“Corruption mocking at justice” : a theological-ethical perspective on public life in Tanzania and its implications for the Anglican Church in Tanzania

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABTRACT: In recent years, the world has witnessed a global increased consciousness and attention to the challenges of corruption and injustice and the threats they pose to humanity. In the United Republic of Tanzania, too, such consciousness and attention have intensified as, in terms of corruption, the country currently faces a crisis as never before. This has not only prompted increased efforts by a variety of societal role players seeking solutions to this scourge, but it has also opened up new avenues of inquiry into the harsh realities of corruption and injustice. It is proposed that this also calls for urgent attention to these challenges by churches in general, and the Anglican Church of Tanzania in particular. In light of the above, this study examines the problem of corruption in Tanzania from a theological-ethical perspective. Its proceeds from the view that there exists a dynamic and “indissoluble” link (Kirkpatrick, 2010:41) between corruption and injustice in that it is proposed that curbing corruption correlates with an appropriately robust understanding of what constitutes justice in the Christian sense of the word and the ways in which corruption constitutes injustice and undermines justice. This study builds on the recognition that, while the Anglican Church of Tanzania has grown considerably in terms of its membership, its role in engaging corruption – as an element of public and personal morality – has in some senses been lagging behind. For this reason the study identifies theological-ethical guidelines to inform and add theological content to the discourse on the role of the Anglican Church of Tanzania in the public sphere in general and in the fight against corruption in particular. This study falls primarily within the field of Christian ethics, but on an intradisciplinary level also finds itself within the relatively new field called “public theology”. The study also draws insights from the biblical sciences and, on an interdisciplinary level, on input from secular anthropology, philosophy, political science, sociology, economics, and historical studies. The interdisciplinary engagement in this study already acknowledges that a theological-ethical perspective is not the only perspective on the challenges facing anti-corruption and injustice strategies. However, the study shows that the Anglican Church of Tanzania should contribute to the fight against corruption and injustice. And, being a Christian church, this can be done only in accordance with the gospel of Jesus Christ. To come to the latter conclusion and to give content to it, the study asks and answers the following interrelated questions: What is corruption and in/justice and how does it feature in Tanzanian society? For this a secular conceptual analysis is done as well as a contextual analysis of Tanzanian society in the past and today with regard to corruption. To find an answer to the question of why, from a theological-ethical perspective, corruption is wrong, the focus falls mainly on two elements, first the Christian doctrine of God and, second, on Christian understandings of humanity, or Christian anthropology. When looking at why the church be involved in the public sphere in general and especially with regard to the fight against corruption as injustice, different understandings of the nature of the Christian church is investigated and special attention is given to the views on the nature, role and modes of engagement of the church in the public domain in the view of public theologians past and present. Finally, this study asks to what extent these views of the role of the church in the public domain represents the reality of the life and witness of the Anglican Church of Tanzania. The study ends by exploring possible reasons for the current state of the Church’s involvement in these issues and suggestions as to how this may be stimulated, increased or improved.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In die onlangse verlede is daar ‘n wêreldwye toename in die bewussyn van en aandag aan die uitdagings van korrupsie en ongeregtigheid as bedreigins vir die mensdom. Hierdie bewussyn en aandag het ook toegeneem in die Verenigde Republiek the Tanzanië, ‘n land wat, in terme van korrupsie, vandag ‘n krisis in die gesig staar soos nooit tevore. Hierdie toestand van sake het nie net gelei tot ’n toename in pogings deur ‘n verskeidenheid rolspelers in die samelewing om oplossings te vind vir hierdie golf van korrusie nie, maar het ook nuwe weë van ondersoek na die harde realiteit van korrupsie en ongeregtigheid daargestel. Dit word aan die hand gedoen dat hierdie uitdagings ook dringend aandag vra van kerke oor die algemeen en ook in besonder van die Anglikaanse Kerk van Tanzanë. In die lig van bogenoemde, word ‘n ondersoek gedoen na die problem van korrupsie vanuit theologies-etiese perspektief. Die ondersoek gaan van die veronderstelling uit dat daar ‘n dinamiese verband bestaan tussen korrupsie en ongeregtigheid in die sin dat om korrupsie hok te slaan, ’n ewe robuuste verstaan vereis word van wat geregtigheid in die Christelike sin van die woord is, hoe korrupsie ongeregtigheid daarstel en dit ondermyn. Hierdie studie is van mening dat, terwyl die Anglikaanse Kerk van Tanzanië aansienlik gegroei in terme van ledegetalle, die Kerk se rol in die aanspreek van korrupsie – as element van openbare en persoonlike moraliteit – in sekere opsigte agterweë gebly het. Daarom identifiseer die studie teologiese-etiese riglyne ten einde die theologies inhoud van die diskoers oor die rol van die Anglikaanse Kerk van Tanzanië, spesifiek mbt die stryd teen korrupsie, te informer en aan te vul. Hierdie studie resorteer binne die veld van Christelike etiek, maar op intradissiplinêre vlak bevind dit ditself binne die relatief nuwe veld van “publieke teologie”. Die studie steun ook op insigte van die Bybelwetenskappe en, op ‘n interdissiplinêre vlak ook of sekulêre antropologie, filosofie, politieke wetenskap, sosiologie, ekonomie en geskiedenis. Die interdissiplinêre betrokkenheid van hierdie studie erken alreeds at ’n theologies-etiese perspektief nie die enigste is op die uitdagings wat anti-korrupsie en anti-regtigheidsstrategieë in die gesig staar nie. Tog toon dit dat die Anglikaanse Kerk van Tanzanië moet bydra tot die stryd teen korrupsie en ongeregtigheid. En, as Chirstelike kerk, moet dit gedoen word aan die hand van die evangelie van Jesus Christus. Om te kom tot laasgenoemde gevolgtrekking en om inhoud daaraan te gee, vra en beantwoord die studie die volgende vrae: Wat is korrupsie en on/geregtigheid en wat is die voorkoms daarvan in die Tanzaniese samelewing? Hiervoor word ’n sekulêre konsepsuele analise gedoen asook ’n kontekstuele analise van die Tanzaniese samelewing mbt korrupsie tans en in die verlede. Vir die vraag waarom korrupsie vanuit theologies-etiese perspektief verkeerd is, word gefokus op twee elements, naamlik die die Christelike Godsleer en die Christelike verstaan van menswees, of Christelike antropologie. Wanneer gekyk word na waarom die kerk betrokke moet wees in die openbare sfeer in die algemeen en mbt die kwessies van korrupsie en ongeregtigheid in besonder, word gelet op verskillende interpretasies van die aard van die kerk met spesiale aandag aan die aard, rol en modus van betrokkenheid daarvan in die openbare domein aan die hand van publieke teoloë, hedendaags en in die verlede. Ten slotte vra die studie tot watter mate hierdie sienings van die rol van die kerk in die openbare sfeer ’n weerspieëling is van die realiteit van die lewe en getuienis van die Anglikaanse Kerk van Tanzanië. Die studie eindig deur te let op moontlike redes vir die huidige stand van sake mbt die Anglikaanse Kerk van Tanzanië se betrokkenheid in hierdie aangeleenthede en met voorstelle vir hoe aangemoedig, vermeerder of verbeter kan word.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Corruption -- Tanzania, Justice, Anglican Church of Tanzania, UCTD
Citation