ITEM VIEW

Die “beklee-” metafoor by Paulus : semantiese valensie en teologiese belang op weg na ’n gesprek oor die doop

dc.contributor.advisorPunt, Jeremyen_ZA
dc.contributor.authorDu Toit, Philip La Grangeen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Old and New Testament.en_ZA
dc.date.accessioned2011-10-10T09:38:30Zen_ZA
dc.date.accessioned2011-12-05T12:59:43Z
dc.date.available2011-10-10T09:38:30Zen_ZA
dc.date.available2011-12-05T12:59:43Z
dc.date.issued2011-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/17797en_ZA
dc.descriptionThesis (MTh)--Stellenbosch University, 2011.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This study investigates the “clothe-” metaphor in the Pauline literature in terms of its contribution toward a Pauline baptismal theology. The relevant “clothe-” terms are identified via an analysis of the semantic domain of cloting, which are then grammatically analysed for specific tendencies. This poses certain constraints to the meaning of the metaphors on the way to exegesis. An exegetical study of nine Scripture portions that are identified via the semantical study follows: Gal 3:19-29; Col 2:11-15; 3:8-17; Eph 4:22-25; 1 Cor 15:49,53-54; 2 Cor 5:2-4; Rm 13:12-14; 1 Thes 5:8 and Eph 6:11-15. These texts are analysed exegetically with a specific focus on the theological meaning of the “clothe-” metaphors in Pauline theology. The usage of the “clothe-” metaphor is also considered in the non-Pauline and non-biblical texts, and the social and cultural context in which the metaphors are employed. The main meanings of the “clothe-” metaphor that emerges from the semantic, exegetical and contextual study, can be summarised as follows: 1) it is mostly used in close connection with baptism, 2) it mainly has a reciprocal function as a result of the middle voice in which it is typically used, and functions within a theologically imperative context where the subject of the action is personally and consciously involved, 3) it is used as a metaphor to resist evil, 4) it is used in an eschatological context, 5) it is closely related to the actualisation of the new identity in Christ, and 6) the socially participating character of the baptismal candidate at baptism is constituted by the “clothe-” metaphor. The meaning of the “clothe-” texts does not only contribute to a better understanding of Paul’s baptismal theology, but also to a better understanding of baptism from the perspective of the believer’s baptismal tradition. The suggestions towards the discussion about baptism focus on the deeper theological meaning of baptism, a better understanding of the points of departure in the respective baptismal traditions, and the contribution that the study of the Pauline “clothe-” metaphors make to the debate.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die “beklee-” metafoor in die Pauliniese literatuur met die oog op die bydrae wat dit lewer tot ’n Pauliniese doopteologie. Die relevante “beklee-” terme word geïdentifiseer deur ’n analise van die semantiese domein van kleding, waarna dit grammatikaal ontleed word en sekere tendense uitgewys word. Dit stel bepaalde grense aan die betekenis van die metafore op weg na eksegese. Hierná volg ’n eksegetiese studie van nege skrifgedeeltes wat aan die hand van die semantiese ondersoek geïdentifiseer is: Gl 3:19-29; Kol 2:11-15; 3:8-17; Ef 4:22-25; 1 Kor 15:49,53-54; 2 Kor 5:2-4; Rm 13:12-14; 1 Ts 5:8 en Ef 6:11-15. Hierdie teksgedeeltes word eksegeties ontleed met ’n spesifieke fokus op die teologiese betekenis wat die “beklee-” metafore het in Paulus se teologie. Die gebruik van die “beklee-” metafoor word ook oorweeg in buite-Pauliniese en buite-Bybelse tekste, asook die sosiale en kulturele konteks waarin die metafore gebruik word. Die vernaamste betekenisse van die “beklee-” metafoor wat vanuit die semantiese, eksegetiese en kontekstuele studies na vore kom, kan soos volg saamgevat word: 1) dit staan meestal in ’n noue verband met die doop, 2) dit het meestal ’n wederkerige funksie as gevolg van die mediumvorm waarin dit hoofsaaklik gebruik word, en figureer binne ’n teologiese imperatiewe konteks waarby die subjek van die handeling persoonlik en bewustelik betrokke is, 3) dit word gebruik as metafoor om weerstand teen die bose te bied, 4) dit word in ’n eskatologiese konteks gebruik, 5) dit staan in ’n noue verband met die aktualisering van die nuwe identiteit in Christus, en 6) die sosiaal deelnemende karakter van die doopkandidaat tydens die doop word deur die “beklee-” metafoor gekonstitueer. Die betekenis van die “beklee-” tekste lewer nie net ’n bydrae om die doop by Paulus beter te verstaan nie, maar ook om die verstaan van die doop vanuit die perspektief van die belydenisdoop-tradisie sterker toe te lig. Die voorstelle wat gemaak word ten opsigte van die gesprek oor die doop fokus op die dieper teologiese betekenis van die doop, ’n beter begrip vir die vertrekpunte in die onderskeie dooptradisies, en die bydrae wat die studie van die “beklee-” metafoor by Paulus tot die debat maak.en_ZA
dc.format.extent136 leavesen_ZA
dc.language.isoaf_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectPaul,the Apostle, Sainten_ZA
dc.subjectClothing and dressen_ZA
dc.subjectDissertations -- New Testamenten_ZA
dc.subjectTheses -- New Testamenten_ZA
dc.subjectBaptismen_ZA
dc.subjectBible. N.T. Paul -- Criticism, interpretation etc.en_ZA
dc.titleDie “beklee-” metafoor by Paulus : semantiese valensie en teologiese belang op weg na ’n gesprek oor die doopen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW