The song of Moses in the book of Revelation : allusions, memories, and identity

Kim, Jin Gyo (2011-12)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research aims to trace the exodus motif in the book of Revelation in general and Rev. 12-20 in particular, and to examine the socio-rhetorical function of the use of the exodus motif. Our hypothesis is that Rev. 12-20 constitutes a coherent unit in terms of narratology and that the exodus motif plays a significant role in forming the structure and the message of the book of Revelation, specifically of Revelation 12-20. Significantly, the song of Moses and the Lamb in Rev. 15 plays a pivotal role in the development of the thread of the chapter 12-20 as a plot. In the chapter 2, an overview of the history of interpretation of Revelation is provided and also the limitation of current studies of the song of Moses is highlighted. In addition, a new approach to the song of Moses in Revelation is suggested. The main goal of the chapter 3 is to examine Rev. 12-20 according to four narrative elements and from which Rev 12-20 can be deduced as a discrete literary unit constituting a plot. It will be argued that Rev. 12-20, as a plot, is highly stylized in the chiastic structure which has the song of Moses and the Lamb at the centre. Chapter 4 investigates Exod. 1-15 as a coherent story and explains how the author of Revelation adopts the exodus motifs in forming both the theme and the structure of Revelation. Moreover, it will be argued that the exodus motif generated certain sociorhetorical meanings to the audiences or the readers who were assimilated into the Roman Empire. For understanding the socio-rhetorical meanings, we examine the socio-rhetorical context, namely Asia Minor as part of the Roman Empire, and deal with the socio-rhetorical role of the exodus motif in the book of Revelation. In the chapter 5, firstly, drawing on the theoretical assumptions from social psychology, we build up a framework in which we can deal with Rev. 12-20 in terms of identity issues. Then, the covenantal identity based on the covenant in the book of Exodus will be suggested as an alternative identity. Thus, the exodus motif in Rev. 12-20 challenges the assimilated identity of the audiences or the readers to be renewed in the covenantal identity, so that they may be holy apart from the culture and the structure of the Roman Empire. The song of Moses and the Lamb reinforces the covenantal identity.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing ondersoek die gebruik van die eksodus-motief in Openbaring in die algemeen en in Op 12-12 in die besonder, terwyl dit ook die sosio-retoriese funksie van hierdie motief bestudeer. Die hipotese is dat Op 12-20 in terme van narratologiese analise ‘n koherente eenheid beslaan, en dat die eksodus-motief ‘n betekenisvolle rol speel in die struktuur en boodskap van Openabring, en Op 12-20 in besonder. Verder is dit betekenisvol dat die Lied van Moses en die Lam in Op 15 ‘n kernrol speel in die deurlopende lyn van Op 12-20 as plot. In hoofstuk 2 word ‘n oorsig oor die interpretasiegeskiedenis van Openbaring aangebied en beperkinge ten opsigte van huidige studies oor die Lied van Moses beklemtoon. In aanvulling daarby word ‘n nuwe benadering ten opsigte van die Lied van Moses in Openbaring voorgestel. Die hoofdoel van hoofstuk 3 is om Op 12-20 aan die hand van vier naratiewe elemente te ondersoek. As resultaat kan Op 12-20 as diskrete literêre eenheid sowel as die plot van Openbaring beskou word. As plot vertoon Op 12-20 ‘n noukeurige styl, met chiastiese strukture waarvan die Lied van Moses en die Lam die middelpunt vorm. Hoofstuk 4 ondersoek Eks 1-15 as koherente narratief en verduidelik hoe die outeur van Openbaring die eksodus-motief in die vorming van beide die tema en struktuur van die boek ingespan het. Die eksodus motief sou ook sekere sosio-retoriese betekenisse onder die gehore of lesers wat met die Romeinse Ryk geassimileer was, gegenereer het. Twv die beter verstaan van sulke sosio-retoriese betekenisse, word die sosio-historiese konteks naamlik Klein-Asië as deel van die Romeinse Ryk bestudeer. Vervolgens word die sosio-retoriese rol van die eksodus-motief in die boek van Openbaring behandel. In hoofstuk 5 word eerstens van teoretiese uitgangspunte binne die sosiale sielkunde gebruik te maak vir die konstruering van ‘n raamwerk om identiteitsake in Opn 12-20 te hanteer. Vervolgens word verbondsidentiteit soos dit voortvloei uit die verbond in Eksodus as alternatiewe identiteit voorgestel. Die eksodus motief in Op 12-20 daag die gehore of lesers van die boek uit om hul verbondsidentiteit te hernu, sodat hulle heilig en dus anders as die kultuur en strukture van die Romeinse Ryk kan wees. Die Lied van Moses en die Lam versterk Openbaring se gehore of lesers se verbondsidentiteit.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17878
This item appears in the following collections: