• Die geskiedenis van die sagtevrugtebedryf in die Kaapkolonie, 1886-1896 

      Aucamp, Jan Christoffel (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1982)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Kaapkolonie se ekonorniese lewe in die sewentiende, agtiende en neëntiende eeu is oorheers deur die vernaamste boerderyvertakkinge, nl. wynbou, graanbou en veeteelt. Eers gedurende die laaste ...