Die erkenning van voorafleer as `n meganisme ter voorbereiding van ouer volwasse studente se sukses aan `n hoeronderwysinstelling

Langeveldt, Faith (2013-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of the current study was to determine how the recognition of prior learning (RPL) process at the University of the Western Cape prepares mature adult students to be successful. These mature adult students gain knowledge, skills and attitudes through an alternative manner, which is acknowledged by the University of the Western Cape (UWC). During the portfolio development course, these mature adults students are expected to reflect on their prior knowledge in order to identify, formulate and document their prior learning according to the specification of the institute. This process stimulates cognitive competencies, introduces them to the formal education discourse, and improves their academic language skills. An interpretive research method was used to collect data. The qualitative data which was collected stems from a self-administered questionnaire, semi-structured individual interviews and also the textual data in the portfolios of the mature adult students who participated in this study. All interviews were recorded on a tape recorder with the consent of the respondents and were transcribed verbatim. Content analysis was used to analyse the data. The results and findings of the study indicate that a holistic approach is followed at UWC to develop the mature RPL students academically. All role players at UWC are involved including their top management. The implementation of RPL at the institute is a top priority where the mature adult students are given the opportunity to develop to their full potential. Support systems are also available to improve the academic performances of these adult students. The results indicated that these students are committed to their studies, are motivated to be successful at the higher education institute, and with the support of the mentors they progress academically.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om te bepaal hoe die erkenning van voorafleer (EVL)-proses by die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) die ouer volwasse student voorberei om suksesvol te wees. Hierdie volwassenes se kennis, vaardighede en houdings wat op 'n alternatiewe manier opgedoen is (hulle voorafleer) word deur die UWK erken. Die ouer volwassenes word deur middel van reflektering in die portefeulje-ontwikkelingskursus die geleentheid gebied om hulle voorafleer te identifiseer, te formuleer en te dokumenteer volgens die spesifikasies van die instelling. Algaande word hulle kognitiewe vaardighede gestimuleer, hulle maak kennis met die formele opvoedingsdiskoers, en verbeter hulle akademiese taalvaardighede. 'n Interpretatiewe navorsingsbenadering is gebruik om data in te samel. Die kwalitatiewe data wat ingesamel is, spruit voort uit 'n self-geadministreerde vraelys, semigestruktureerde individuele onderhoude, asook die tekstuele data in die portefeuljes van die volwasse studente wat aan die studie deelgeneem het. Alle onderhoude is met die toestemming van die respondente met 'n digitale opnemer opgeneem en woordeliks getranskribeer. Data-analisering het deur middel van inhoudsanalise plaasgevind. Die bevindinge van die studie dui daarop dat 'n holistiese benadering by die UWK gevolg word om die ouer EVL-studente akademies voor te berei. Alle rolspelers by die UWK word betrek, met inbegrip van hulle topbestuur. Die toepassing en implementering van EVL is 'n topprioriteit by die instelling waar ouer volwasse studente die geleentheid gebied word om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel. Ondersteuningstelsels wat akademiese vooruitgang van volwasse ouer studente bevorder, is ook beskikbaar. Die studie het aangedui dat ouer volwasse studente is ook verbind tot hulle studies, is gemotiveer om sukses aan die hoëronderwysinstelling te behaal, en met behulp van die mentors toon hulle akademiese vordering.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/85618
This item appears in the following collections: