Die aanwending van 'n rekenaarsentrum ter bevordering van rekenaargeletterdheid in die primere skool

Date
1995-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKANSE OPSOMMING: Die rekenaar is 'n instrument wat stelselmatig besig is om 'n groter invloed op die lewe van elke mens uit te oefen. Waar sommige nog 'n vrees daarvoor het, is dit so 'n kragtige hulpmiddel dat opvoeders dit nie meer uit die skole kan hou nie. Soos elke ander nuwe onderwerp in die onderwys word die rol en plek van die rekenaar 'n strydpunt wat deur baie beredeneer word. Daar is diegene wat glo dat die koste daaraan verbonde nie die aankoop van rekenaars vir skole regverdig nie. Ander sien weer die rekenaar as 'n ekstra vak wat tot die kurrikulum toegevoeg word en oorbeklemtoon die gebruik en aanwending van die rekenaar. Die werkstuk kyk na die rol van die rekenaar ten einde rekenaargeletterdheid ender leerlinge te bewerkstellig. Dit word deurgaans egter beklemtoon dat rekenaargeletterdheid onder leerlinge bloot 'n middel tot 'n doel is. Daar sal verwys word na die eintlike rol van die rekenaar in die skool, naamlik die van 'n hulpmiddel vir probleemoplossing en toepassingsoefeninge. Die grootste gedeelte van die mensdom is bloot eindgebruikers van die rekenaar en as opvoeders is dit ons plig om hulle daarvoor voor te berei. Tesame hiermee ontwikkel die rekenaartegnologie teen so 'n snelle pas, dat die onderwyser nooit kan terugsit en dink dat sy werk afgehandel is nie. Dit is daarom noodsaaklik dat daar in die onderwys mense sal wees wat op die voorpunt van die tegnologiese verandering sal wees sodat die leerlinge die voordeel uit hierdie tegnologie sal trek. Dit is jammer dat hierdie onderwerp direk gekoppel is aan die beskikbaarheid van geld. Dit is sonder twyfel so dat Suid-Afrikaanse skole in die nabye toekoms baie deeglik sal moet besin oor die aanwending van fondse ten einde onderwys van 'n hoe standaard daar te stel. In hierdie proses is die integrering van die rekenaar ongelukkig een van die belangrike fasette wat moontlik in die slag sal bly weens meer primere behoeftes van die leerlingkorps van Suid-Afrika.
ENGLISH ABSTRACT: The computer has become an instrument that has systematically impacted upon the roles people play in life to a larger and larger degree. While some still harbour great trepidation, it has also become a powerful aid that many serious educators cannot do without in the school. Like any new topic in teaching, the role and place of the computer has become a very contentious issue. There are those who struggle to justify the purchasing of computer equipment because of the high capital outlay. Others see the computer as becoming an unnecessary addition to the curriculum, thus over emphasizing the use and application of the computer. This essay will attempt to take a look at how the role of the computer will help to accomplish computer literacy amongst pupils. It needs to be emphasized that computer literacy amongst pupils is only a means to an end. There will also be regular references to the actual role of the computer in the school, specifically as an aid to problem solving and application exercises. The majority of mankind are en users of the computer and as educators it remains our responsibility to prepare pupils for this. While simultaneously, it needs to be noted, that computer technology is developing at a rapid pace with the result that an educator can never take a back seat and believe that the issues have been handled. Therefore it remains essential that education has in its employ people who are at the forefront of computer technology at all times. Only once this has been achieved, will our pupils derive the full benefit of the up-to-date technology. It remains unfortunate that this topic remains directly connected to the availability of finance. There is no doubt about the matter that if South African schools with to keep their standard and quality of education in the near future, there will have to be very careful management of funds. It would seem that, through this process of rationalization, the full integration of the computer as an subservient to important factor more fundamental in eduction, could become and primary needs of the schooling masses in South Africa.
Description
Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 1995
Keywords
Computer-assisted instruction, Computer literacy -- Study and teaching (Primary)
Citation