Hoe beïnvloed die implementering van 'n interaktiewe skryfprogram die skryfgedrag en -strategieë van graad twee-leerders?

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het die invloed van die implementering van `n intervensieprogram ten opsigte van interaktiewe skryf op die skryfgedrag en skryfstrategieë van graad twee-leerders ondersoek. Ek het spesifiek gekyk na interaktiewe skryf as benadering om leerders se skryfvermoë te verbeter. Volgens Wood (1994:117) is die doel van die onderrig van skryf in die Grondslagfase om leerders as skrywers te help ontwikkel met die vermoë om hul gedagtes en idees in skrif te artikuleer asook die vaardighede om dit op `n gepaste manier aan te bied deur gebruik te maak van leesbare skryfstyl, standaardspelling en punktuasie en korrekte sinskonstruksie. Volgens navorsing gedoen deur die Weskaapse Onderwysdepartement met graad drie-leerders in die Wes-Kaap is bewys dat net ses en dertig persent van die leerders wat die taal- en wiskunde-toetsing doen, slaag (WKOD: 2006). Met die analisering van die uitslae het ek bevind dat die graad twee-leerders van ons skool sukkel met skryf. Om hierdie probleem aan te spreek en vir hierdie studie het ek besluit om op interaktiewe skryf te fokus omdat ek van mening is dat dit verskil van tradisionele skryfonderrigmetodes. McCarrier, Pinell & Fountas (2000:4) definieer interaktiewe skryf as `n dinamiese, geïntegreerde aksie waar die leerder aktief besig is om die deur middel van letters, woorde, en frases `n teks te beplan en organiseer. Fountas & Pinnell (2006:440) beskryf interaktiewe skryf as `n benadering waar jonger leerders saam met die onderwyser `n teks skryf en ontwikkel. Die onderwyser dien as fasiliteerder terwyl die leerders die teks ontwerp, skryf en herlees. Die navorsingsgroep bestaan uit ses graad twee-leerders wat aan `n intervensieprogram oor interaktiewe skryf blootgestel is. Die intervensieprogram het bestaan uit `n pretoets, `n hulpverleningsprogram en `n posttoets. Die data-analise het getoon dat die gemiddelde persentasies van die leerders in die posttoets in vergelyking met die pretoets 20% hoër is. Die studie het dus aangetoon dat die skryfintervensie die ses leerders se skryfvaardigheid verbeter het.
ENGLISH ABSTRACT: This research explored the influence of the implemention of an intervention program with regards to interactive writing as a strategy to improve writing behaviour and writing strategies of grade two learners. I specifically looked at interactive writing as a strategy to improve the writing abilities of learners. The purpose of the teaching of writing in the Foundation Phase is to develop learners into writers with the ability to articulate their thoughts and ideas in writing and to present it in the correct way by using legible writing styles, standard spelling and punctuation and the correct grammitical construction (Wood 1994:117). Recent research done by the Western Cape Education Department proved that only thirty six percent of grade three learners in the Western Cape can pass Language and Mathematics at a passrate of 50%. With the analyses of the results I found that the grade two learners struggled with writing. To address the problem and for this study I decided to focus on interactive writing to improve the writing abilities of grade two learners. McCarrier, Pinell & Fountas (2000:4) define interactive writing as a dynamic, integrated action where the learner is actively busy organizing a text through letters, words and phrases. Fountas & Pinnell (2006:440) describe interactive writing as an approach where younger learners work together with the educator to write the text. The educator is the fasilitator in the development of the text. The sample group consisted of six grade two learners who were exposed to the intervention program on interactive writing. The intervention program was divided into three parts, the pre-test, the support program and the post-test. The data-analysis showed that the average percentages the six learners obtained in the two tests improved by 20%. The study showed that the writing intervention had improved the writing abilities of the six learners through the use of interactive writing as a strategy.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Language arts (Early childhood), Language and languages -- Study and teaching (Elementary), Creative writing (Elementary education), UCTD
Citation