Individual and organisational learning and the ecology : factors that influence the direction of learning

Ally, Kutbuddin (2013-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Organisations are required to change their internal structures and configuration at a rapid rate as the external environment changes. The external environment comprises of a number of actors and agents that make up society. This includes social movements and government. The influence that industry has over the actions of government is significant. The question is how society, via social movements and NGO’s, influence government and thereby policy and how this leads to change in business organisations. How does learning take place in business organisations when it comes to ecological matters? What is the effect of social norms, expressed in public policy and social movements, on organisations? How can these processes be enhanced for the sake of the ecological agenda? The aim of the research is to present a case for directing the learning process. Organisations will generally develop new products based on existing knowledge and grow this knowledge base. It is argued by some theorists that social movements and NGO’s influence the process of innovation and development. To cater for the ecological elements in an innovation process, it must be part of the organisational objectives. It means that it must be catered for from the outset to direct and influence the process. Chapter 1 outlines the problem statement and the argument that social norms influence the learning process of individuals and groups in organisation to achieve an ecologically friendly outcome in a variety of ways. To determine if the hypothesis is true, Chapter 2 researched the subject of organisational learning. It examines the attributes that organisations must have to promote a learning agenda. This includes the role that the external organisational environment plays through feedback loops, and how these influence the direction of the learning process. To understand issues regarding the ecology, I present in Chapter 3 a high level synopsis based on existing knowledge of economics, environmental economics and ecological modernisation. Both Chapters 2 and 3 take a view on policy and the role it plays in shaping the learning process. It is important that the process of policy development is influenced from the outset. Through the networks of the social movements, alternatives may be presented to society. These alternatives are aimed at influencing the innovation process of organisations either directly through the market or indirectly through policy. When society subscribes to the position presented, a social movement gives them the means to engage with industry and government. Chapter 4 is a case study on carbon capture and storage. The purpose of the case study is to demonstrate the interaction of the various actors in a technology development process and the factors that have to be taken into account when making decisions. It is a demonstration of a directed learning process with the aim of developing an ecologically friendly technology. Chapter 5 is the concluding chapter and provides a summary of learning organisations and ecological modernisation. I provide a brief summary of the main points in the argument and draw a conclusion on the relationship between organisational learning and how this learning is directed from the outset.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Organisasies moet hul interne strukture en verstellings te verander teen 'n vinnige tempo as die eksterne omgewing verander. Die eksterne omgewing bestaan uit 'n aantal van die akteurs en agente wat die die samelewing op maak. Dit sluit sosiale bewegings en die regering in. Die invloed wat die bedryf het oor die optrede van die regering is betekenisvol. Die vraag is hoe die samelewing , deur middel van sosiale bewegings en nie-regeringsorganisasies , die invloed van die regering en sodoende beleid en hoe dit lei tot verandering in die sake-organisasies . Hoe leer sake-organisasies wanneer dit kom by die ekologiese sake? Wat is die effek van sosiale norme , uitgedruk in openbare beleid en sosiale bewegings , op organisasies? Hoe kan hierdie prosesse verbeter word ter wille van die ekologiese agenda? Die doel van die navorsing is om 'n saak te stel vir die regie van die leerproses. Organisasies sal oor die algemeen die ontwikkeling van nuwe produkte wat gebaseer is op bestaande kennis en groei van hierdie kennis basis. Daar word aangevoer deur sommige teoretici dat sosiale bewegings en NGO se invloed op die proses van innovasie en ontwikkeling. Om voorsiening te maak vir die ekologiese elemente in 'n innovasie proses , moet dit deel van die organisasie se doelwitte wees. Dit beteken dat voorsiening gemaak moet word vir dit van die begin af om die proses te beïnvloed. Hoofstuk 1 omskryf die probleemstelling en die argument dat die sosiale norme beïnvloed die leerproses van individue en groepe in die organisasie 'n ekologies vriendelike uitkoms te bereik in 'n verskeidenheid van maniere. Om te bepaal of die hipotese korrek is , Hoofstuk 2 ondersoek die onderwerp van organisatoriese leer . Dit ondersoek die eienskappe wat organisasies moet leer om die agenda te bevorder. Dit sluit in die rol wat die eksterne organisatoriese omgewing speel deur middel van terugvoer, en hoe hierdie invloed op die rigting van die leerproses is. Kwessies rakende die ekologie te verstaan, het ek in Hoofstuk 3 'n hoë vlak opsomming gebaseer op die bestaande kennis van die ekonomiese , omgewings- ekonomie en ekologiese modernisering. Beide hoofstukke 2 en 3 is 'n uitsig oor die beleid en die rol wat dit speel in die vorming van die leerproses. Dit is belangrik dat die proses van die ontwikkeling van beleid beïnvloed word van die begin af . Deur die netwerke van die sosiale bewegings , kan alternatiewe aangebied word aan die samelewing. Hierdie alternatiewe is gemik op die beïnvloeding van die innovasie proses van organisasies , hetsy direk deur die mark of indirek deur beleid. Wanneer die samelewing onderskryf die posisie wat aangebied word, 'n sosiale beweging gee hulle die middele om betrokke te raak met die bedryf en die regering. Hoofstuk 4 is 'n gevallestudie oor koolstof vang en stoor . Die doel van die gevallestudie is om die interaksie van die verskillende rolspelers in 'n tegnologie-ontwikkeling proses en die faktore wat in ag geneem word wanneer besluite geneem moet word. Dit is 'n demonstrasie van 'n leerproses met die doel van die ontwikkeling van 'n ekologies vriendelike tegnologie. Hoofstuk 5 is die afsluiting hoofstuk en gee 'n opsomming van leer organisasies en ekologiese modernisering. Ek gee 'n kort opsomming van die belangrikste punte in die argument en 'n gevolgtrekking oor die verhouding tussen organisatoriese leer en hoe hierdie leer word gerig van die begin af.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/85761
This item appears in the following collections: