The Cape Town Philharmonic Orchestra's Youth Development & Education Programme and its contribution to transformation and diversity within the CPO

Lesch, Odile Marissa (2017-03)

Thesis (MMus)--Stellenbosch University, 2017.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Orchestras worldwide are faced with challenges relating to sustainability; orchestras in South Africa are no exception. In addition to their core business of performing across diverse genres, South African orchestras have a role to play in ensuring social transformation as well as promoting inclusivity and equality. In response to the withdrawal of government funding until these goals were incorporated into their business plan, the Cape Town Philharmonic Orchestra (CPO) established the Cape Town Philharmonic Youth Orchestra (CPYO) in 2003. The CPYO subsequently became one of five programmes of the CPO’s Youth Development and Education Programme (YDEP), whose goal it is to enable transformation and diversity in the CPO. The main focus of the research was to investigate to what extent the YDEP has contributed to enabling transformation and diversity in the CPO. The secondary focus included an investigation into economic empowerment within the YDEP and the role of the YDEP in the Western Cape. Elements of five research designs were used in order to gain the most relevant data. These designs included the case study, ethnographic and evaluative research, secondary data analysis and survey-based research. Data was collected by means of semi-structured interviews, observations and questionnaires. Several themes emerged during the process of analysing the data. Mentorship was strongly present in most of the activities of YDEP and was identified as a main form of skills transferral within the organisation. The concept of accessibility presented itself on many levels – access to music education, classical music for new audiences and opportunities for the youthful players to perform with professional musicians of the CPO in side-by-side concerts. A particular challenge for the YDEP was that of throughput from the YDEP into the CPO, which was the ultimate goal. Part of the process of achieving transformation and diversity was to create opportunities for the economic empowerment of YDEP members. The study presented these themes, amongst others, in order to determine how the YDEP has assisted the CPO in the process of transformation in order to achieve greater diversity.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Orkeste wȇreldwyd word deur uitdagings gekonfronteer wat met volhoubaarheid verbandhou; orkeste in Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Behalwe hul kernbesigheid van uitvoering van musiek oor verskeie genres heen, het Suid-Afrikaanse orkeste ’n rol om te speel in die versekering van sosiale transformasie asook die bevordering van inklusiwiteit en gelykheid. In antwoord op die onttrekking van regeringsbefondsing totdat hierdie doelstellings in hul besigheidsplan geinkorporeer is, het die Kaapstadse Filharmoniese Orkes (CPO) die Kaapstadse Filharmoniese Jeugorkes (CPYO) in 2003 daargestel. Die CPYO het daarna een van vyf programme van die CPO se Jeugontwikkelings- en Opvoedingsprogram (YDEP) geword, met die doel daarvan om transformasie en diversiteit in die CPO te ontwikkel. Die hooffokus van hierdie navorsing was om ondersoek in te stel na die mate waartoe die YDEP bygedra het tot transformering en diversiteit in die CPO. Die sekondêre fokus het ’n ondersoek ingesluit na ekonomiese bemagtiging in die YDEP en sy rol in die Wes-Kaap. Elemente van vyf navorsingsontwerpe is gebruik om die mees relevante data in te win. Hierdie ontwerpe het ingesluit die gevallestudie, etnografiese en evaluerende navorsing, sekondêre data-ontleding en meningsopnames. Data is deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude, observasies en vraelyste ingesamel. Verskeie temas het tydens die proses van data-ontleding te voorskyn gekom. Mentorskap is sterk teenwoordig in die meeste van die YDEP-aktiwiteite as ’n hoofvorm van vaardigheidsoordrag binne die organisasie. Die konsep van toeganklikheid doen homself op heelwat vlakke voor: toegang tot musiekopvoeding, klassieke musiek vir nuwe gehore en geleenthede vir jong spelers om langs professionele CPO-musikante in konserte te speel. ’n Spesifieke uitdaging vir die YDEP was deurset vanaf die YDEP na die CPO – die uiteindelike doel. Deel van die proses van die bereiking van transformasie en diversiteit was om geleenthede te skep vir die ekonomiese bemagtiging van YDEP-lede. Die studie bied hierdie temas, onder andere aan, om te bewys hoe die YDEP die CPO gehelp het in die proses van transformasie om groter diversiteit te bewerkstellig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/100950
This item appears in the following collections: