"Findings worth sharing": a move-step analysis of how linguistic findings are popularised on the TED stage

Date
2022-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Genre analysis, within the discipline of linguistics, entails the detailed study of what typifies and categorises a textual or spoken discourse act. Understanding the structural and linguistic characteristics that simultaneously create and maintain a genre are important for both identifying and reproducing the genre within some discourse community. This understanding is crucial for anyone who wishes to join the discourse community of a genre. Genres, by virtue of their linguistic nature, are not necessarily static – they can evolve and change over time. The advent of the digital age has brought with it a wealth of new online genres, one of them being TED Talks, which are short talk-style presentations aimed at spreading innovative and inspirational ideas. As a modern form of science popularisation, academics have turned to the TED stage to directly and personally share their research findings with the public at large. Using the “moves and steps analysis” framework, a tool for genre analysis proposed by the linguist John Swales, TED Talks have been defined as a new genre of oral presentation style. Using a corpus linguistics approach, a generic move structure for TED Talks has been identified. However, TED Talks from different topic categories have slight variations in this move structure, which are unique to their topic category. The present study aims to investigate this variation in the rhetorical structure of TED Talks on the topic of language in terms of moves and steps. The corpus investigated consists of TED Talks given by linguists with the aim of popularising linguistic research findings that have some identified social impact potential. The study found that while the move structure of TED Talks which aim to popularise linguistic research does not differ significantly from the structure of generic TED Talks in terms of obligatory and non-obligatory moves, there is a significant difference in the use of steps. The significance of this research and these findings relates to the importance of effective science popularisation techniques, ultimately enabling the communication of crucial social research findings to the development of a better shared world.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Genre-analise, binne die raamwerk van taalwetenskap, behels die gedetailleerde studie van dit wat ’n tekstuele of gesproke diskoershandeling tipeer en kategoriseer. Dit is belangrik om kennis te besit oor die strukturele en taalkundige elemente wat ’n genre skep en in stand hou. Sonder sodanige kennis sal ’n persoon nie in staat wees om ’n genre in ’n bepaalde diskoersgemeenskap te identifiseer of te weergee nie, en sal hy of sy nie by die gemeenskap kan aansluit nie. Genres is, weens hul taalkundige aard, nie noodwendig staties nie. Hulle kan mettertyd ontwikkel en verander. Sedert die digitale era aangebreek het, het ’n magdom nuwe aanlyn genres tot stand gekom, waarvan “TED Talks” een is. “TED Talks” of “TED-praatjies” verwys na kort, gespreksvormige lesings wat gehou word met die doel om innoverende en inspirerende idees te deel. As ’n moderne uitvloeisel van die popularisasie van wetenskap, word TED-praatjies al hoe meer as waardige platform benut waardeur akademici self hul navorsing en bevindinge direk met die publiek deel. Met behulp van die korpuslinguistiese Beweeg-En-Tree-metode (“Move and steps Method) tot genre-analise, soos voorgestel deur die taalwetenskaplike, John Swales, is TEDpraatjies as ’n nuwe genre van mondelingse voordrag gedefinieer. Aan die hand van ’n korpustaalkundige benadering, is ’n generiese bewegingstruktuur vir TED-praatjies geïdentifiseer. Klein afwykings wat eie is tot die onderwerpkategorie van ’n bepaalde praatjie, vertoon egter in hierdie bewegingstruktuur gevind. Die doel van hierdie studie is om die afwyking in die retoriese bewegingstruktuur van taal-georiënteerde TED-praatjies, aan die hand van die Beweeg-En-Treebenadering, te ondersoek. Die korpus van die studie bevat vernaamlik TED-praatjies wat deur taalkundiges gehou is met die doel om taalkundige navorsing te populariseer wat potensieel ’n bepaalde sosiale impak kan hê. Die studie bewys dat terwyl die bewegingstruktuur van laasgenoemde soort TED-praatjies nie wesenlik van die struktuur van generiese TED-praatjies in terme van verpligte en nie-verpligte bewegings verskil nie, bestaan daar egter ’n wesenlike verskil in die manier waarop treë gebruik word. Die betekenis van hierdie ondersoek en bevindinge hou verband met die belang daarvan om wetenskap doeltreffend te populariseer. Dit kom uiteindelik daarop neer dat belangrike sosiale navorsing aan die publiek gekommunikeer moet word ten einde by te dra tot die ontwikkeling van ’n beter samelewing.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Literary form, TED talks analysis, Genre and linguistics, Science popularisation techniques, UCTD
Citation