ITEM VIEW

A translation and psychometric investigation of the South African career interest inventory across gender and race among secondary school learners

dc.contributor.advisorNaidoo, Anthony Vernonen_ZA
dc.contributor.authorRabie, Stephanen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2017-11-21T17:15:32Z
dc.date.accessioned2017-12-11T10:57:16Z
dc.date.available2017-11-21T17:15:32Z
dc.date.available2017-12-11T10:57:16Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/102811
dc.descriptionThesis (D.Phil)--Stellenbosch University, 2017.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: A major component of the practice of career counselling and assessment is the measurement of vocational interests. Both globally and in South Africa, John Holland’s (1997) theory of vocational personalities is one of the most influential career theories, providing a theoretical framework from which practitioners develop and administer vocational interest inventories. However, technological advances in the course of the 21st century have resulted in a rapid transformation in the world of work, rendering popular career interest inventories based on Holland’s model obsolete, both in terms of content and occupational environments. To address these limitations, Morgan, de Bruin, and de Bruin (2014) employed Holland’s typology and constructed an interest inventory, namely the South African Career Interest Inventory (SACII), for a South African university student and young adult sample that yielded reliable and valid scores. Building on this foundation, the aim of this quantitative study was to further explore the validity of the SACII by investigating gender, racial, and language differences in the psychometric properties and interest structures of female and male, Black, Coloured and White South African Grade 9 learners (n = 628), as measured by the SACII. To achieve this aim, the present study also involved translating the SACII into isiXhosa, hereby constructing the first career interest inventory in an indigenous South African language. The study also provided a back-translation of the Afrikaans version of the SACII. Using convenience sampling, all Grade 9 learners from five secondary schools in the Cape Winelands District of South Africa were included as participants for the research sample. Accordingly, the research aimed to investigate whether the SACII can be applied validly, reliably, and indiscriminately on a sample of middle adolescents across different gender, race, and language groups. The results for the present study provided support for the reliability and validity of the scores on the SACII across different racial and language groups in South Africa, but failed to find support for the equal applicability of the scale across gender. Gender, race and language comparisons demonstrated the best model fit for the respective female, Black and isiXhosa participants. It is recommended that future studies further explore the gender difference on the SACII with sample groups diverse in race, culture, age and language. Moreover, future studies should conduct measurement invariance tests to determine the validity of the different language versions of the SACII. In summary, it appears that practitioners may continue to use Holland’s (1997) model in career assessment and counselling in the South African context when a valid career interest inventory, such as the SACII, is employed.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANS OPSOMMING: Die meting van beroepsbelangstellings is ʼn belangrike komponent van die praktyk van beroepsvoorligting en -assessering. Regoor die wêreld en in Suid-Afrika word John Holland (1997) se teorie van beroepspersoonlikhede beskou as een van die mees invloedryke beroepsteorieë. Dit verskaf ʼn teoretiese raamwerk waarvolgens praktisyns loopbaanbelangstellingsinventarisse ontwikkel en administreer. Nietemin, die tegnologiese vooruitgang deur die loop van die 21ste eeu het aanleiding gegee tot ʼn transformasie in die wêreld van werk en as gevolg daarvan word gewilde loopbaanbelangstellingsinventarisse beskou as verouderd, beide met betrekking tot inhoud en werksomgewings. Ten einde hierdie tekortkominge aan te spreek, het Morgan (2014) gebruik gemaak van Holland se tipologie om ʼn loopbaanbelangstellingsinventaris te ontwikkel wat betroubaar en geldig is vir die Suid-Afrikaanse bevolking, naamlik die Suid-Afrikaanse Loopbaanbelangstellingsinventaris (The South African Career Interest Inventory - SACII). Binne die bogenoemde konteks was die doel van hierdie kwantitatiewe studie om die geldigheid van die SACII verder te verken deur ondersoek in te stel na die verskille in die psigometriese eienskappe en belangstellingstruktuur van vroulike en manlike Kleurling, Swart en Wit Graad 9-leerders (n = 628), soos gemeet deur die SACII. Daarbenewens het die studie die SACII vertaal na isiXhosa, en in die proses die eerste loopbaanbelangstellingsinventaris in ʼn inheemse Suid-Afrikaanse taal ontwikkel. Verder sluit die studie ʼn terugvertaling van die Afrikaanse weergawe van die SACII in. Deur middel van gerieflikheidsteekproefneming is alle Graad 9-leerders van vyf sekondêre skole in die Kaapse Wynlanddistrik van Suid-Afrika geselekteer as navorsingsdeelnemers. Die navorsing het ondersoek of die SACII met geldigheid, betroubaarheid en voor die voet toegepas kan word op ʼn steekproef van middel-adolessente oor verskillende geslags-, etniese- en taalgroepe heen. Die resultate van hierdie studie ondersteun die betroubaarheid en geldigheid van die SACII oor verskillende ras- en taalgroepe in Suid-Afrika, maar het nie daarin geslaag om ondersteuning vir die gelyke toepasbaarheid van die metingskaal oor geslag te bied nie. Geslags-, ras- en taalvergelykings het daarop gedui dat die model die beste toepassing kon vind op vroulike, Swart, en isiXhosa deelnemers. Toekomstige studies kan die geslagsverskille in die toepassing van die SACII verder bestudeer met steekproewe wat diverse etniese-, kultuur-, ouderdom- en taalgroepe insluit. Verder moet toekomstige studies metingsinvariansietoetse uitvoer om die geldigheid van die verskeie taalweergawes van die SACII te bepaal. Ter opsomming blyk dit dat praktisyns kan voortgaan om Holland (1997) se model in beroepsvoorligting and -assessering toe te pas indien ʼn geldige loopbaanbelangstellingsinventaris soos die SACII gebruik word.af_ZA
dc.format.extentxxii, 263 pagesen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectVocational guidance --South Africaen_ZA
dc.subjectVacational interest -- Race differencesen_ZA
dc.subjectVocational interest -- Sex differencesen_ZA
dc.subjectJohn Holland's Typologyen_ZA
dc.subjectThe RAISEC Modelen_ZA
dc.subjectCareer Interest Inventory -- South Africaen_ZA
dc.subjectSACII-X (IsiXhosa Version)en_ZA
dc.subjectHigh school studentsen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleA translation and psychometric investigation of the South African career interest inventory across gender and race among secondary school learnersen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW