Development as transformation : the local church in Lavender Hill as agent of change in a post-Carnegie II context

Bowers, Nadine Francis ; August, Karel Th. ; Swart, Ignatius (2005-12)

Thesis (DTh)--University of Stellenbosch, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of the study is to explore whether the local church is acting as an agent of change in addressing the socio-economic needs of an impoverished grassroots community. This study falls within the area of missiology as it takes as point of departure the need for the church to appropriate a missional framework for development. However, this study considers the church in relation to its context, it draws on related sub-fields of theology and various development and social sciences to compose a picture of the current challenges the church faces in engaging poverty. The study focuses on the community of Lavender Hill situated on the Cape Flats of the Western Cape. Due to the interdisciplinary nature of this study, both theoretical and methodological triangulation have been employed. Chapter 1 introduces the study and provides a theological conceptualisation. Chapter 2 argues for a framework of Development as Transformation and presents a distinctive motivation, goal and ecclesial identity, which has to be taken into account when the church 'does development'. It is concluded that, while this framework is distinctive, it does not replace existing development theory, but rather engages it as a dialogical conceptual framework. Chapters 3 to 5 present the Second Carnegie Inquiry into Poverty and Development in South Africa (1984) as a useful theoretical tool. This study allows for a comparative historical analysis, particularly as Carnegie II poses a challenge to the church regarding poverty. Despite the prominent role accorded the church by history, Carnegie inquiries, government and broader civil society, it is concluded that the church continues to face many of the same challenges in a post-Carnegie II context. Both Chapters 3 and 4 conclude that, among the key challenges identified, there is a need for the church to evidence holistic theology and sustainable action with regard to social responsibility. Action remains, for the most part, in a dominant charity mode. Partnership, in its various forms, is identified as a necessary and more sustainable strategy in a context of inequality. Chapters 5 and 6 focus more specifically on the context of Lavender Hill and utilise the theoretical frameworks in order to analyse data. Methodological triangulation is employed and various methods of data collection are therefore used. Chapter 5 discusses the interlinked dimensions of poverty in Lavender Hill with reference to both Carnegie II and recent scholarship. Chapter 6 utilises the theoretical frameworks to focus more specifically on whether the local church in Lavender Hill is acting as an agent of change. The involvement of the church is described and explored with reference to the challenges (both contextual and missional) presented in Chapters 1 to 5. Findings indicate that the local church faces many of the challenges identified by Chapters 3 and 4 and that theology in particular is closely linked to praxis. Particular attention is, therefore, given to the role played by theology in determining action, and Development as Transformation is applied as a framework which addresses a lack of holistic theology. Recommendations for action are proposed in order to guide the local church in areas such as Lavender Hill to become more meaningful role players in their communities.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om ondersoek in te stel na die vraagstuk of die plaaslike kerk wel optree as 'n agent van verandering deur die sosio-ekonomiese behoeftes van 'n arm grondvlakgemeenskap onder die loep te neem. Hierdie studie kan in die gebied van missiologie geplaas word, deurdat dit die noodsaaklikheid vir die kerk om 'n missionere raamwerk vir ontwikkeling te gebruik as uitgangspunt het. Hierdie studie beskou die kerk egter in verhouding tot die kerk se konteks, dit maak gebruik van verwante subvelde van teologie en verskeie ontwikkelings- en sosiale wetenskappe om 'n oorsig saam te stel van die huidige uitdagings waarvoor die kerk te staan kom in die stryd teen armoede. Die studie fokus op die gemeenskap van Lavender Hill wat op die Kaapse Vlakte in die Wes-Kaap gelee is. Weens die interdissiplinere aard van hierdie studie is teoretiese sowel as metodologiese triangulasie aangewend. Hoofstuk 1 lei die studie in en verskaf teologiese konseptualisering. In hoofstuk 2 word 'n raamwerk van Ontwikkeling as Transformasie bepleit wat 'n eiesoortige motivering, doel en kerklike identiteit aanbied wat in ag geneem moet word wanneer die kerk 'ontwikkelingswerk doen'. Die gevolgtrekking word gemaak dat alhoewel die raamwerk kenmerkend van aard is, dit nie huidige ontwikkelingsteorie vervang nie, maar dit eerder as 'n dialogiese konsepsuele raamwerk ter taak stel. In hoofstukke 3 tot 5 word die Second Carnegie Inquiry into Poverty and Development in South Africa (1984) as 'n nuttige teoretiese werktuig aangebied. Hierdie studie neem 'n vergelykende historiese ontleding in aanmerking, veral aangesien Carnegie II 'n uitdaging aan die kerk stel met betrekking tot armoede. Ten spyte van die prominente rol wat aan die kerk deur die geskiedenis, Carnegie-ondersoeke, die regering en bree burgerlike samelewing gegee is, word die gevolgtrekking gemaak dat die kerk steeds na Carnegie II voor dieselfde uitdagings te staan kom. In hoofstuk 3 sowel as 4 word verskeie sleuteluitdagings geidentifiseer en die gevolgtrekking word gemaak dat dit vir die kerk noodsaaklik is om bewyse te lewer van 'n holistiese teologie en onderhoubare optrede met betrekking tot sosiale verantwoordelikheid. Optrede word steeds grotendeels op 'n liefdadigheidswyse uitgevoer. Vennootskap, in al sy verskeie vorme, word as 'n noodsaaklike en meer onderhoubare strategie in 'n konteks van ongelykheid geidentifiseer. In hoofstukke 5 en 6 word meer spesifiek op die konteks van Lavender Hill gefokus en word die teoretiese raamwerke gebruik om die data te analiseer. Metodologiese triangulasie is aangewend en daarom is verskeie metodes van dataversameling gebruik. In hoofstuk 5 word die verweefde dimensies van armoede in Lavender Hill bespreek, met verwysing na Carnegie II sowel as onlangse vakkundigheid. In hoofstuk 6 word die teoretiese raamwerke gebruik om meer spesifiek te ondersoek of die plaaslike kerk in Lavender Hill wel as agent van verandering optree. Die betrokkenheid van die kerk is beskryf en word verken met verwysing na die uitdagings (kontekstueel sowel as missioner) soos in hoofstukke 1 tot 5 uiteengesit. Bevindinge dui daarop dat die plaaslike kerk te staan kom voor baie van die uitdagings wat in hoofstukke 3 en 4 geidentifiseer word, en dat die teologie in besonder ten nouste verbind is aan die praktyk. Besondere aandag word daarom gegee aan die rol wat deur teologie gespeel word om optrede te bepaal, en Ontwikkeling as Transformasie word toegepas as 'n raamwerk wat 'n gebrek aan holistiese teologie ondersoek. Aanbevelings vir optrede word voorgestel sodat plaaslike kerke in areas soos Lavender Hill gelei kan word om meer betekenisvolle rolspelers in hul gemeenskappe te word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/15501
This item appears in the following collections: