Die vertaling, aanpassing en standaardisering van die Kodus belangstellingsvraelys vir Duitssprekende leerlinge van Namibie

Date
1992-03
Authors
Daiber, Karl Heinrich
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The lack of scientific psychometric aids for use during the critical stages of developmental phases of German-speaking Namibian pupils, necessitated this investigation. When careerrelated decisions like subject, course and career choices are made, most pupils require scientific information about themselves. Of all these sources of information, those pertaining to the measurement of interests play the most significant role in the making of career decisions. By means of the present study an attempt was made to develop an interest questionnaire for German-speaking pupils. The way in which items of Afrikaans and English interest questionnaires were formulated, as well as the vocabulary that was used in these questionnaires, resulted in uncertainties. Insufficient face validity together with irrelevant norms resulted in distorted pictures of pupils' interests with the subsequent non-optimal decisions or doubts regarding the validity of the instruments. Given the Southern African nature of the items of the KODUS-BelangstellingsvraelysjKODUS Interest Questionnaire as well as the more than satisfactory results that were achieved by the thorough research that went into the original standardisation, it was decided to translate and adapt these questionnaires for use with German speaking Namibian pupils. In translating and adapting the questionnaire various factors had to be taken into consideration ·in order to produce an instrument that would measure the same fields of interest as the original Afrikaans·· and English questionnaires. Following a pilot study, it was found that no alterations to the questionnaire would be required. The subsequent standardisation yielded results indicating that the questionnaire was translated and adapted satisfactorily and that it measures the same interest fields as the Afrikaans and English questionnaires. Separate norms had to be compiled for the various sex and standard groups. The "KODUS-Interessenfragebogen (Deutsch)" in its present form is suitable for scientific use with German-speaking pupils of Namibia.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die afwesigheid van wetenskaplik-gefundeerde psigometriese hulpmiddels wat op kritieke oomblikke in die ontwikkelingsfases van Duitssprekende leerlinge van Namibie gebruik kan word, het hierdie ondersoek genoodsaak. Wanneer vak-, studiekursus- en beroepskeuses gemaak word, benodig die meeste leerlinge wetenskaplik-verkree inligting oor hulleself. Van al die tipes hulpmiddels wat sodanige inligting verskaf, speel die wat belangstelling meet die belangrikste rol in die neem van beroepsbesluite. Deur middel van hierdie ondersoek is gevolglik 'n poging aangewend om 'n belangstellingsvraelys vir Duitssprekende leerlinge te ontwikkel. Die items van Afrikaans- en Engelstalige vraelyste is so gestel en die woordeskat wat gebruik is was van so 'n aard, dat dit dikwels tot onduidelikheid by leerlinge aanleiding gegee het. Gebrekkige gesigsgeldigheid wat tesame met nie-toepaslike norms in sommige gevalle 'n verwronge beeld van die leerlinge se belangstellings weerspieel het, het hieruit voortgevloei. In ag genome die Suider-Afrikaanse aard van die KODUS belangstellingsvraelysjKODUS Interest Questionnaire se items sowel as die meer as bevredigende resultate, wat met behulp van deeglike navorsing tydens die oorspronklike standaardisering van hierdie vraelyste verkry is, is besluit om hierdie vraelys vir Duitssprekende leerlinge van Namibie te vertaal, aan te pas en te standaardiseer. Tydens die vertaling en aanpassing moes verskeie faktore in aanmerking geneem word, sodat 'n vraelys daargestel kon word wat dieselfde belangstellings as die oorspronklike Afrikaanse en Engelse vraelyste sou meet. Na afloop van 'n vooraf-ondersoek. kon 'n normberekeningsondersoek sonder enige veranderings uitgevoer word. Uit hierdie normberekeningsondersoek is bevind dat die aanpassings en die vertaling wei bevredigend was en dat die vraelys dieselfde belangstellings as die oorspronklike Afrikaans- en Engelstalige vraelyste meet. Afsonderlike norms moes vir die verskillende geslagte en die onderskeie standerd-groepe opgestel word. Die KODUS-Interessentragebogen (Deutsch) is in sy huidige vorm geskik vir wetenskaplike gebruik deur Duitssprekende leerlinge van Namibie.
pdv201410
Description
Tesis (MA)--Stellenbosch University, 1992.
Een kopie mikrofiche.
Keywords
Interest inventories, Interest (Psychology), Vocational guidance, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation