Heiligheid, geregtigheid, heiliging? : 'n kritiese ondersoek na die verbande tussen liturgie, geregtigheid en menseregte in die denke van Nicholas Wolterstorff

Carelse, David Peter (2011-12)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study is ‘n research proposal for a possible D.Th degree. The research objective is to explore critically the thought and teachings of Nicholas Wolterstorff, a leading Christian philosopher, that there is an inseparable and fundamental link between the celebration of the Sunday liturgy, the concept of justice we believe in, and human rights. I start by discussing how Wolterstorff writes, lives and defends this thought as a conviction of faith and as a philosophical paradigm. The contents of it can be summarised as follows: the holiness of the believer as an imitation of the holiness of God, is not a mere spiritual trait, it has also social implications; holiness presupposes justice; human rights is based upon the Biblical truths of the equal status of all human beings, mankind as the image of God, and the universal love command. The kingdom of God is established through law and justice. This was already confessed by the early church fathers. Love and justice cannot be separated. The worship of God and man’s responsibility towards one another is grounded in the covenant. Protestantism is a world-formative religion. Worship in the presence of injustices, is not worship; it is false religion. The limitation imposed by the liberal state that its citizens cannot use religious reasons in public for the furthering of justice is then discussed. Religion should be allowed and the State should be impartial in its handling of all religions. Therefore Christians need an adequate cognitive framework for moral judgment. This must also be included in the curriculum of students at Tertiary Institutions. To equip the students for their role in life, the staff must teach and model justice, love, forgiveness, prayer and human rights. Students and the youth in church must also be brought face to face with those who suffer because of injustices, lack of love and economic marginalisation. I then go on to motivate the reasons for undertaking this research. The motivation includes a description of the immorality, injustices and human rights violations in and outside South Africa. Then I discuss the opinions of various theologians across the world of whether worship and faith can contribute to the conversion, healing and change of people and institutions. The last chapter is a tentative illustration of the value of this research for the Church, the academy and the broader society. This value is estimated within the interdependence of transformative constitutionalism (juridical) and discipleship as transformation (theological). I conclude with a few closing remarks.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie is ‘n navorsingsvoorstel vir ‘n voorgenome D.Th graad. Die doelstelling is ‘n kritiese ondersoek van Nicholas Wolterstorff, ‘n leidende christelike filosoof, se denke en lering dat daar ‘n onskeidbare en fundamentele verband is tussen die viering van die Sondag liturgie, die geregtigheidskonsep waarin ons glo, en menseregte. Ek begin met ‘n bespreking van hoe Wolterstorff hierdie denke skryf, leef en verdedig as ‘n geloofsoortuiging en as ‘n filosofiese paradigma. Die inhoud daarvan kom kortliks hierop neer: die heiligheid van die gelowige as nabootsing van God se heiligheid is nie net ‘n geestelike eienskap nie, dit het ook sosiale implikasies; heiligheid veronderstel geregtigheid; menseregte is gebaseer op die Bybelse waarhede dat alle mense gelyk in status is as beeld van God, en die universele liefdesgebod. God se koninkryk word gevestig ook deur reg en geregtigheid; hierdie insigte was al so bely deur die vroeë kerkvaders; liefde en geregtigheid sluit mekaar nie uit nie. Die mens se aanbidding van God en sy pligte teenoor ander, is gegrond in die verbond. Protestantisme is ‘n wêreld-transformerende godsdiens. Aanbidding in die erediens terwyl ons ongeregtigheid pleeg of toelaat, is nie aanbidding nie; dit is valse godsdiens. Die beperking deur ‘n liberale staat dat godsdienstige redes nie in publieke debatvoering aangewend mag word vir die bevordering van geregtigheid nie, word bespreek. Godsdiens moet toegelaat word en die Staat moet onpartydig wees in sy behandeling van alle godsdienste. Daarom moet christene beskik oor ‘n toereikende kognitiewe raamwerk vir morele oordeelvorming. Hierdie vereiste van ‘n kognitiewe raamwerk moet ook ingesluit word in die kurrikulum van studente aan Tersiêre Inrigtings. Om hierdie studente toe te rus vir hulle rol in die samelewing moet die dosente deur onderrig en modellering die volgende by hulle inskerp: geregtigheid, liefde, vergifnis, gebed, menseregte. Studente moet in kontak gebring word met die mense wat ly as gevolg van ongeregtigheid, liefdeloosheid en ekonomiese marginalisering. Daarna word gemotiveer waarom hierdie studie onderneem word. Hierdie motivering sluit in ‘n illustrasie van die omvang van immoraliteit, ongeregtighede en skending van menseregte in en buite Suid-Afrika. Ek beweeg dan na ‘n uiteensetting van verskeie teoloë se menings of aanbidding en geloof kan bydra tot bekering, heling en verandering van mense en instellings. Die laaste hoofstuk is ‘n tentatiewe voorstelling van hierdie navorsing se waarde vir die Kerk, die akademie en die breë samelewing. Hierdie waarde word geskat binne die interafhanklikheid van transformerende konstitusionalisme (juridies) en dissipelskap as transformasie (teologies). Ek konkludeer met ‘n paar slotopmerkings.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/71994
This item appears in the following collections: