Landboutydskrifte as kultuurhistoriese bron : 'n studie van 'Die Landbouweekblad' en die 'Farmer's Weekly' (1945-1961) aan die hand van 'n aantal geselekteerde kultuuraspekte

Date
1990-03
Authors
Moolman, Anna Magdelena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The two well-known South African agricultural journals The Farmers Weekly and the Landbouweekblad are important sources for the cultural historian. In this thesis attention is paid to a few selected aspects of post-war culture in South Africa. The period covered stretches from 1945 to 1961. In Section A an introductory background is given, concerning the cultural historian's use of agricultural journals, as well as the epoch as frame within which the information should be interpreted. Chapter 1 concentrates on journalistic sources as primary written sources, and in particular on the contemporary journal. Chapter 2 places agriculture and the agricultural journal in the correct cultural historic perspective. A criptic background is given as to the origin and development of the two journals concerned, as well as an outline of the approach necessary for the use of the different sections in the journals. lt appeared that mechanisation and urbanisation became the two transforming powers with regard to the general cultural climate in South Africa after the Second World War. Chapter 3 focusses hereupon. The theme of Section B is non-material culture. Here attention is paid to folk tales, rhymes and riddles (Chapter 4), folk science (Chapter 5), the most important times in the life cycle of people (Chapter 6) and folk festivals (Chapter 7). The folk tales dealt with are, apart from topics of discussion, true experiences, sagas, legends and jokes. A background discussion will be found, followed by the categorised examples. Folk science is divided into three main sections: folk meteorology, water-witching and folk medicine. Animal as well as human illnesses have been categorised under the latter. Customs and beliefs which evolved around the birth and christaining if a child, courtship and weddings and death and funerals belong under Chapter 6. Regarding folk festivals, a discussion of a few festivals is given with, secondly, a description of a few games, evidently played at such festivals. Material culture is the theme of Section C. Here the following aspects were selected: folk crafts and home industries (Chapter 8), architecture and house interiors and farm and werf layout (Chapter 9), food (Chapter 1 O) and clothing (Chapter 11 ). Home and farm industries are discussed in Chapter 8. Chapter 9 is concerned with the modern home - in the city as well as on the farm - and with the layout of the modern farm and farm yard (werf). A few aspects of the post-war food culture earned themselves further discussion. The rest of Chapter 1 0 is devoted to traditional South African cookery - in the form of recipes, accompanied by a discussion. In the chapter dealing with clothing, the natural phases in fashion between the years 1945 and !,.. 1961 were identified. The discussion of the doting focus'es mainly on women's fashion.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die twee bekende Suid-Afrikaanse landboutydskrifte, die Farmer's Weekly en Die Landbouweekblad is belangrike bronne van kultuurhistoriese inligting. In hierdie tesis word op 'n aantal geselekteerde aspekte van die naoorlogse kultuur in Suid-Afrika gekonsentreer. Die tydperk wat gedek word, is 1945 tot 1961. In Afdeling A word daar inleidend 'n agtergrond gegee van die benutting van landboutydskrifte deur die kultuurhistorikus en van die tydvak waarbinne die stof vertolk moet word. In Hoofstuk 1 word daar op joernalistieke bronne as primere geskrewe bronne gekonsentreer en in die besonder op die tydgenootlike tydskrif. Hoofstuk 2 plaas die landbou en landboutydskrif kultuurhistories in perspektief. 'n Kort agtergrond oor die ontstaan ~n groei van die betrokke twee tydskrifte word gegee, en daar word oorsigtelik gewys op die spesifieke benaderings wat die onderskeie afdeli'ngs in die tydskrifte vereis. Uit die landboutydskrifte het geblyk dat meganisasie en verstedeliking nit die Tweede Wereldoorlog die twee omvormende kragte ten opsigte van die bree kultuurklimaat in SuidAfrika geword het. In Hoofstuk 3 word daar hierop gefokus. Afdeling B het die geestelike kultuar as tema. Aspekte wat daariri aandag kry, is: Volkswoordskeppinge (Hoofstuk 4), Volkswetenskap (Hoofstuk 5), Lotstye (Hoofstuk 6) en Volksfeeste (Hoofstuk 7). Onder Volkswoordskeppinge word gespreksonderwerpe, belewenisvertellings, sages, legendes, grappe, rympies en raaisels behandel. 'n Agtergrondbespreking word gegee, waarna die gekategoriseerde voorbeelde wat opgespoor is, volg. Volkswetenskap word hier in drie hoofdele ingedeel: volksweerkunde, waterwys en volksgeneeskunde. By laasgenoemde word aandag aan siektes by diere sowel as die mens gegee en voorbeelde wat gevind is, gekategoriseerd aangebied. Gebruike en gelowe rondom geboorte en doop, hofmaak en die huwelik en derdens die dood en begrafnis word ender lotstye gedek. Die hoofstuk oor volksfeeste bestaan uit 'n bespreking van 'n aantal volksfeeste met as tweede ! deel die beskrywing van enkele speletjies wat klaarblyklik by feesgeleenthede gespeel is. Afdeling C handel oor die stoflike kultuur, waarvan die volgende aspekte geselekteer is: Volksbedrywe (Hoofstuk 8), Huisbou en -inrigting en plaas- en werfuitleg (Hoofstuk 9), Voedselkultuur (Hooptstuk 1 O) en Kleremodes (Hoofstuk 11 ). Volksbedrywe word in twee hoofdele behandel, naamlik huis- en plaasbedrywe. Ten opsigte van huisboujinrigting word daar op die moderne huis gekonsentreer - die stedelike sowel as die plaashuis. Die uitleg van die moderne plaas en werf word volledig bespreek. Slegs 'n aantal naoorlogse aspekte van die voedselkultuur word belig, waarop verder ruimte afgestaan word aan die tradisionele Suid-Afrikaanse kookkuns - in die vorm van resepte, vergesel van 'n bespreking. Kleremodes word aan die hand van die natuurlike fases wat daar in die betrokke tydvak onderskei kan word, behandel. Die klem val hier op vrouemodes
Description
Thesis (MA) -- Stellenbosch University, 1990.
Keywords
Folklore -- South Africa, Afrikaners -- Social life and customs, Afrikaners -- Folklore, Agriculture -- Periodicals, Journalism -- South Africa -- History, Dissertations -- Afrikaans culture, Theses -- Afrikaans culture
Citation