Predictors of examination success in the SAICA qualifying examinations

Date
2013-03
Authors
Dehrmann, Luiza
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The objective of the study was to identify predictors of success in the SAICA Board Examination. The study considered various personality states and traits, cognitive ability, learning and study strategies and academic progress as predictors of academic success of auditing trainees writing the SAICA board examinations in order to qualify as Chartered Accountants. A detailed literature review was undertaken which identified that academic success has successfully been predicted by the Big Five personality traits, cognitive ability, by elements of psychological capital more specifically hope, efficacy, resiliency and optimism. The literature also confirmed the successful prediction of academic success through prior learning achievements and the implementation of study and learning strategies. The research study was an ex post facto, quantitative and exploratory study. The study sample consisted of a group of 126 auditing trainees from three of the Big Four auditing firms who were preparing to write the Public Practice Examination (“PPE”). These students were assessed by means of a test battery consisting of the Basic Traits Inventory, which assessed personality traits, the Ravens Advanced Progressive Matrix, which tested cognitive ability, the Psychological Capital Questionnaire in order to test positive psychology states, and the Learning and Study Strategies Inventory to test a number of study and learning techniques. The study also gathered biographical information pertaining to past academic results in terms of third year accounting marks and results from their Certificate in the Theory of Accounting. The study identified hope and auditing as strong predictors of success in the PPE SAICA Board examination. It went further to investigate the predictors of success in the qualifications leading up to the PPE. The study confirmed that third year accounting results is a strong predictor of success at the Certificate in the Theory of Accounting (CTA) level. A number of personality states and traits, study and learning strategies and indices of prior academic success, proved to be good predictors of success in the QE1 and PPE SAICA Board Examinations. It further identified prior academic progression as a successful predictor of success in the PPE. The overall conclusion of the study was that the success of the PPE cannot be considered in isolation, but rather based on the identified predictors of personality states and traits, study and learning strategies and academic progress throughout the academic career of an aspiring Chartered Accountant.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwit van die studie was die identifisering van voorspellers ten opsigte van sukses in die SAICA Raadseksamen. Verskillende persoonlikheidstipes en -eienskappe, kognitiewe vermoë, leer- en studiemetodes, sowel as akademiese vordering is as voorspellers van akademiese sukses van ouditkundekwekelinge, wat die SAICA Raadseksamens aflê, ten einde as Geoktrooieerde Rekenmeesters te kwalifiseer, tydens die studie in ag geneem. 'n Volledige literatuurstudie is onderneem waartydens daar gevind is dat akademiese sukses suksesvol deur die "Groot Vyf" persoonliksheidseienskappe, kognitiewe vermoë, elemente van sielkundige kapitaal, en meer spesifiek hoop, selfbekwaamheid, veerkragtigheid en optimisme, voorspel kon word. Die literatuurstudie het ook die suksesvolle voorspelling van akademiese sukses deur middel van voorafgaande akademiese prestasies, sowel as die implementering van studiemetodes bevestig. Die navorsingstudie was 'n ex post facto, kwantitatiewe en eksploratiewe studie. Die steekproef het uit 'n groep van 126 ouditkunde kwekelinge, vanuit drie van die "Groot Vier" ouditeursmaatskappye bestaan. Die studente was in die proses van voorbereiding vir die aflê van die Public Practice Examination (PPE). Hierdie studente is geëvalueer deur middel van 'n toetsbattery wat bestaan het uit 'n Basic Traits-persoonlikheidsvraelys, die Ravens Advanced Progressive Matrix, wat kognitiewe vermoëns assesseer, die Psychological Capital-vraelys, wat aangewend word om die positiewe sielkundige toestand te evalueer, asook die Learning and Study Strategies Inventory om 'n aantal studie- en leermetodes te evalueer. Die studie het ook biografiese inligting ingesamel, wat verband hou met akademiese prestasie met betrekking tot die derdejaarsprestasie in rekeningkunde, asook akademiese sukses behaal tydens die Sertifikaat in die Teorie van Rekeningkunde. Die studie het hoop en ouditkunde as sterk voorspellers van akademiese sukses in die PPE geïdentifiseer. Verder het die studie ook ondersoek ingestel na akademiese sukses tydens die voorafgaande kwalifikasies in die aanloop tot die PPE, as voorspeller. Die studie het 'n aantal persoonlikheidstipes en -eienskappe, sowel as studie- en leermetodes as sterk voorspellers van akademiese sukses in die SAICA raadseksamens bevestig. Verder het die studie voorafgaande akademiese vordering as 'n suksesvolle voorspeller van akademiese sukses in die PPE geïdentifiseer. Die algemene gevolgtrekking van die studie is dat sukses in die PPE-Raadseksamen nie in isolasie oorweeg kan word nie, maar eerder gebaseer moet word op die geïdentifiseerde voorspellers van persoonlikheidstipes en -eienskappe, leer- en studiemetodes en akademiese sukses gedurende die totale akademiese loopbaan van 'n aspirant Geoktrooieerde Rekenmeester.
Description
Thesis (MComm)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Accounting -- Examinations, Prediction of scholastic success, Dissertations -- Industrial psychology, Theses -- Industrial psychology, South African Institute of Chartered Accountants -- Examinations, Academic achievement
Citation