An investigation into the adequacy of Cinque’s functional theory as a framework for the analysis of adverbs in Afrikaans

Date
2013-12
Authors
Smit, Johan Brand
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study provides a description of Afrikaans adverbs within the framework of proposals set out by Cinque (1999). Previous analyses of adverbs in Afrikaans have generally been done within a non-generative framework (e.g. Oosthuizen 1964, Theron 1964). The aim of the study is to determine whether Cinque’s functional head-based theory provides an adequate framework for the analysis of adverbs in Afrikaans. The main focus is therefore on the functional aspect of adverbs. However, alternative theoretical frameworks, namely those of Ernst (2002), Tenny (2000), and Holmer (2012), are also briefly described. The study is presented with the broad theoretical framework of Minimalist Syntax. Cinque’s research procedure is outlined, starting with his analysis of adverbs in Romance languages and then as it is extended cross-linguistically. Here the focus is especially on the conclusions that Cinque draws with regard to the relative order of adverb types, and that of clausal functional heads. Adverbs in Afrikaans are subsequently analysed in the light of Cinque’s findings. The main question addressed in this study, namely whether Cinque’s hierarchies of adverb and funcional category orders can be successfully applied to Afrikaans, is answered in the affirmative. Despite limitations in the diagnostic procedure, Afrikaans adverb and functional head orders seem to comply with Cinque’s proposed hierarchies. That the facts of Afrikaans adverbs seem to comply with Cinque’s functional theory regarding adverbs, provides support for his proposed framework and also provides further credence to his claims about a universal, cross-linguistic hierarchy of adverb-functional head order.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie bied ’n beskrywig van Afrikaanse bywoorde binne die raamwerk van voorstelle van Cinque (1999). Vorige analises van Afrikaanse bywoorde is grotendeels binne ’n nie-generatiewe raamwerk gedoen (bv. Oosthuizen 1964, Theron 1964). Die doel van die studie is om vas te stel of Cinque se funksionele hoof-gebaseerde teorie ’n toereikende raamwerk bied vir die analise van Afrikaanse bywoorde. Die klem val dus op die funksionele aspek van bywoorde. Alternatiewe teoretiese raamwerke, naamlik die van Ernst (2002), Tenny (2000) en Holmer (2012) word egter ook kortliks beskryf. Die studie word aangebied binne die breë teoretiese raamwerk van Minimalistiese Sintaksis. Cinque se navorsingsprosedure, beginnende met sy analise van bywoorde in Romaanse tale, en daarna soos uitgebrei na tale van ander families, word beskryf. Hierin is die fokus veral op die gevolgtrekkings waartoe Cinque kom rakende die relatiewe volgorde van bywoord-tipes en van funksionele hoofde in sinsverband. Afrikaanse bywoorde word dan in die lig van Cinque se bevindinge geanaliseer. Die hoofvraag wat in die studie aangespreek word, naamlik of Cinque se hierargieë van bywoord- en funksionele hoof-volgordes suksesvol toegepas kan word in Afrikaans, word positief beantwoord. Ondanks beperkings in die toetsingsprosedure, blyk dit dat die volgorde van bywoorde en funksionele hoofde in Afrikaans wel met Cinque se voorgestelde hierargieë ooreenstem. Die bevinding dat die feite van Afrikaans klop met die bewerings van Cinque se funksionele teorie van bywoorde, bied ondersteuning vir die oënskynlike toereikendheid van sy voorgestelde raamwerk, en verskaf verdere geloofwaardig-heid aan sy voorstel van ’n universele hiërargie van bywoord-funksionele hoof- volgorde, oor verskillende tale heen.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Grammar, Comparative and general -- Adverb, Afrikaans language -- Adverb, Cinque, Guglielmo, Theses -- Linguistics, Dissertations -- Linguistics
Citation