The global financial crisis : a crisis of legitimacy for the hegemonic world order and the implications for South Africa

Wilson, Jeffrey G. (2013-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study attempts to analyse the global economic system in light of the ongoing financial crisis, which is seen as a symptom of a larger crisis of the legitimacy of the capitalist system. It takes a critical approach based, first and foremost, on the theories of Karl Marx. To broaden this application, it also adopts the perspective of the World Systems and neo-Gramscian schools of thought. The study analyses, and synthesises, the theoretical contributions of these approaches, allowing for the conceptualisation of a World System, based upon the tenets of capitalism, with a hegemon, the United States of America, at its apex. Using the historical materialist method, it traces the genesis and progress of the capitalist model. It analyses the particular style of accumulation which precipitated the current crisis. From there it examines the situation in the semi-periphery, the locus of past socialist revolutions. To this end, it regards the case of South Africa, an intermediary, between the industrialised core and the underdeveloped periphery. It uses Robert Cox‟s assessment of the importance of social forces in maintaining or supplanting a hegemonic project. Although the study finds South African society fraught with contradictions, alternative social movements currently remain unable to produce a coherent emancipatory programme. While the crisis, and other recent events, have illuminated the contradictions inherent to capitalism, despite widespread popular mobilisation, coherent responses from the Left remain deficient. The hegemonic structures and institutions are bereft of the necessary prescriptions for a resolution to the situation, yet in this moment of opportunity, the Left appears unable to articulate and mobilise sufficiently to bring about an emancipatory, counter-hegemonic, movement.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie probeer om die globale ekonomiese stelsel binne die konteks van die voortslepende finansiële krisis Hierdie krisies word beskou as 'n simptoom van 'n meer omvattende krisies onderliggend aan die legitimiteit van die kapitalistiese stelsel. Dit volg in die eerste plek ʼn kritiese benadering gebaseer op die teorieë van Karl Marx. Om hierdie toepassing te verbreed, word daar ook gebruik gemaak van die Wêreldstelsel- en neo-Gramscian denkskole. Die studie analiseer en sintetiseer, die teoretiese bydraes van hierdie benaderings, met inagneming van die konseptualisering van ʼn Wêreldstelsel, gebaseer op die beginsels van kapitalisme, met ʼn hegemoon, die Verenigde State van Amerika, aan sy spits. Met behulp van die historiese materialistiese metode gaan dit die wordingsgeskiedenis en verloop van die kapitalistiese model na. Dit analiseer die besondere vorm van akkumulasie wat grondliggend is aan die huidige krisis. Daarna ondersoek dit die situasie in die semi-periferie, die lokus van vorige sosialistiese revolusies. Met daardie doel voor oë fokus die tesis op die geval van Suid-Afrika, ʼn tussenganger, tussen die geïndustrialiseerde kern en die onderontwikkelde periferie. Daar word bevind dat die die Suid-Afrikaanse samelewing vol teenstrydighede is, maar, nietemin, alternatiewe sosiale bewegings tans nie daartoe in staat is om ʼn koherente emansipatoriese program tot stand te bring nie. Terwyl die krisies en ander gebeure, lig gewerp het op die teenstrydighede inherent aan kapitalisme, ontbreek, desondanks wydverspreide algemene mobilisering, koherente reaksies vanuit die Linksgesinde kamp. Die hegemoniese strukture en instellings ly gebrek aan lewensvatbare voorskrifte vir 'n oplossing en Linksgesindes, nieteenstaande die opportunistiese oomblik, is nie daartoe in staat is om te ʼn emansipatoriese, teen-hegemoniese beweging te artikuleer en te mobiliseer nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80159
This item appears in the following collections: