ITEM VIEW

'n Evaluering van die praktyk van die kliniese verpleegpraktisyn werksaam in primêre gesondheidsorginstansies van die Metropoolstreek van die Wes-Kaap : 'n verpleegkundige perspektief

dc.contributor.advisorBester, M. E.en_ZA
dc.contributor.authorEarle, Maria Catherina
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Health Sciences. Dept. of Interdisciplinary Health Sciences. Nursing Science.
dc.date.accessioned2011-08-30T08:18:35Z
dc.date.available2011-08-30T08:18:35Z
dc.date.issued2004-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/16319
dc.descriptionThesis (MCUR)--University of Stellenbosch, 2004.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This study attempts to provide a historic background of the clinical nurse practitioner. Areas of potential conflict, malpractice, future research, service delivery, tuition and support are revealed. The current role and function and the work environment of the clinical nurse practitioner functioning on primary health care level in the Metropole Region of the Western Cape were examined as major themes. Triangulation is applied as methodology. Structured questionnaires were completed by 60 clinical nurse practitioners that completed their training during the period 1994 to 2002. Pre-compiled checklists were completed at 8 different primary health care institutions. Qualitative data were obtained by comments on the questionnaires, field notes, as well as structured and unstructured interviews conducted with clinical nurse practitioners. Needs identified include outcomes based theoretical and clinical methods of tuition, additional training in pharmacology and chronic care, transcultural nursing and the development of criteria for recognition of prior learning and experience. Disparities were identified on service level pertaining to the difference between service delivery and service needs, daily checking of emergency equipment and the establishing of partnerships on service level to improve service delivery. Utilisation, post-levels and remuneration need attention. The development of courses in pharmacology for the Western Cape is identified as a priority as well as in service training, the possibility of a year of internship and the expedite of the amalgamation of fragmented services. Clinical nurse practitioners in managerial positions need to become more involved in promotion, motivation, development, audit and marketing of the clinical nurse practitioner and the establishment of a forum for clinical nurse practitioners.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie poog om ʼn historiese agtergrond te skets van die kliniese verpleegpraktisyn. Areas is blootgelê vir potensiële konflik en wanpraktyke, sowel as areas vir toekomstige navorsing, dienslewering, onderrig en ondersteuning. Twee hooftemas, naamlik die huidige rol en funksie, asook die werkomgewing van die kliniese verpleegpraktisyn in die Metropoolstreek van die Wes-Kaap, is ondersoek. Triangulasie is as navorsingsmetodiek aangewend. Gestruktureerde vraelyste is deur 60 kliniese verpleegpraktisyns wat hul kursus gedurende die tydperk 1994 tot 2002 voltooi het, ingevul. Voorafopgestelde kontrolelyste is by 8 verskillende primêre gesondheidsorginstansies aangewend. Kwalitatiewe data is verkry deur middel van kommentaar op die vraelyste, veldnotas, sowel as gestruktureerde en ongestruktureerde onderhoudsvoering met kliniese verpleegpraktisyns. Uitkomsgebaseerde teoretiese en kliniese wyses van onderrig, aanvullende farmakologie, chroniese sorg, transkulturele verpleging, taalvaardigheid, asook die ontwikkeling van kriteria vir akkreditasie vir voorafleer en ondervinding blyk onderrigbehoeftes te wees. Leemtes op diensvlak sluit die verskil tussen diensverskaffing en diensbehoeftes, daaglikse kontrolering van noodtoerusting en vennootskappe ter diensverbetering in. Aanwending, posbenamings en vergoeding benodig aandag. Die ontwikkeling van aanvullende farmakologiekursusse vir die Wes-Kaap is as prioriteit geïdentifiseer asook indiensopleiding, die moontlikheid van ʼn verpligte internskapjaar en die bespoediging van amalgamasie van gefragmenteerde dienste. Kliniese verpleegpraktisyns in bestuursposisies behoort meer betrokke te raak by die bevordering, motivering, ontwikkeling, oudit en bemarking van die kliniese verpleegpraktisyn asook by die daarstel van ʼn forum vir kliniese verpleegkundiges.af
dc.format.extentxviii, 200 leaves : ill.
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectNurses -- In-service training -- South Africa -- Western Cape -- Evaluationen_ZA
dc.subjectNurse practitionersen_ZA
dc.subjectNurse practitioners -- Training of -- South Africa -- Western Cape -- Evaluationen_ZA
dc.subjectNursing -- Study and teaching -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectTheses -- Nursingen_ZA
dc.subjectDissertations -- Nursingen_ZA
dc.title'n Evaluering van die praktyk van die kliniese verpleegpraktisyn werksaam in primêre gesondheidsorginstansies van die Metropoolstreek van die Wes-Kaap : 'n verpleegkundige perspektiefaf
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW