Wide-band modelling of an air-core power transformer winding

Date
2013-12
Authors
Van Jaarsveld, Barend Jacobus
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The objective of this project is to develop an electromagnetic model that can be used to accurately calculate the voltage distribution in a transformer winding structure when excited with standard impulse excitation waves. This voltage distribution is required during the design stage of a power transformer to ensure that the insulation is capable of withstanding the occurring electric field stresses during these tests. This study focuses on the modelling of a single disk-type power transformer winding without the presence of an iron-core. Methods of calculating self- and mutual-inductances of transformer windings are presented and validated by means of finite element method software simulations. The same is done for the calculation methods used for calculating the capacitances in and around the winding structure. The calculated and FEM-simulated results are compared to measured values as a final stage of validation. The methods used to calculate the various model parameters seem to produce results that agrees well with measured values. The non-linear frequency dependant dissipative nature of transformer windings is also investigated and a methodology to take this into account is proposed and implemented. The complete modelling methodology proposed in this thesis, which includes the calculation of the model parameters, model synthesis and solver algorithm, are applied to an actual case study. The case study is performed on an air-core reactor manufactured using a disk-type power transformer winding. The reactor is excited with standard lightning impulse waves and the voltages along the winding are measured. The calculated and measured voltage wave forms are compared in both the frequency and time-domain. From the comparison it is found that the model accurately represents the actual transient voltage response of the testunit for the frequency range of interest during standard factory acceptance tests.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie projek is om 'n elektromagnetiese model te ontwikkel wat gebruik kan word om die spanningsverspreiding in 'n transformatorwindingstruktuur te bereken as standaard weerligimpulstoetse toegedien word. Hierdie spanningsverspreiding word vereis tydens die ontwerpstadium van ‘n kragtransformator om te verseker dat die isolasie in staat is om die elektriese veldsterkte tydens hierdie toetse te weerstaan. Hierdie studie fokus op die modelering van 'n enkele skyftipe-kragtransformatorwinding sonder die teenwoordigheid van 'n ysterkern. Metodes van berekening van self- n wedersydse-induktansie van transformatorwindings word aangebied en getoets deur middel van Eindige-Element-Metode (EEM) simulasies. Dieselfde word gedoen vir die metodes wat gebruik word vir die berekening van die kapasitansies in en rondom die windingstruktuur. Die berekende en EEM-gesimuleerde resultate word vergelyk met die gemeete waardes as 'n finale vlak van bekragtiging. Die metodes wat gebruik word om die verskillende modelparameters te bereken vergelyk goed met gemete waardes. Die nie-lineêre frekwensie-afhanklike verliese van transformatorwindings word ook ondersoek en 'n metode om hierdie in ag te neem is voorgestel en geïmplementeer. Die volledige voorgestelde modeleringsmetodiek in hierdie tesis, wat die berekening van die modelparameters, modelsintese en oplosingsalgoritme insluit word toegepas op 'n werklike gevallestudie. Die gevallestudie is uitgevoer op 'n lugkern-reaktor wat 'n skyftipe-kragtransformatorwinding. Die reaktor word onderwerp aan die standaard weerligimpuls golwe en die spanning al langs die winding word gemeet. Die berekende en gemete spanning golf vorms word met mekaar vergelyk in beide die frekwensie- en tyd-vlak. Uit die vergelyking blyk dit dat die model die werklike oorgangspanningsweergawe van die toetseenheid akkuraat verteenwoordig vir die frekwensie reeks van belang tydens standaard fabriekaanvaardingstoetse.
Description
Thesis (MScEng)-- Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Transformer Modelling, Voltage Distribution, Air-core Inductor, Winding Model, Dissertations -- Electrical and electronic engineering, Voltage regulators, Electric transformers -- Windings
Citation