Essays on the credit cycle

Garbers, Christoph Friedrich (2017-12)

Thesis (DCom)--Stellenbosch University, 2017.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : The global experience of the last three decades illustrated the influence that credit markets impart on economic outcomes, culminating in the shift of the macroeconomic consensus to a new perspective where credit markets are seen as one of the key drivers of business cycle dynamics. Theoretical frameworks that incorporate this insight lie at the heart of this new perspective. These studies revealed that borrower balance sheets are key to narratives that link the business and the credit cycle. This core intuition spawned the vast financial-accelerator literature that analyzes the interaction of the business and credit cycles through the use of general equilibrium models. This thesis aims to contribute to this literature, and consists of three essays that investigate different aspects of the credit cycle. Each essay presents a macroeconomic framework where credit markets and borrower balance sheets form the core shock transmission channel, advancing the research agenda through the novel nature of these frameworks and the manner in which they are applied. The first essay presents a closed economy real business cycle model with financial frictions and two credit markets to investigate the qualitative and quantitative relevance of credit market heterogeneity. The model is estimated on U.S. data using Bayesian methods and is able to replicate observed changes in the composition of U.S. balance sheets. The findings indicate that credit market heterogeneity attenuates the impact of a financial shock by presenting borrowers with an alternative to the shock affected credit market. Balance sheet linkages within the financial sector reduce this shock attenuation property and the origin of financial shocks can influence both the size and persistence of their impact. When financial shocks are borne directly by savers, their impact is relatively muted as they do not impair the efficiency of the financial sector. On the other hand, shocks borne directly by financial intermediaries have a large impact as they disrupt efficient intermediation between savers and borrowers. In the second essay, an asymmetric two-country model is used to assess the impact of flow specific capital controls in an emerging market context. The inflow capital control is manifest as a restriction on borrower balance sheets that limits their exposure to foreign borrowing. The outflow capital control is manifest as a balance sheet restriction on the financial sector that limits their exposure to foreign assets. This analysis shows that both flow specific capital controls are effective in managing capital flows, and that their deployment could have reduced the build up in emerging market foreign debt following the financial crisis. Comparing across flow specific capital controls, the outflow capital control is preferred by society as it exhibits shock attenuation properties as opposed to the shock amplification properties associated with the inflow capital control. The shock attenuation benefits of the outflow capital control become enhanced as capital control regulation becomes easier, whilst stricter regulation serves to diminish this property of the outflow capital control. In contrast, the shock amplification property of the inflow capital control is diminished under stricter regulation, and enhanced under easier regulation. The final essay concerns an analysis into the use of macroprudential instruments as a means to mitigate the negative consequences of positive foreign interest rate shocks. A small open economy real business cycle model with banking and foreign borrowing is presented, where loan-to-value regulation, minimum capital requirements, and reserve requirements co-exist. The findings indicate that these macroprudential instruments can attenuate the impact of foreign interest rate shocks, and that this attenuation is increasing in the strictness of the regulatory regime. In spite of exhibiting diminishing returns to scale, LTV regulation and capital requirements deliver significant attenuation benefits and are shown to be close substitutes. Reserve requirements are shown to interact with capital requirements such that their attenuation benefits are short-lived, indicating that this instrument is most effective when used to supplement existing capital requirement or LTV measures. Finally, because financial and macroeconomic objectives become aligned under positive foreign interest rate shocks, a macroprudential response to these shocks can be to the benefit of both objectives.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Die wêreldwye ervaring van die afgelope drie dekades het die invloed van kredietmarkte op ekonomiese uitkomste geïllustreer en tot die verskuiwing van die makro-ekonomiese consensus gelei. Hierdie nuwe perspektief beskou kredietmarkte as belangrik vir sakesiklusdinamika en toon aan dat lener balansstate die kern vorm van verbintenisse tussen die besigheidsiklus en die kredietsiklus. Hierdie intuïsie het die groot finansiële-versneller literatuur ontplooi wat die interaksie van die besigheids- en kredietsiklusse ontleed deur die gebruik van ewewigsmodelle. Hierdie proefskrif poog om by te dra tot hierdie literatuur en bestaan uit drie opstelle wat verskillende aspekte van die kredietsiklus ondersoek. Elke opstel bied ’n makroekonomiese raamwerk aanwaar kredietmarkte en lenerbalansstate die skoktransmissiekanale vorm. Die navorsingsagenda word bevorder deur die nuwe aard van hierdie raamwerke en die wyse waarop dit toegepas word. Die eerste opstel bied ’n reële sakesiklusmodel aan met finansiële wrywings en twee kredietmarkte om die kwalitatiewe en kwantitatiewe relevansie van kredietmark heterogeniteit te ondersoek. Die model word toegepas deur Bayesiaanse metodes op Amerikaanse data en is in staat om veranderings in die samestelling van Amerikaanse balansstate te herhaal. Die bevindings dui aan dat kredietmark heterogeniteit die impak van ’n finansiële skok verminder deur leners met ’n alternatief tot die geskokte kredietmark aan te bied. Balansstaatverbindings binne die finansiële sektor verminder hierdie skokdemp eiendom en die oorsprong van finansiële skokke kan beide die grootte en tydperk van hul impak beïnvloed. Wanneer finansiële skokke direk deur spaarders gedra word, is hul impak relatief gedemp omdat dit nie die doeltreffendheid van die finansiële sektor benadeel nie. Aan die ander kant, skokke wat direk deur finansiële tussengangers gedra word, het ’n groot impak, aangesien dit die doeltreffendheid van bemiddeling tussen spaarders en leners ontwrig. In die tweede opstel word ’n asimmetriese tweelandmodel gebruik om die impak van vloeispesifieke kapitaalkontroles in ’n opkomende markkonteks te bepaal. Die invloei kapitaalkontole se voorkoms is as ’n beperking op lener balansstate en beperk hul blootstelling aan buitelandse lenings. Die uitvloei kapitaalkontrole se voorkoms is as ’n balansstaat beperking op die finansiële sektor en beperk blootstelling aan buitelandse bates. Hierdie analise toon dat beide vloeispesifieke kapitaalkontrole effektief is in die bestuur van kapitaalvloei, en dat hul ontplooiing die opbou van buitelandse skuld in opkomende markte na die finansiële krisis kon verminder het. Die uitvloei kapitaalkontrole word deur die samelewing verkies, aangesien dit skokdempende-eienskappe vertoon wat in teenstelling staan met die skokversterkings-eienskappe van die invloei apitaalkontrole. Die skokdempings-voordele van die uitvloei kapitaalkontrole word verbeter namate kapitaalkontrole regulering makliker word, terwyl strenger regulering hierdie eiendom van die uitvloei kapitaalkontrole verminder. In teenstelling hiermee word die skokversterkings-eiendom van die invloei kapitaalkontrole verminder onder strenger regulering, en verbeter onder makliker regulering. Die finale opstel het betrekking op die gebruik van macroprudential instrumente as ’n middel om die negatiewe gevolge van positiewe buitelandse rentekoersskokke te versag. ’N Klein oop ekonomie-reële sakesiklusmodel met bank- en buitelandse lenings word aangebied, waar leningtot- waarde-regulering, minimumkapitaalvereistes en reserwe-vereistes bestaan. Die bevindings dui aan dat hierdie macroprudential instrumente die impak van buitelandse rentekoersskokke kan demp, en dat hierdie skok verdemping met die strengheid van die regulasie toeneem. Ten spyte van afnemende opbrengs op skaal, bied LTV-regulering en kapitaalvereistes sterk verswakkingsvoordele en blyk dit asof beide instrument noue plaasvervangers is. Reserwevereistes word beinvloed deur kapitaalvereistes, sodat hul verdempings voordele kleiner is. Dit dui ann dat doeltreffende gebruik van hierdie instrument beperk moet word tot die aanvulling van bestaande kapitaalvereistes of LTV-maatreëls. Laastens, aangesien finansiële en makroekonomiese doelwitte gebonde word met positiewe buitelandse rentekoersskokke, kan ’n makro-ekonomiese reaksie op hierdie skokke tot voordeel van beide doelwitte wees.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/102657
This item appears in the following collections: