken en die proses van persoonlike groei te stimuleer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18219
This item appears in the following collections: