Wie van julle is wys en leef verstandig? : 'n multidimensionele lees van die Jakobus-brief, op weg na 'n etos van historiese lees en verantwoordbaarheid van die ekklesia

Date
2014-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In South Africa there are various gender and health issues. These issues influence and challenge South African faith communities in their daily existence. This is further justified and enhanced by unethical Biblical interpretation. This study proposes that faith communities in present-day South Africa, where faith communities‘ social wellbeing is endangered, could be responsible receivers of the Bible. This may happen through a multidimensional reading of the letter of James towards an ethos of historical reading and accountability. A multidimensional reading of the letter of James proposes that the text, social and moral world of the writer and the first historical receivers, the possible rhetorical effect of the letter, the ideological perspectives that can be seen in the letter as well as the context, as well as the history of reception of this letter must be taken into account when the possible rhetorical effect for present-day receivers is investigated. An ethos of historical reading and accountability asks believers to respect the historical embeddedness of the text, to read the text in ways which do justice to the nature of the text and to account for the possible ethical consequences of their reading of a text. A multidimensional reading of the letter of James has the transformational potential to make the above mentioned a reality. A multidimensional reading of the letter of James furthermore suggests with regards to gender and health issues that present-day receivers of the Bible should become communities of character where the Bible is read in life-giving ways to make ethical biblical interpretation a reality. Thus South African faith communities may become agents of hope in present-day South Africa. Chapter one functions as the introduction to this study. In chapter two the letter of James is read with regards to the textual and literary aspects of the letter. In chapter three the social and moral world of the letter of James is investigated. In chapter four the pragmatic aspects (theological and rhetorical aspects) of the letter of James is focused on. Chapter five consists of a conclusion and summary of this study where gender and health issues, ethical biblical interpretation and the letter of James are brought together.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar is verskeie gender- en gesondheidskwessies en uitdagings wat Suid-Afrikaanse geloofsgemeenskappe in hulle daaglikse bestaan beïnvloed en uitdaag. Dit word dikwels deur onetiese Bybelinterpretasie geregverdig en vererger. Hierdie studie stel voor, deur ʼn multidimensionele lees van die Jakobus-brief, op weg na ʼn etos van historiese lees en verantwoordbaarheid, dat geloofsgemeenskappe in ʼn hedendaagse Suid-Afrika waar hulle sosiale welstand bedreig word, verantwoordelike ontvangers van die Bybel kan wees. ʼn Multidimensionele lees van die Jakobus-brief stel voor dat die teks, die sosiale- en morele wêreld van die skrywer en eerste historiese ontvangers, die moontlike retoriese effek van die brief, die ideologiese perspektiewe wat in die brief en konteks sigbaar is, sowel as die resepsie-geskiedenis van die brief in berekening gebring word wanneer die retoriese effek vir hedendaagse ontvangers ondersoek word. ʼn Etos van historiese lees en verantwoordbaarheid vra aan gelowiges om die teks se historiese ingebedheid te respekteer, tekste op maniere te lees wat reg aan die teks sal laat geskied en ook die moontlike etiese gevolge van hulle lees van die teks te verreken. ‘n Multidimensionele lees van die Jakobus-brief besit, myns insiens, die transformerende potensiaal om bogenoemde te kan bewerkstellig. In die lig van gender- en gesondheidskwessies, voorsien hierdie leesstrategie dat hedendaagse ontvangers gemeenskappe van karakter sal wees waar die Bybel in lewegewende maniere gelees word, en etiese Bybelinterpretasie aangekweek word. Sodoende kan Suid-Afrikaanse geloofsgemeenskappe agente van hoop wees. Hoofstuk een is die inleidende hoofstuk tot die studie. Hoofstuk twee bestaan uit ‘n tekstuele en literêre ondersoek van die Jakobus-brief. In hoofstuk drie word die sosiale- en morele wêreld van die brief bestudeer. In hoofstuk vier word die pragmatiese aspekte (teologiese- en retoriese aspekte) van Jakobus van nader bekyk. Hoofstuk vyf bestaan uit ‘n gevolgtrekking en samevatting van die studie, waar gender- en gesondheidskwessies, etiese Bybelinterpretasie en die Jakobus-brief bymekaar gebring word.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Bible. James -- Criticism, interpretation, etc., Church, Ethics in the Bible, UCTD, Dissertations -- Theology, Theses -- Theology, Dissertations -- Old and New Testament, Theses -- Old and New Testament
Citation