HIV/AIDS education and the professional development of teachers : investigating the potential of an e-learning programme

Ferreira, Pieter (2011-10)

Thesis (DPhil)--University of Stellenbosch, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The focus of my study was to investigate an existing professional development programme for HIV/AIDS education in schools using e-learning as a delivery method. I investigated aspects of pedagogy that provide efficient workplace training for educators, such as constructivist approaches to adult teaching and learning, assessment strategies, creating opportunities for communication and a focus on learners’ voices as crucial elements of in-service training. I reviewed the advantages and disadvantages of e-learning as a delivery method and discussed the trade-off between richness and reach in education. I focused on interpreting and making meaning from the experiences of the educators who participated in the e-learning pilot study. I scrutinised the participants’ electronically submitted journals in which they documented their experiences of the HIV/AIDS and Education module. My aim was to interpret their descriptions of how they experienced their growth as educators and to analyse their views on how the module enabled them to implement courses on HIV/AIDS across the curriculum. My research methodology was a combination of interpretative and critical research, focusing on interpreting and making meaning from the experiences of the individuals who took part in the study. To produce data I used a cyclical process where the participants performed key roles, giving regular feedback, recording their experiences and contributing to the upgrading of the programme. HIV/AIDS and its possible impact on education have changed the rules of many aspects of classroom learning programme development, including sex and sexuality education. The Department of Education alone can therefore not sustain quality HIV/AIDS education, and it is imperative that departmental efforts should be augmented by tapping into existing professional development programmes offered by higher education institutions. I also support the international tendency that integrates aspects of HIV/AIDS education into all the Learning Areas because HIV/AIDS affects all aspects of life.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die fokus van hierdie studie was om ’n bestaande professionele ontwikkelingsprogram, vir MIV/vigs-onderrig in skole te ondersoek. E-leer as ’n geskikte onderrigmetode het deel van hierdie ondersoek gevorm. Ek het verskeie pedagogiese aspekte ondersoek wat geskikte indiensopleiding vir opvoeders bied, onder andere konstruktivistiese benaderings tot volwasse onderrig-en-leer, assesseringstrategieë, die skep van kommunikasiegeleenthede asook ’n besinning oor die belangrikheid van deelnemers se opinies. Die voordele en nadele van e-leer as ’n geskikte onderrigmetode en die balans wat tussen reikwydte (“reach”) en volheid (“richness”) gehandhaaf moet word, is krities bespreek. Ek het die elektronies ingehandigde joernale, waarin deelnemers hulle ervarings van die HIV/AIDS and Education-module gedokumenteer het, bestudeer om hulle ervarings te ontleed en te vertolk. My doel was om hulle sienings oor hulle persoonlike groei as opvoeders en hoe die module hulle bemagtig het om MIV/vigs-onderrig in alle leerareas oor die kurrikulum heen te kan implimenteer, te dokumenteer. My navorsingsmetodologie was ’n kombinasie van interpretatiewe en kritiese metodologie en ek het gefokus op die interpretasie en meningvorming van die deelnemers na aanleiding van hulle ervarings. Om data te genereer (produce) het ek ’n sikliese proses gebruik waarin deelnemers sleutelrolle vervul het, soos om gereelde terugvoer te lewer, ervarings aan te teken en bydraes te lewer om die program te verbeter. MIV/vigs en die moontlike impak wat dit op onderwys en onderrig kan hê, het die reëls van leerprogramontwikkelling verander, met inbegrip van onderrig oor seks en seksualiteit. Die Nationale Departement van Onderwys (NDvO) kan nie alleen MIV/vigs-onderrig van gehalte verseker nie, dit is dus noodsaaklik dat die NDvO se pogings ondersteun moet word. Die NDvO behoort gebruik te maak van bestaande hoër opvoedkundige instansies se professionele ontwikkelingsprogramme. Ek ondersteun ook die internasionale tendens waar MIV/vigs-onderrig in alle leerareas geïnkorporeer word, aangesien MIV/vigs ’n impak op alle aspekte van die lewe het.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/16515
This item appears in the following collections: