Education policy to prospects of a developmental state in South Africa

Mahada, Livhuwani Paul (2011-12)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The relevance of education to economic growth has been widely debated. The thesis argues that education is the core factor in knowledge and skills provision, which assist in production and economic growth and serves as a foundation to the realization of a developmental state. The thesis looks at the prospects of South Africa constructing a developmental state against its education system. The aim was to look at whether education policy in South Africa assists its quest to construct a developmental state. The research is guided by the specific research questions that wanted to look at different literature on what a developmental state is and what characterizes it. It further looked at whether education influences the construction of a developmental state and whether in South Africa education is responding well to the quest of constructing a developmental state. The study depends heavily on literature review, comparative study and interview. The literature study conceptualized and also presented characteristics of a developmental state from the perspective of Japan, South Korea and Taiwan (The Asian Tigers) and the South African context. Japan and South Korea’s perspective was compared with the South African one. The literature review also indicated the role of education in economic growth. The findings of this research from the comparative analysis indicated that South Africa is taking a totally different approach in its process of constructing a developmental state. Its process is underpinned by democratic values, non-industrialization approach, weak bureaucracy and interventionist approach. The process of constructing a developmental state is supported by various mechanisms and policies such as the New Growth Path (NGP). The challenge with the NGP is that it conceded to the fact that there is a serious need to improve in education and levels of skills in the country as they are a fundamental prerequisite for achieving many of the goals in the growth path. The contention is that both basic and higher education must equip all South Africans to participate in the country’s democracy and economy and must do more to meet the needs of national and international development imperatives. Again, the success of the NGP depends on major improvements in education (both basic and higher education) and skills levels which education is presently not providing. Education and skills are preconditions that should prepare South Africans to participate in economy so that the country should realize “broad-based development” through any means that will ensure economic growth. However, the education system and the skills based in the country are not responding well to assist in the fully realization of the NGP. This has negative effect to the prospects of growing the economy. The research highlights the relevance and role education plays in the economic development of a country. It highlights the challenge South Africa is faced with in its quest to construct a developmental state particularly with its education policies. With education being regarded as a significant propeller of economic growth, South Africa falls short in comparison to other countries, particularly the Asian Tigers. South Africa falls short mainly in the provision of education that provides the skills required in the modern economies. This means that there is a gap the education system in South Africa is failing to fill. Therefore the prospects of constructing in a developmental state in South Africa will continually face challenges if the education system within the country is not turned around to provide for the required skills.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die verband tussen onderwys en ekonomiese vooruitgang is al deeglik gedebateer. Hierdie tesis voer aan dat onderwys die kernfaktor is in die voorsiening van kennis en vaardighede wat vervaardiging en ekonomiese vooruitgang aanhelp en dien as die grondslag vir die totstandkoming van ’n ontwikkelingsstaat. Die tesis kyk of dit moontlik is vir Suid-Afrika om ’n ontwikkelingsstaat tot stand te bring met sy huidige onderwysstelsel. Die doel was om te sien of die huidige onderwysbeleidsrigting Suid-Afrika kan meehelp in sy soektog om ’n ontwikkelingsstaat daar te stel. Die navorsing word gerig deur spesifieke navorsingsvrae wat verskillende literatuur ondersoek het om te bepaal wat ’n ontwikkelingsstaat is en hoe dit gekarakteriseer word. Dit kyk ook verder of onderwys die daarstelling van ’n ontwikkelingsstaat beinvloed en of Suid-Afrika se onderwysstelsel goed reageer in strewe na die daarstelling van ’n ontwikkelingsstaat. Die studie steun sterk op die beskouing van literatuur, vergelykingstudies en onderhoude. Die literatuurstudie het ’n begrip en kenmerke van ’n ontwikkelingsstaat vanuit die perspektief van Japan, Suid-Korea en Taiwan (Die Asiaatiese Tiere) en die Suid-Afrikaanse verband voorgelê. Japan en Suid-Korea se perspektief was vergelyk met die van Suid-Afrika. Die literatuur beskouing het ook die rol van onderwys in ekonomiese vooruitgang aangedui. Die bevindings van hierdie navorsing nadat ’n vergelykende analise uitgevoer is, het aangedui dat Suid-Afrika ’n heel ander benadering volg in sy ontwikkelingsstaat daarsetellings proses. Die Suid-Afrikaanse proses word onderstut deur demokratiese waardes, nie-nywerheidsbenadering, swak burokrasie en ’n intervensionistiese-benadering. Die proses tot ’n ontwikkelingsstaat word ondersteun deur verskeie meganismes en beleidsrigtings soos die nuwe groeibaan (New Growth Path [NGP]). Die uitdaging met die NGP is dat dit alreeds onderskryf het dat daar ’n ernstige behoefte is aan ’n verbeterde onderwysstelsel en vaardigheidsvlakke in die land, want dit is grondvereistes om baie van die doelwitte in die NGP te bereik. Die standpunt is dat beide basiese- en hoëronderwys alle Suid-Afrikaners sal moet toerus om deel te neem in die land se demokrasie en ekonomie en sal meer moet doen te voldoening aan die behoeftes van nasionale en internasionale ontwikkelingsnoodsaaklikhede. Weereens, die sukses van die NGP maak staat op groot verbeterings in die onderwysstelsel (beide basiese- en hoëronderwys) en vaardigheidsvlakke wat die onderwysstelsel tans nie verskaf nie. Onderwys en vaardighede is voorvereistes om Suid-Afrika voor te berei om deel te neem in die ekonomie en derhalwe die land in staat te stel om “breed-gebaseerde ontwikkeling” te bereik op ‘n manier wat ekonomiese vooruitgang verseker. Die land se onderwysstelsel en vaardigheidsbasis reageer egter swak om die volle bereiking van die NGP te ondersteun. Dit het ’n negatiewe uitwerking op die vooruitsigte van ekonomiese vooruitgang. Die navorsing lig die belangrikheid en die rol wat onderwys in die ekonomiese ontwikkeling van ’n land speel uit. Die uitdagings wat Suid-Afrika het word uitgelig in sy soektog om ’n ontwikkelingsstaat op te stel veral ten opsigte van sy onderwysbeleidsrigtings. Met onderwys wat as ’n beduidende drywer geag word ten opsigte van ekonomiese vooruitgang, skiet Suid-Afrika te kort vergeleke met ander lande, veral met die Asiatiese Tiere. Suid-Afrika skiet hoofsaaklik ook te kort met die voorsiening van onderwys wat die vereiste vaardighede moet ontwikkel wat ’n moderne ekonomie benodig. Dit beteken dat daar ’n leemte in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel is. Die vooruitsigte om ’n ontwikkelingsstaat in Suid-Afrika te vestig sal voortdurend voor uitdagings te staan kom totdat die onderwysstelsel van die land reggeruk word om die vereiste vaardighede te ontwikkel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17925
This item appears in the following collections: