Calibration and Model Risk in the Pricing of Exotic Options Under Pure-Jump Lévy Dynamics

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING : Die groeiende belangstelling in kalibrering en modelrisiko is ’n redelik resente ontwikkeling in finansiële wiskunde. Hierdie proefskrif fokusseer op hierdie sake, veral in verband met die prysbepaling van vanielje-en eksotiese opsies, en vergelyk die prestasie van verskeie Lévy modelle. ’n Nuwe metode om modelrisiko te meet word ook voorgestel (hoofstuk 6). Ons kalibreer eers verskeie Lévy modelle aan die log-opbrengs van die S&P500 indeks. Statistiese toetse en grafieke voorstellings toon albei aan dat suiwer sprongmodelle (VG, NIG en CGMY) die verdeling van die opbrengs beter beskryf as die Black-Scholes model. Daarna kalibreer ons hierdie vier modelle aan S&P500 indeks opsie data en ook aan "CGMY-wˆ ereld" data (’n gesimuleerde wÃłreld wat beskryf word deur die CGMY-model) met behulp van die wortel van gemiddelde kwadraat fout. Die CGMY model vaar beter as die VG, NIG en Black-Scholes modelle. Ons waarneem ook ’n effense verskil tussen die nuwe parameters van CGMY model en sy wisselende parameters, ten spyte van die feit dat CGMY model gekalibreer is aan die "CGMYwêreld" data. Versperrings-en terugblik opsies word daarna geprys, deur gebruik te maak van die gekalibreerde parameters vir ons modelle. Hierdie pryse word dan vergelyk met die "ware" pryse (bereken met die ware parameters van die "CGMY-wêreld), en ’n beduidende verskil tussen die modelpryse en die "ware" pryse word waargeneem. Ons eindig met ’n poging om hierdie modelrisiko te kwantiseer
ENGLISH ABSTRACT : The growing interest in calibration and model risk is a fairly recent development in financial mathematics. This thesis focussing on these issues, particularly in relation to the pricing of vanilla and exotic options, and compare the performance of various Lévy models. A new method to measure model risk is also proposed (Chapter 6). We calibrate only several Lévy models to the log-return of S&P500 index data. Statistical tests and graphs representations both show that pure jump models (VG, NIG and CGMY) the distribution of the proceeds better described as the Black-Scholes model. Then we calibrate these four models to the S&P500 index option data and also to "CGMY-world" data (a simulated world described by the CGMY model) using the root mean square error. Which CGMY model outperform VG, NIG and Black-Scholes models. We observe also a slight difference between the new parameters of CGMY model and its varying parameters, despite the fact that CGMY model is calibrated to the "CGMY-world" data. Barriers and lookback options are then priced, making use of the calibrated parameters for our models. These prices are then compared with the "real" prices (calculated with the true parameters of the "CGMY world), and a significant difference between the model prices and the "real" rates are observed. We end with an attempt to quantization this model risk.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2015
Keywords
Calibration, Model risk (Fianace), Exotic options (Finance), Black-Scholes model, Normal Inverse Gaussian processes, UCTD, Finance -- Mathematical models, Lévy process
Citation