Public participation in hostel redevelopment programs in Nyanga and Langa

Date
2015-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Literature on public participation generally assumes the existence of a causal relationship between community participation in urban development programs and the satisfaction of beneficiaries of such programs with the outcomes of these development programs. In this study, the role played by public participation in fashioning perceptions of satisfaction or dissatisfaction of beneficiaries is investigated in the cases of two hostel redevelopment programs. The role of public participation is investigated by means of the Spectrum of Participation model of the International Association of Public Participation, a model which propagates a set of principles to be fulfilled before it may be said that beneficiaries have thoroughly participated in a program. Satisfaction or dissatisfaction of the beneficiaries is tested by means of the Hirschmann model of Voice, Exit and Loyalty, a model which hypothesizes that potential beneficiaries in a program - in order to express satisfaction or dissatisfaction with the process - may remain loyal to the program, may voice their dissatisfaction, or (as a last resort) may exit the program. After an analysis of the concept of public participation, this concept is applied-via interviews with samples of stakeholders and potential beneficiaries-to two different communities of interest: members of the Welcome Zenzile Housing Cooperative in Langa and the Ilinge LabaHlali Housing Cooperative in Nyanga, townships situated not very far from the Cape Town CBD, and occupied mostly by African communities. These two housing cooperatives participated in the national Hostel Redevelopment Program, an initiative propagated by the national Department of Human Settlements. Since these cooperatives participated in different ways during identifiable phases of the program, public participation by potential beneficiaries was researched within each phase. A comparison of research findings in the two programs points to a positive relationship between public participation and beneficiary satisfaction. Though other factors also play a role, such satisfaction could be observed in the Nyanga community where levels of participation by beneficiaries were extremely high. With the Welcome Zenzile beneficiaries, the same could not be said, inter alia, since most of the decisions associated with beneficiary interests were made by the City of Cape Town. In essence this second program was implemented by the City of Cape Town for and on behalf of the beneficiaries.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In die algemeen veronderstel die literatuur oor openbare deelname dat daar ‘n kousaleverband bestaan tussen gemeenskapsdeelname aan stedelike ontwikkelingsprogramme en die tevredenheid van die begunstigdes van sodanige programme met die uitkomstes daarvan. In hierdie studie word twee hostelherontwikkelingsprogramme gebruik om die rol te ondersoek wat openbare deelname speel in die vorming van persepsies oor begunstigdes se tevredenheid of ontevredenheid. Die rol van openbare deelname word ondersoek aan die hand van die Internasionale Vereniging vir Openbare Deelname se Spektrum van Deelname-model, ‘n model wat ‘n stel beginsels voorhou waaraan voldoen moet word voordat daar gesê kan word dat begunstigdes doeltreffend aan ‘n program deelgeneem het. Die tevredenheid of ontevredenheid van die begunstigdes word getoets volgens die Hirschmann-model van ―Voice, Exit and Loyalty‖, ‘n model wat veronderstel dat moontlike begunstigdes van ‘n program – ten einde hulle tevredenheid of ontevredenheid met die proses te kan uitspreek – aan die program lojaal kan bly, hulle ontevredenheid daarmee kan betuig, of (as ‘n laaste uitweg) die program kan verlaat. Nadat daar ‘n ontleding van die konsep openbare deelname gedoen is, word die konsep toegepas – via onderhoude en steekproewe met belanghebbendes en potensiële begunstigdes – in twee verskillende belangegemeenskappe: die Welcome Zenzilebehuisingskoöperatief in Langa en die Ilinge LabaHlali-behuisingskoöperatief in Nyanga, twee townships wat nie ver van die Kaapstadse Sentrale Sakegebied geleë is nie en hoofsaaklik deur swart gemeenskappe bewoon word. Hierdie twee behuisingskoöperatiewe het aan die nasionale Hostelherontwikkelingsprogram, ‘n inisiatief wat deur die nasionale Departement van Menslike Vestiging geloods is, deelgeneem. Aangesien hierdie koöperatiewe op verskillende wyses tydens identifiseerbare fases van die program deelgeneem het, is openbare deelname deur potensiële begunstigdes in elke fase nagevors. ‘n Vergelyking van navorsingsbevindinge ten opsigte van die twee programme dui op ‘n positiewe verband tussen openbare deelname en begunstigdetevredenheid. Ofskoon ander faktore ook ‘n rol speel, kon sodanige tevredenheid in die Nyanga-gemeenskap waargeneem word, waar vlakke van deelname deur begunstigdes buitengewoon hoog was. Dieselfde kan egter nie van die Welcome Zenzile-begunstigdes gesê word nie, onder andere omdat die meeste van die besluite wat met begunstigdebelange te make het, deur die Stad Kaapstad geneem is. Op die keper beskou het die Stad Kaapstad hierdie tweede program vir en namens die begunstigdes geïmplementeer.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2015
Keywords
Public housing -- South Africa -- Langa (Cape Town) -- Planning -- Citizen participation, UCTD, Housing development -- South Africa -- Langa (Cape Town) -- Planning -- Citizen participation, Public housing -- South Africa -- Nyanga (Cape Town) -- Planning -- Citizen participation, Housing development -- South Africa -- Nyanga (Cape Town) -- Planning -- Citizen participation
Citation