Students' perceptions of anatomy as expressed through drawings

Date
2013-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Anatomy remains a foundational subject in the preclinical years of medical and other allied health sciences courses, with exceptionally large volumes of content, and a unique practical aspect: conducting cadaveric dissection and the use of pre-dissected cadaver specimens. The educational climate can be set by incorporating a suitable introduction to the subject, addressing academically and emotionally underprepared students before the formal commencement of the Anatomy curriculum. The literature does not mention what such an Introduction Module should entail. Quantitative means such as questionnaires have been used to evaluate the perceptions and the emotional and psychological influence of Anatomy. It is often assumed that through words meaning is conveyed, providing researchers with data that can be objectively interpreted. But questionnaires are rather pre-emptive of what students might say about what they experience, and the number of possible answers is restricted. The use of drawings might be an opportunity for the students to express their unmediated feelings; strong emotions could appear in the form of images instead of words, allowing students to experience rather than verbalize feelings especially with a limited vocabulary. Qualitative data analysis enables the researcher to get at complex layers of meaning, interprets human behaviour and experiences beyond the surface appearance, provides rich evidence of this behaviour and/or experiences and consequently builds theory inductively from the data source. The primary purpose of this study is to establish the feasibility of using drawings to explore how a diverse group of students from the University of Limpopo, Medunsa Campus, view Anatomy and what insights can be gained from these drawings to inform the Introduction Module. Students were asked to draw their perceptions of Anatomy after approximately 10 weeks of allocated contact time, which includes lectures as well as practical sessions. A total of 74% (134 out of 181) drawings were handed in. A matrix-type method of analysis based on existing literature was formulated to analyse the drawings. Three dimensions were identified for each of the drawings: “what” is illustrated, then “how” is the message conveyed or illustrated, and lastly, the “emotion” communicated through the drawing. The reliability was increased with two interpreters who analysed the drawings. Learning approaches, orientation on human life and death, the general emotional state of individuals influenced by Anatomy, their course of study, the influence of family and friends are some of the aspects that were depicted in the drawings. The rich data encountered through the drawings provided curriculum organisers with insights enabling them to implement necessary changes to the Introduction Module in order to improve student preparedness for what is to follow during the Anatomy curriculum. Further studies are recommended on how student drawings can be utilised to inform curricula and in other educational contexts.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Anatomie bly 'n fundamentele vakgebied in die prekliniese jare van mediese en ander verwante gesondheidswetenskappe kursusse, met besonder groot volumes van die studieinhoud en 'n unieke praktiese aspek: die uitvoer van kadawer disseksie en die gebruik van voorafgedissekteerde kadawer monsters. Die opvoedkundige klimaat kan ingestel word deur 'n geskikte Inleiding Module tot die kurrikulum te voeg wat akademies en emosioneel swak voorbereide studente kan voorberei vir die formele Anatomie kurrikulum. Literatuur noem nie wat so 'n Inleiding Module moet behels nie. Kwantitatiewe praktyke soos vraelyste is voorheen gebruik om die persepsies en die emosionele en sielkundige invloed van Anatomie te evalueer. Dit word dikwels aanvaar dat deur woorde betekenis oorgedra word wat navorsers van data voorsien wat objektief vertolk kan word. Maar vraelyste is vooropgestel ten opsigte van dit wat studente mag ervaar, en die aantal moontlike antwoorde is beperk. Sterk emosies kan na vore kom in die vorm van beelde in plaas van woorde, wat studente in staat stel om te ervaar, eerder as om gevoelens te verwoord, veral met 'n beperkte woordeskat. Die gebruik van tekeninge is 'n geleentheid vir die student om hul onverdeelde gevoelens uit te druk. Kwalitatiewe data-ontleding stel die navorser in staat om komplekse lae van betekenis te interpreteer, menslike gedrag en ervarings buite die oppervlak te analiseer, bied voldoende bewyse van hierdie gedrag en ervarings en kan gevolglik teorie induktief uit die data bron bou. Die primêre doel van hierdie studie is om die lewensvatbaarheid van die gebruik van tekeninge te verken in hoe 'n diverse groep studente aan die Universiteit van Limpopo, Medunsa-kampus, Anatomie sien en watter insigte kan verkry word uit hierdie tekeninge om die temas wat in die Inleiding Module aangespreek moet word, vas te stel. Studente is gevra om hul persepsies van Anatomie uit te beeld na ongeveer tien weke se formele kontaktyd, wat lesings, sowel as praktiese sessies insluit. 'n Totaal van 74% (134 uit 181) tekeninge is ingehandig. 'n Matriks-tipe metode van analise gebaseer op bestaande literatuur is geformuleer om die tekeninge te ontleed. Drie dimensies is geïdentifiseer vir elk van die tekeninge: "wat" is geteken, dan "hoe" is die boodskap wat oorgedra word geïllustreer, en laastens die “emosie” gekommunikeer deur die tekening. Die betroubaarheid is verhoog met twee individue wat die tekeninge ontleed. Leerbenaderings, oriëntering op die menslike lewe en die dood, die algemene emosionele toestand van individue en hoe dit hul persepsies van Anatomie beinvloed, die studiekursus waarvoor hul ingeskryf is, die invloed van familie en vriende, is 'n paar aspekte wat in die tekeninge uitgebeeld is. Die ryk data teëgekom in die tekeninge kan kurrikulum organiseerders in staat te stel om die nodige veranderinge aan die Inleiding Module te implementeer ten einde die voorbereiding van studente te verbeter vir wat gaan volg tydens die Anatomy kurrikulum. Verdere studies word aanbeveel oor hoe student tekeninge gebruik kan word om leerplanne en in ander opvoedkundige kontekste in te lig.
Description
Thesis (MPhil)-- Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Drawings -- Anatomy -- Study and teaching, Anatomy -- Study and teaching, Dissertations -- Centre for Health Professions Education, Theses -- Centre for Health Professions Education, Anatomy, Artistic -- Study and teaching
Citation