Navorsing oor beleide aangaande tegnologie en die toepassing daarvan in vier verskillende laerskole in die Wes-Kaap

Botha, Niel (2015-03)

Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2015.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Development in each sector of our society, especially with regard to computer technology, has progressed so dramatically that we have reached a stage where it is virtually impossible for an individual who does not have computer knowledge and skills to function with ease in society in almost any part of the world. In order to counter this situation the governments of a large number of countries across the globe are encouraging their citizens to become computer literate. These governments spend huge amounts of money on the integration and improvement of technology in education in order to ensure effective teaching and learning for each learner in each school. The South African government has also caught on and acknowledged the importance of communication technology in education, hence the White Paper on e-Education, which provides for the integration of technology in schools. The question that arises is whether enough is being done to enable underprivileged schools to benefit from this development as well. This study observed the way in which the policy regarding e-Education is applied in privileged and underprivileged schools. During the course of the study the researcher visited schools that utilise their technological facilities, as well as schools that do not, and the reasons and circumstances that prevent them from utilising these facilities were also investigated. An investigation regarding the application of the technology policy within schools and how schools adapt this policy to accommodate their requirements, was conducted. The study endeavoured to determine the reasons why the technology policy is applied wel land properly in some schools, while other schools that have the technology do not apply the policy. The difference between privileged and underprivileged schools regarding the application of the policy was also investigated. The situation regarding the application of technology policy in privileged and underprivileged schools in the Western Cape was researched in four schools: two schools in rural areas and two in urban areas. Two of these schools are privileged schools that have technology and utilise it daily. The other two schools are underprivileged schools with technology that, however, is not used to the advantage of the learners on a regular basis. Two schools have mainly Afrikaans-speaking learners while the learners of the other two schools predominantly have English as their mother tongue. The policy is applied differently at each of these schools, possibly due to circumstances or untrained staff who do not have the necessary knowledge and skills to utilise technology as method of instruction. The study aims to cause awareness at schools of the importance of technology and that a paradigm shift should take place in the methods and techniques of instruction of educators. It also aims to make teachers more aware of the value of technology when used effectively in their lesson presentations. In this way we could ensure that our learners receive the tuition they will need to be competitive globally.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ontwikkeling in elke sektor van die samelewing en veral op die gebied van rekenaartegnologie het só dramaties vooruitgegaan en gegroei dat dit ʼn stadium bereik het waar dit vir ʼn persoon sonder rekenaargeletterdheid byna onmoontlik geword het om gemaklik in die gemeenskap in die meeste dele van die wêreld te funksioneer. Ten einde hierdie situasie die hoof te bied, moedig die meeste regerings regoor die wêreld hul burgers aan om tegnologie-geletterd te word. Lande spandeer groot bedrae geld om tegnologie in die onderwys te integreer en te verbeter om so effektiewe onderrig en leer vir elke leerder in elke skool te bewerkstellig. Plaaslik het die Suid-Afrikaanse regering die belangrikheid van inligtings- en kommunikasietegnologie in die onderwys besef en erken, vandaar die Witskrif oor e-Onderwys, wat voorsiening maak vir die integrasie van tegnologie in skole. Die vraag wat ontstaan, is of daar genoeg gedoen word om voorsiening te maak vir minder gegoede skole om ook voordeel uit dié ontwikkeling te trek. Hierdie ondersoek kyk na die beleid aangaande e-Onderwys en hoe dit toegepas word binne gegoede en minder gegoede skole. Tydens die studie het die navorser skole besoek wat oor tegnologiese fasiliteite beskik en dit gebruik, sowel as skole wat tegnologie besit en dit nie gebruik nie, en die redes en omstandighede wat hulle verhoed om dit te gebruik, is dus ook ondersoek. ʼn Ondersoek is gedoen na die toepassing van die beleid rakende tegnologie binne skole en hoe skole by hierdie beleid aanpas om hulle behoeftes te akkommodeer. Die studie het ook gepoog om vas te stel wat die redes is waarom die beleid rakende tegnologie in sommige skole na behore toegepas word, terwyl ander skole wat wel oor die tegnologie beskik, dit nie behoorlik toepas nie. Daar is verder ondersoek ingestel na die verskil in toepassing van die beleid tussen gegoede en minder gegoede skole. Die situasie ten opsigte van die toepassing van beleid oor tegnologie in gegoede en minder gegoede skole in die Wes-Kaap is by vier skole onder die soeklig geplaas: twee skole in die platteland en twee skole in ʼn stedelike gebied. Twee van die skole is gegoede skole wat tegnologie besit en dit daagliks gebruik. Die ander twee skole is minder gegoede skole wat oor tegnologiese hulpbronne beskik, maar dit nie gereeld tot voordeel van hul leerders gebruik nie. Twee skole het oorwegend Afrikaanssprekende leerders en twee oorwegend Engelssprekende leerders. Die beleid word by elk van hierdie skole verskillend toegepas, moontlik weens omstandighede of onopgeleide personeel wat nie die nodige kennis en vaardighede besit om tegnologie as onderrigmetode te gebruik nie. Die studie poog om skole bewus te maak van die belangrikheid van tegnologie en dat daar ʼn paradigmaskuif moet plaasvind in onderwysers se onderrigmetodes en -tegnieke. Dit poog ook om onderwysers meer bewus te maak van die waarde wat tegnologie kan hê as dit in lesaanbiedings geïntegreer word. Só kan daar moontlik verseker word dat leerders die opleiding ontvang wat nodig is om globaal mededingend te wees.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/96655
This item appears in the following collections: