The Certificate Programme in Music : a means of broadening access to higher music education studies at the University of Stellenbosch

Date
2010-03
Authors
Lesch, Felicia Sharron Margaret
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The Department of Music at Stellenbosch University (SU) established the Certificate Programme in Music (CP) in 1999. The programme was created to fulfil a multi-faceted role that would equip potential students who display a high level of musicality, but do not fulfil admission requirements to music studies at Higher Education level. Initially, the programme was targeted at previously disadvantaged individuals who had had no opportunity to receive formal music tuition. Thereafter, the balance shifted to include all students with diverse cultural backgrounds but with no or insufficient prior musical tuition. Problems experienced by universities globally include growing numbers of students displaying lower levels of academic literacy and the number of potential music students who have not reached the standard required on their instruments or in music theory. Changes to programme content were made as courses were adapted; an example is the Higher Certificate in Music which will soon be a university-accredited qualification. A preparatory course in Music Technology was created for musicians already involved in the music industry, wanting to upgrade their skills or prepare themselves for admission to the BA with Music (Route: Technology) degree. The objective of this research endeavour was to launch an in-depth investigation into all aspects of the CP. The grounded theory approach of Strauss and Corbin (1990) formed the foundation to the study. Data consisted of records from the CP, interviews and questionnaires. The research design was based on the conditional matrix of Strauss and Corbin (1990). CP data was compared to national policies governing Higher Education, to SU policies regarding community interaction, and to SU's strategic framework. Categories for investigation included concepts such as motivation, self-regulation, service learning and the development of emotional intelligence in students. Change theories were explored as a theoretical framework for the CP to cope with the ever-changing landscape of high school education. Establishing partnerships which are mutually beneficial to the community and the university is listed as an important component of the community interaction policy at SU, and was found to be a significant component of the CP.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Departement Musiek by die Universiteit van Stellenbosch (US) het die Sertifikaatprogram in Musiek (SP) in 1999 gevestig. Die program is ontwerp om 'n uiteenlopende rol te vervul vir voornemende musiekstudente wie musiektalent toon, maar wie nie aan die nodige toegangsvereistes voldoen om musiekstudie op Hoër Opvoedkundige vlak te neem nie. Aanvanklik was die program gemik op voorheenbenadeelde persone wat nie die geleentheid gehad het om formele opleiding in musiek te ontvang nie. Daarna het die behoefte verskuif deur studente uit verskeie kulturele agtergronde, wie nie vorige musiekopleiding gehad het nie, in te neem. Wêreldwyd ervaar universiteite onder andere probleme met studente wat toenemend laer vlakke van akademiese geletterdheid toon, asook met die groeiende getal studente wat nie die nodige vlak in prakties sowel as musiekteorie bereik nie. Veranderinge is aangebring in die program en kursusinhoude is gewysig om verdere opleidingsmoontlikhede te bewerkstellig; die Hoërsertifikaat in Musiek is een voorbeeld – dit sal binnekort 'n universiteits-geakkrediteerde kwalifikasie wees. 'n Voorbereidende kursus in Musiektegnologie is spesiaal geskep vir kandidate wat reeds in die musiekbedryf is, of wat voorbereiding vir toelating tot die graadkursus BA met Musiek (rigting: Tegnologie) nodig het. Die doelwit van hierdie navorsing is om ʼn deeglike ondersoek in alle aspekte van die SP na te gaan. Strauss en Corbin (1990) se gegronde teorie was die uitgangspunt vir hierdie ondersoek. Die data bestaan uit aantekeninge van die SP, onderhoude en vraelyste. Die navorsingsontwerp is gebaseer op die voorwaardelike matriks van Strauss en Corbin (1990). Die SP se data is vergelykbaar met die regering se nasionale beleid met betrekking tot Hoër Onderwys, sowel as die US beleide sover dit betrekking het op die gemeenskapsinteraksie en die strategiese raamwerk van US. Kategorieë wat ondersoek is, sluit onder andere konsepte soos motivering, selfgereguleerde, diensleer en die ontwikkeling van emosionele intelligensie in. Die vestiging van vennootskappe met wedersydse voordeel vir beide die universiteit en die gemeenskap is aangewys as 'n belangrike komponent van die gemeenskapsinteraksie beleid by US. By hierdie ondersoek is vasgestel dat dit ʼn groot komponent van die SP is.
Description
Thesis (MMus (Music))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Music literacy
Citation