Opvoedingsrolle van versorgers van adolessente met fetale-alkoholsindroom

Cloete, Marise Louise (2013-03)

Thesis (M Social Work)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Fetal alcohol syndrome (FAS) is a condition which occurs when women drink alcohol during pregnancy. The use of alcohol during pregnancy has permanent and serious consquences which manifests in developmental delays and causes harmful effects to the central nervous system. FAS is seen as completely preventable and irreversable which lasts into adulthood. The prevalence rate of FAS in the Western Cape is the highest in the world. FAS is not just a health problem but also a social welfare problem, since the care for adolescents with FAS brings about exceptional demands for the carer. For this reason it became vital to explore the educational roles of the carers of adolescents with FAS. This research study firstly describes the characteristics of FAS within the physical, cognitive and social development of the adolescents with FAS. Secondly, the study describes and explores the educational roles of the carers of adolescents with FAS. The study combines both quantitative and qualitative research. The exploratory and descriptive research designs were used and a purposive sampling method was used. The participants were interviewed individually with the help of a semi-structured questionnaire. The findings of the empirical investigation show that the carers of FAS adolescents according to their perceptions and experiences know what is expected of them within their respective educational roles and they do make an effort to fulfil this role to the best of their ability. Further findings show that due to aspects like poverty and illiteracy of the participants, the carers need the support of the social worker in order for them to fulfil their educational roles. Recommendations resulting from the empirical investigation indicated that social workers need to support the carers of adolescents with FAS in parenting programmes which is simple and practical for the carers to understand and to implement. Further recommendations focus on awareness programmes and actions where the carers also take part in educating the community in terms of FAS. Through these actions the carers of adolescents with FAS can build a support system for themselves whithin the community. Therefore the community can be utilized by the carers of adolescents with FAS as a valuable resource in the fulfilment of their educational roles.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Fetale-alkoholsindroom (FAS) is ‘n toestand wat veroorsaak word wanneer vroue alkohol drink tydens swangerskap. Alkoholgebruik tydens swangerskap het blywende en ernstige nagevolge wat manifesteer in ontwikkelingsagterstande en skade in die senuweestelsel. FAS word dus beskou as heeltemal voorkombaar, maar is onomkeerbaar en duur voort tot in volwassenheid. Die voorkomsyfer van FAS is wêreldwyd die hoogste in veral die Wes-Kaap. FAS is nie net ‘n gesondheidsprobleem nie, maar ook ‘n maatskaplike probleem aangesien die versorging van adolessente met FAS besondere eise aan versorgers stel. Om hierdie rede is dit noodsaaklik om die opvoedingsrolle waaroor versorgers van FAS-adolessente moet oor beskik te ondersoek. Hierdie navorsingstudie beskryf eerstens die kenmerke van FAS binne die fisiese-, kognitiewe- en sosiale ontwikkeling van die adolessent met FAS. Tweedens beskryf studie die opvoedingsrolle waaroor versorgers van FAS-adolessente moet oor beskik. Die studie kombineer beide kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing. Die verkennende en beskrywende navorsingsontwerp is gebruik en daar is ‘n doelbewuste steekproef gedoen. Individuele onderhoude is met die deelnemers gevoer met behulp van gestruktureerde vraelyste. Die bevindinge van die empiriese ondersoek toon dat die versorgers van FAS-adolessente volgens hulle persepsie en belewenisse, weet wat van hulle verwag word in die verskillende opvoedingsrolle en dat hulle wel pogings aanwend om hierdie rolle te probeer vervul. Verdere bevindings toon dat as gevolg van aspekte soos armoede en ongeletterdheid van die deelnemers die maatskaplike werker ondersteuning sal moet bied aan die versorgers van FAS-adolessente in die vervulling van hul opvoedingsrolle. Aanbevelings vanuit die empiriese ondersoek dui daarop dat die versorgers van FASadolessente deur veral die maatskaplike werker ondersteun moet word deur ouerleidingsprogramme wat eenvoudig en prakties aangebied behoort te word sodat die versorgers die inhoud maklik kan verstaan en kan toepas. Verdere aanbevelings fokus op bewusmakingsprogramme en -aksies waarin die versorgers ‘n rol kan speel om sodoende die gemeenskap ook op te voed ten opsigte van FAS. Hierdeur kan die versorgers van FASadolessente vir hulleself ‘n ondersteuningsnet binne die gemeenskap bou en die gemeenskap as ‘n waardevolle hulpbron benut in die vervulling van hul opvoedingsrolle.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80073
This item appears in the following collections: