The relationship between pastoral care and worship in the context of HIV/AIDS : a study of the development and impact of the liturgical material 'Worship and HIV/AIDS' in selected parishes of the Diocese of Cape Town

Griffiths, Keith Leonard (2006-12)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In September 2002, the Anglican Church of Southern Africa authorised a set of liturgical material for use in the church in an attempt to make congregations aware of the extent of the impact of HIV/AIDS on the church and the community in the nations in Southern Africa in which the CPSA is active. This research explores the relationship between Worship and Pastoral Care in the context of HIV/AIDS by examining the development of this liturgical material and offering a critique of it in the light of the impact it had on a number of parishes. A general review of published material found little with a specific focus on the relationship between Worship and Pastoral Care, and the search was extended to approach this relationship from a number of directions in an attempt to find factors that had a bearing on the hypothesis that the community at worship is the primary point of pastoral care. The hypothesis was examined from two directions. The first considered a biblical perspective. This approach considered the images of God presented in the Old Testament, a number of the healings of Jesus in the gospels, and Paul’s comments on the celebration of the Eucharist in 1 Corinthians 11 against the social background of meals shared within the community. The imperative that worship should be inclusive, with a particular emphasis on the poor and marginalized was established. The second direction considered a theological reflection on AIDS and established a number of criteria against which the liturgical material could be critiqued. An important section of this work considered the impact of prejudice and discrimination that has led to the stigmatisation of those living with HIV/AIDS and their reluctance to disclose their status and needs. This remains an important obstacle to the ability of the church to provide appropriate hospitality and care. Interviews were conducted with the Rectors and leaders of the Parish AIDS Task Teams in six parishes within the Diocese of Cape Town to look at the ways in which the material was used, and the impact that it had on the pastoral work of those congregations. The liturgical material is then examined in the light of the theological criteria established, and against the impact that it had on the pastoral work of the parishes. Particular issues recognised in this section were the use of inclusive language and the absence of any emphasis on Repentance and Confession. The importance to Worship and Pastoral Care of compassion, personal contact with persons living with AIDS, grace and hospitality are some of the conclusions made. Suggestions were made for further research and development in terms of stigmatisation, language and appropriate liturgical formation and training.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In September 2002 het die Anglikaanse Kerk in Suider Afrika ‘n stel liturgiese materiaal gemagtig vir gebruik in die kerk in ‘n poging om gemeentes bewus to maak van die gevolge van VIGS op die kerk en die gemeenskap in die lande waarin die Anglikaanse Kerk in Suider Afrika werk. Hierdie navorsing ondersoek die verhouding tussen Aanbidding en Pastorale Sorg in die konteks van VIGS deur die ontwikkeling van die liturgiese materiaal te ondersoek en ‘n kritiek voor te gee in die lig van die gebruik van die materiaal in verskeie parogies. Die algemene oorsig van die gepubliseerde materiaal het min gevind met ‘n spesifieke fokus op die verhouding tussen Aanbidding en Pastorale Sorg. Die ondersoek is toe uitgebrei om die verhouding te nader van verskeie rigtings in ‘n poging om faktore te vind wat ‘n houding het op die voorstel dat die gemeente by aanbidding die primêre punt van pastorale sorg is. Die onderstelling is ondersoek uit twee rigtings. Eerstens is dit genader uit ‘n bybelse perspektief. Hierdie benadering het die verskillende beelde van God soos dit in die Ou Testament voorkom, verskeie genesings van Jesus in die evangelies, en Paulus se kommentaar oor die viering van die nagmaal in 1 Korienthiërs 11 teenoor die agtergrond van die maaltye in die gemeenskap in aanmerking geneeem. Die imperatief van inklusiewe aanbidding, met ‘n besondere klem op die armes en ander wat dikwels oor die hoof gesien word, is hierdeur gevestig. Tweedens is VIGS teologies oorweeg en verskeie kriteria gevestig waarteen die liturgiese materiaal gemeet kon word. ‘n Belangrike deel van hierdie werk het die gevolge van vooroordeling en onderskeiding wat gelei het tot die bestempeling van mense wat met VIGS leef en hul huiwerigheid om hul status te openbaar, en dus hul nood te laat weet. Dit bly nog ‘n belangrike hindernis vir die kerk om die geskikte gasvryheid en sorg te kan verskaf. Onderhoude is met predikante and die lede leiers van die VIGS Spanne in ses parogies in die Bisdom van Kaapstad gehou om te sien hoe die materiaal gebruik is in eredienste, en die uitwerking daarvan in die pastorale sorg wat die gemeentes aangebied het. Die liturgiese materiaal is dan beoordeel in die lig van die teologiese maatstawe gevestig, en die uitwerking van die materiaal in die pastorele sorg van die gemeentes. Die gebruik van inklusiewe taal en die afwesigheid van spesifieke materiaal in verband met Skuldbelyding is besondere sake wat in hierdie deel erken was. Die belangrikheid vir Aanbidding en Pastorale Sorg van medelye, persoonlike kontak met persone wat met VIGS lewe, genade en gasvryheid is gevolgtrekkings wat gemaak is. Voorstelle vir verdere navorsing en ontwikkeling in terme van bestempeling, taal en passende liturgiese formasie en opleiding is gemaak.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17447
This item appears in the following collections: