’n Ondersoek na pedagogiese tolking vir Afrikaanstweedetaalverwerwing : ’n gevallestudie met US-studente

dc.contributor.advisorAdendorff, Elbieen_ZA
dc.contributor.advisorLesch, Harold M.en_ZA
dc.contributor.authorVan der Merwe, Kanjaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.en_ZA
dc.date.accessioned2022-03-09T10:00:31Z
dc.date.accessioned2022-04-29T09:33:18Z
dc.date.available2022-03-09T10:00:31Z
dc.date.available2022-04-29T09:33:18Z
dc.date.issued2022-03
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2022.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This study examines the feasibility of pedagogical interpreting for the purpose of interaction in a task-based framework in SU students’ Afrikaans Language Acquisition classrooms. In this way, the value and challenges this technique holds for Afrikaans second language acquisition are determined. The motivation for undertaking this study is based on the need for a teaching technique that will cultivate improved communicative skills in Afrikaans. The research question is as follows: How workable is pedagogical interpreting for the purpose of interaction in university students’ Afrikaans Language Acquisition classroom and what value and challenges does it hold for Afrikaans second-language acquisition? Pedagogical interpreting as a teaching technique and task-based language teaching with the interaction approach as a basis serve as the theoretical frameworks. The research design for the empirical investigation is participatory action research with a case-study component. A mixed research method was conducted. Participant observation was used to study interaction and personation in the main task, and questionnaires were used to determine the participants’ perspective on the pedagogical interpreting tasks. Three task-based tutorials with themes of animated films, live-action films and series were designed and conducted with 21 Afrikaans Language Acquisition students. In the pre-task phase, the participants completed a mind map and pedagogical sight interpreting of subtitles as well as watched a video interview depicting how liaison interpreting works. The main task took the form of pedagogical liaison interpreting with role-play where each student was given a turn to portray the role of a character as a student speaker and the role of the student interpreter. As the tutor, I assumed the role of the interviewer asking the character questions in Afrikaans that the student interpreter had to relay in English and vice versa again for me to facilitate communication. It was found that pedagogical interpreting is exceedingly workable for the purpose of interaction in university students’ Afrikaans Language Acquisition classroom due to the use of various interaction strategies that were accompanied by the negotiation of meaning and which led to modified output. It was deduced that this holds value for Afrikaans comprehension, vocabulary, pronunciation and self-confidence in Afrikaans speaking skills. Minimal challenges regarding deviations of personation arose, which can be managed and eventually eliminated. All participants indicated that pedagogical interpreting is a valuable, enjoyable and novel teaching technique for Afrikaans second-language acquisition. The investigation into pedagogical interpreting as a contemporary phenomenon in secondlanguage acquisition thus contributes to the international corpus of studies on translation and language teaching and can, at the same time, locally have a positive impact on Afrikaans secondlanguage acquisition.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die werkbaarheid van pedagogiese tolking vir die doel van interaksie in ’n taakgebaseerde raamwerk in US-studente se Afrikaanse Taalverwerwing-klaskamers. Hierdeur word die waarde en uitdagings van dié tegniek vir Afrikaanstweedetaalverwerwing bepaal. Die motivering vir hierdie studie berus op die behoefte aan ’n onderrigtegniek wat verhoogde kommunikatiewe vaardighede in Afrikaans sal kweek. Die navorsingsvraag is soos volg: Hoe werkbaar is pedagogiese tolking vir die doel van interaksie in universiteitstudente se Afrikaanse Taalverwerwing-klaskamer en watter waarde en uitdagings al dan nie hou dit vir Afrikaanstweedetaalverwerwing in? Pedagogiese tolking as onderrigtegniek en taakgebaseerde taalonderrig met die interaksiebenadering as basis dien as die teoretiese raamwerke. Die navorsingsontwerp vir die empiriese ondersoek is deelnemende aksienavorsing met ’n gevallestudiekomponent. ’n Gemengde navorsingsmetode is uitgevoer. Deelnemerwaarneming is gebruik om interaksie en rolvervulling in die hooftaak te bestudeer en vraelyste is gebruik om die deelnemers se perspektief op die pedagogiese tolktake te bepaal. Drie taakgebaseerde tutoriale met temas van animasiefilms, foto-animasiefilms en reekse is ontwerp en met 21 Afrikaanse Taalverwerwing-studente uitgevoer. In die voortaakfase het die deelnemers ’n breinkaart en pedagogiese sigtolking van onderskrifte voltooi, sowel as ’n video-onderhoud gekyk wat uitbeeld hoe skakeltolking werk. Die hooftaak het die vorm van pedagogiese skakeltolking met rolspel aangeneem waar elke student ’n beurt gekry het om die rol van ’n karakter as studentespreker en die rol van die studentetolk te vervul. As tutor het ek die rol van die onderhoudvoerder ingeneem wat vir die betrokke karakter vrae in Afrikaans gevra het wat die studentetolk in Engels moes weergee en weer andersom vir my om kommunikasie te bewerkstellig. Daar is bevind dat – weens die gebruik van verskeie interaksiestrategieë wat met betekenisonderhandeling gepaardgegaan en tot gemodifiseerde produksie gelei het – pedagogiese tolking uiters werkbaar vir die doel van interaksie in universiteitstudente se Afrikaanse Taalverwerwing-klaskamer is. Die afleiding is gemaak dat dit waarde vir Afrikaanse begrip, woordeskat, uitspraak en selfvertroue in Afrikaanse spraakvaardighede inhou. Daar het minimale uitdagings rakende afwykings van rolvervulling ontstaan, wat wel bestuur en uiteindelik uitgeskakel kan word. Al die deelnemers het aangedui dat pedagogiese tolking ’n waardevolle, genotvolle en vernuwende onderrigtegniek vir Afrikaanstweedetaalverwerwing is. Die ondersoek na pedagogiese tolking as eietydse verskynsel in tweedetaalverwerwing dra dus by tot die internasionale korpus studies oor vertaling en taalonderrig en kan terselfdertyd plaaslik ’n positiewe impak op Afrikaanstweedetaalverwerwing uitoefen.af_ZA
dc.description.versionMastersen_ZA
dc.format.extent226 pages : illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/124790
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSecond language acquisition -- Study and teachingen_ZA
dc.subjectAfrikaans language -- Study and teaching -- Second languageen_ZA
dc.subjectPedagogical interpretingen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.title’n Ondersoek na pedagogiese tolking vir Afrikaanstweedetaalverwerwing : ’n gevallestudie met US-studenteaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
vandermerwe_ondersoek_2022.pdf
Size:
2.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: