An investigation into organisational development and project and programme management as approaches for integrated and improved service delivery in the SAPS

Viljoen, Izana (2004-12)

Thesis (MPA)--University of Stellenbosch, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: With the democratic reform in South Africa, The Constitution of 1996 and the White Paper on Transforming Public Service Delivery of 1997 made an important contribution to a new attitude amongst public servants and citizens regarding service delivery. It is said that these two documents ushered in a period of instilling an attitude of Batho Pele, namely ‘people first’, with public servants. The South African Police Service (SAPS) as a government entity, also had to comply, and having one of the most important functions of, ‘ensuring a safer and secure environment for all’, caused the SAPS to rethink the way they would manage this new attitude. Organisational Development and Change, Project and Programme Management and Service Delivery are a few of the approaches captured within the public administration and public management discipline, which refers to a theory of the most recent paradigm change in the way the public sector must be governed. A comparative perspective is given on how these approaches could have a positive impact on the SAPS and other organisations. The foundation of this study is based on the creation of a theoretical base relating to Organisational Development and Change Management, Project and Programme-based Management as well as Service Delivery in the Public Sector. This is the point of departure for the proposed Service Delivery Improvement Model that indicates the integration of these approaches within the organisation. The background and current situation regarding service delivery within the SAPS is also discussed. Data is collected through structured interviews with SAPS managers and opinion surveys, which were completed by service members. The interviews as well as the surveys were used to motivate the aim of the proposed model. The study concludes with recommendations that were made by the researcher with the completion of the research done. The necessity, importance of implementation and the marketing of project and programme-based management within the SAPS is emphasised.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Met die demokratiese hervorming in Suid Afrika, het die Konstitusie van 1996 en die Wit Skrif van die Transformasie van Openbare Dienslewering van 1997 ‘n belangrike bydrae gemaak tot ‘n nuwe gesindheid onder openbare amptenare ten opsigte van dieslewering. Daar word genoem dat hierdie twee dokumente ‘n periode vir die inboesem van ‘n gesindheid van Batho Pele, naamlik ‘mense eerste’, by openbare amptenare aangekondig het. Die Suid Afrikaanse Polisie Diens (SAPD) as ‘n regerings entiteit, moes ook voldoen hieraan, met die inagneming van een van die belangrikste funksies, ’om ‘n veiliger en sekureerde omgewing vir almal te verseker’, is die SAPD genoodsaak om die wyse hoe hulle hierdie nuwe gesindheid gaan bestuur, te heroorweeg. Organisasie Ontwikkeling en Verandering, Projek en Program-gebaseerde Bestuur asook Dienslewering, is ‘n paar van die benaderings vervat binne die Publieke Administrasie en Openbare Bestuur dissipline, wat verwys na ‘n teorie van die mees onlangse paradigma verandering oor hoe die openbare sektor regeer moet word. ‘n Vergelykende perspektief word weergegee oor hoe hierdie benaderings ‘n positiewe impak op die SAPD en ander organisasies kan bewerkstellig. Die fondament van hierdie studie is gebaseer op die skepping van ‘n teoretiese basis met verband tot Organisasie Ontwikkeling en Verandering, Projek en Program-gebaseerde Bestuur asook Dienslewering. Hierdie word die vertrekpunt vir die voorgestelde Dienslewerings Verbeterings Model wat die intergrasie van hierdie benaderings binne die organisasie voorstel. Verder word die agtergrond en huidige situasie in die SAPD rakende dienslewering ook bespreek. Data word versamel deur middel van gestruktureerde onderhoude met SAPD bestuurders en opinie opnames wat deur lede van die diens voltooi is. Die onderhoude sowel as die opnames is gebruik om die doel van die voorgestelde model te motiveer. Die studie word afgesluit met aanbevelings wat na afleiding van die navorsing deur die navorser gemaak is. Die toepaslikheid, noodsaaklikheid van die implimentering en die bemarking van projek en program-gebaseerde bestuur binne die SAPD word veral beklemtoon.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/16457
This item appears in the following collections: