The experiences of critical care nurses working in the private sector, in the Western Cape, during the Covid-19 pandemic

Date
2023-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: The World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a pandemic on 11 March 2020 with significant subsequent global disruptions, especially in the healthcare sector. During the pandemic there was an influx of critically ill patients and an increased demand for critical care beds resulting in a severe shortage of beds and skilled critical care nurses (CCNs). Furthermore, working conditions (physical, psychological) may have an impact on both staff and patients. The aim of this study was to explore the experiences of critical care nurses working at private hospitals in the Western Cape during the COVID-19 pandemic. The study objectives were to: - Explore the experiences of CCNs working during the COVID-19 pandemic. - Describe critical care nurses’ experience of how the COVID-19 pandemic influenced caring for critical ill patients. - Describe the CCNs experiences of organisational management strategies during the COVID-19 pandemic. Methods: A qualitative design with an exploratory descriptive approach was applied. The target population included registered nurses employed at two private hospitals in the Western Cape. A sample size of 10 was drawn from a total population of 58 at the two participating hospitals. Purposive sampling was used. Data was obtained through individual interviews, using a semi-structured interview guide. A pilot interview was conducted using a semi-structured interview guide, based on the objectives of the study. Findings from the pilot interview were included in the main study to avoid the loss of any information. Data was analysed using Braun and Clarke’s (2006) steps for thematic data analysis. Trustworthiness of the study was assured by adherence to Lincoln and Guba’s criteria of credibility, confirmability, transferability and dependability. All ethical principles were met. Results: Six main themes emerged from the data analysis, i.e., critical care environment, managing human resources, staff planning and management, staff wellbeing, quality of patient care and surviving COVID-19: unexpected outcomes. The findings of this study demonstrated that CCNs were dissatisfied with their work environment in terms of staff and equipment shortages. The rapid increase in numbers and rapid deterioration of critically ill patients and subsequent high mortality rates impacted on patients and staff. Critical care nurses could not provide holistic care due to staff shortages. Exposure to the stressors prevailing during the COVID-19 pandemic had an impact on CCNs’ physical and psychological health. While management provided certain resources, personal protective equipment (PPE) and staff, shortages of PPE and unfair allocation of staff were reported. Although a general lack of support from management was experienced, support from unit managers (UMs) and shift leaders was valued. Despite the challenges that the CCNs faced during the COVID-19 pandemic, respondents reported personal and professional growth during that time.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Wereldgesondheidsorganisasie (WGO) het COVID-19 op 11 Maart 2020 tot 'n pandemie verklaar met gevolglike ontwrigtings, veral in die gesondheidsorgsektor. Tydens die pandemie was daar 'n toename in kritiek siek pasiente en 'n toenemende vraag kritieke sorg beddens, wat gelei het tot 'n ernstige tekort aan beddens en bekwame kritieke sorg verpleegkundiges. Verder kan werksomstandighede (fisies, sielkundig) 'n impak op beide personeel en pasiente he. Die doel van hierdie studie was om die ervarings van kritieke sorg verpleegkundiges wat tydens die COVID-19-pandemie by privaat hospitale in die Wes-Kaap gewerk het, te ondersoek. Die doelwitte van die studie was om: - Die ervarings van kritieke sorg verpleegkundiges, wat tydens die COVID-19 pandemie gewerk het, te verken. - Kritieke sorg verpleegkundiges se ervarings van hoe die COVID-19-pandemie die versorging van kritieke siek pasiente beinvloed het, te beskryf. - Beskryf die kritieke sorg verpleegkundiges se ervarings van organisatoriese bestuurstrategiee tydens die COVID-19-pandemie. Metodes - 'n Kwalitatiewe ontwerp met 'n verkennende beskrywende benadering is toegepas. Die teikenbevolking sluit geregistreerde verpleegkundiges in wat by twee privaat hospitale in die Wes-Kaap werksaam is. ‘n Steekproefgrootte van 10 is geneem uit 'n totale bevolking van 58 by twee deelnemende hospitale. Doelgerigte steekproefneming is gebruik. Data is verkry deur middel van individuele onderhoude, met behulp van 'n semi-gestruktureerde onderhoudsgids. ‘n Loodsonderhoud is gevoer met behulp van 'n semi-gestruktureerde onderhoudsgids, gebaseer op die studiedoelwitte. Bevindinge van die loodsonderhoud is in die hoofstudie ingesluit om die verlies van enige inligting te vermy. Data is ontleed met behulp van Braun en Clarke (2006) se stappe vir tematiese data-analise. Betroubaarheid van die studie is verseker deur die nakoming van Lincoln en Guba se kriteria van geloofwaardigheid, bevestigbaarheid, oordraagbaarheid en betroubaarheid. Alle etiese beginsels is nagekom. Bevindinge: Ses hooftemas het uit die data-analise na vore gekom, naamlik kritiekesorg omgewing, die bestuur van menslike hulpbronne, personeelbeplanning en -bestuur, personeelwelstand, kwaliteit van pasientsorg en die oorlewing van COVID-19: onverwagte uitkomste. Die bevindinge van hierdie studie het geillustreer dat kritieke sorg verpleegkundiges ontevrede was met hul werksomgewing wat verband hou met personeel- en toerustingtekort. Die vinnige toename en agteruitgang van kritiek siek pasiënte en gevolglik hoe sterftes het 'n impak op pasiente en personeel gehad. Verpleegkundiges in kritieke sorg kon nie holistiese sorg verskaf nie weens personeeltekort. Blootstelling aan die stressors tydens die COVID-19-pandemie het 'n impak op kritieke sorg verpleegkundiges se fisiese en sielkundige gesondheid gehad. Bestuur het hulpbronne verskaf, persoonlike beskermings toerusting (PBT) en personeel, maar tekorte aan PBT is aangemeld en onbillike toewysing van personeel. Alhoewel 'n gebrek aan ondersteuning van bestuur in die algemeen ervaar is, is ondersteuning van eenheidsbestuurders en skofleiers waardeer. Ondanks die uitdagings wat die kritieke sorg verpleegkundiges tydens die COVID-19-pandemie in die gesig gestaar het, is persoonlike en professionele groei ervaar.
Description
Thesis (MNur)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation