The formation and functioning of racially-mixed congregations

Venter, Dawid (1994-12)

Thesis (DPhil)--University of Stellenbosch, 1994.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This is an empirical, qualitative study of racially-mixed urban churches (congregations) as social institutions, which includes a practical-theological perspective. Research was motivated by the rareness of mixed congregations, compared to the profusion of homogenous congregations. My purpose was to uncover social factors which support the formation, maintenance, and functioning of mixed congregations. A New Testament section is included because of the normative value that these texts hold for contemporary Christians and church structures. My theoretical base is informed by history, theology, biblical studies, sociology, and anthropology. The development of relevant aspects in these fields are sketched. Special attention is given to assimilation, pluralism, and multi-culturalism as forms of inter-ethnic interaction based on structure and culture. My methodological base incorporates congregational studies and social-scientific literary analysis. The historical development of both is sketched by means of an overview of relevant literature. The general qualitative analytical social and literary techniques that I apply are indicated, including participant-observation, semi-structured interviews, structured questionnaires, and document-analysis. A social history of South African congregations shows that the ideal of mixed congregations existed since the start, but was gradually repressed by several factors. Some studies of mixed congregations are discussed, and various mixed US and South African congregations are outlined. Three contemporary Johannesburg congregations are introduced, including Johweto, an independent charismatic church in the black city of Soweto; St. Francis Xavier, a Roman Catholic church on the borders of coloured and white suburbs in western Johannesburg; and Central Methodist Mission, an inner-city Protestant church. The Johannesburg congregations are idiographically and empirically analysed in terms of their context, identity, process, and programme. Social factors contributing to their ethnic mix are indicated. The insights from the contemporary research are applied to early Christian congregations in a social scientific reconstruction of the social world of appropriate New Testament texts. The purpose is to discover the role of ethnicity in their composition and functioning, and to show whether ethnically-mixed congregations were normative. I suggest a theory concerning the effects of ethno-cultural factors on the structures and functioning of Pauline congregations between AD 30 and 70. I conclude with a summary of the theoretical and practical implications of the study's results, and an evaluation of goals and methods. Practical strategies are suggested for dealing with commonly indicated difficulties in the formation of mixed congregations. A theory of the influence of social factors on formation is supplied, and a dynamic model of formation constructed. I posit three types of mixed churches according to the processes by which they are formed: contextual, inclusive, or intentional. These are evaluated as formation strategies, and a two-tiered typology in terms of internal structure is also proposed. The types are illustrated with reference to congregations from the US and South Africa. Segregated and integrated congregations are evaluated in theological, social and political terms and I indicate why mixed congregations are preferable. An overall theory of the formation and functioning of mixed congregations is put forward. Assimilation is seen as a contributive cause, but modified where counter-status quo and multi-cultural strategies are employed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie is 'n empiriese en kwalitatiewe studie van ras- en etnies-gemengde kerke (gemeentes) as sosiale instellings, wat prakties-teologiese perspektiewe insluit. Navorsing is gemotiveer deur die skaarsheid van gemengde gemeentes, in vergelyking met die groot aantal gemeentes waartoe slegs een rasgroep behoort. My doelwit was om sosiale faktore te ontdek wat bydra tot die vorming, instandhouding, en funksionering van gemengde gemeentes. 'n Nuwe Testamentiese afdeling is ingesluit weens die normatiewe waarde van hierdie vroeg-Christelike tekste vir hedendaagse Christene en kerke-strukture. Die teoretiese begronding van die studie word toegelig deur die geskiedenis, teologie, bybelkunde, sosiologie, en antropologie. Ek skets die ontwikkeling van relevante aspekte binne hierdie velde. Spesiale aandag word geskenk aan assimilasie. pluralisme, en multikulturalisme as vorme van inter-etniese interaksie rondom struktuur en kultuur. My metodologiese grondslag word gevorm deur gemeentestudie en sosiaal-wetenskaplike letterkundige analise. Die historiese ontwikkeling van beide hierdie gebiede word geskets deur middel van 'n oorsig van relevante literatuur. Die oorkoepelende kwalitatiewe analitiese tegnieke wat ek aanwend word aangedui, insluitend deelnemende-waarneming, semi-gestruktureerde vraelyste, gestruktureerde vraelyste, en dokumentontleding. 'n Sosiale geskiedenis van Suid-Afrikaanse gemeentes dui aan dat die ideaal van gemengdheid van die begin gehuldig is, maar in die praktyk verdwyn het onder aanslag van sekere faktore. 'n Paar studies van gemengde gemeentes word bespreek, en bondige opsommings van verskeie gemengde gemeentes in die VSA en Suid-Afrika verskaf. Drie Johannesburgse gemeentes word bekendgestel, insluitend Johweto, 'n onafhanklike charismatiese kerk wat in die swart stad Soweto byeenkom; St Francis Xavier, 'n Rooms Katolieke kerk op die grens van bruin en wit voorstede in westelike Johannesburg; en Central Methodist Mission, 'n Protestantse kerk in die middestad. Die insigte van die kontemporere navorsing word aangewend in 'n sosiaal-wetenskaplike rekonstruksie van die sosiale wereld van toepaslike Nuwe Testament-tekste. Die doelwit is om die rol van etnisiteit in die ontstaan en funksionering van vroee Christelike gemeentes te ontdek, en om aan te dui of etnies gemengde gemeentes normatief was. Ek stel 'n teorie voor oor die gevolge van etnies-kulturele faktore vir Pauliniese gemeentes tussen 30 en 70 n.C. Ek sluit af met 'n opsomming van die teoretiese en praktiese implikasies van die navorsingsresultate, en 'n evaluasie van doelwitte en metodes. Praktiese antwoorde word aangedui op algemene vraagstukke rondom die vorming van gemengde gemeentes. 'n Teorie word voorgestel oor die invloede van sosiale faktore op die ontstaan van sulke kerke, en 'n dinamiese model van onstaansfaktore opgestel. Ek stel ook drie tipes gemengde kerke voor na aanleiding van die prosesse waardeur hulle gevorm word: kontekstueel, inklusief, of doelbewus. Die tipes word evalueer as ontstaans-strategiee, en 'n twee-vlak tipologie in terme van interne organisasie word voorgestel. Die tipes word bespreek met verwysing na voorbeelde van gemeentes in die VSA en Suid-Afrika. Homogene en gemengde gemeentes word evalueer in teologiese, sosiale, en politiese terme, en ek dui aan waarom gemengde gemeentes verkieslik is. 'n Oorkoepelende teorie oor die ontstaan en funksionering van gemengde gemeentes word ter tafel gebring. Assimilasie word gesien as bydraende faktor, wat aan bande gele word tot die mate waartoe anti-status quo en multikulturele strategiee aangewend word binne 'n gemengde kerk.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/15576
This item appears in the following collections: