Die gebruik van die Beery-ontwikkelingstoets en die Natekentoets as meetinstrumente van visueel-motoriese integrasie by 'n groep voorskoolse kinders

Date
1994-12
Authors
Vorster, Marie-Helene
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Visual-motor integration plays an important role in the development of a child. Developmental deficits in this area can, for example, be detrimental to a child's school-readiness or scholastic achievements. Visual-motor integration problems should be diagnosed as early as possible so that remediation can take place. The American Beery Developmental Test for Visual-Motor Integration (VMI) is widely used as a screening technique for visual-motor abilities by psychologists, occupational therapists, educators and remedial teachers in South Africa. In order to determine whether this American standardised test offers valid results for a group of South African subjects, the results of children in the VMI:1982 and VMI:1989 were compared to their results in the South African Copying Test. A sample of 40 pre-school children from a pre-primary school in Stellenbosch were selected. Only children with normal visual acuity, who had not undergone an occupational therapy evaluation, or school readiness test, during the previous three months, were included in the sample. A significant relationship was found between the results of the VMI:1982 and VMI:1989. The results of both the VMI:1982 and VMI:1989 correlated significantly with the results of the Copying Test. Performance in the tests correlated with chronological age as well as teacher evaluation of ability development. lt was concluded that the VMI may be regarded as a valid test of visual-motor integration in the group of subjects studied. lt is recommended that future studies including children from all cultural groups in South Africa should also be undertaken.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Visueel-motoriese integrasie speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die kind. Ontwikkelingsagterstande in hierdie area kan byvoorbeeld 'n kind se skoolgereedheid of skolastiese prestasie nadelig be"invloed. Probleme ten opsigte van visueel-motoriese integrasie behoort so vroeg as moontlik opgespoor te word sodat remediering kan geskied. Die Amerikaanse BeeryOntwikkelingstoets vir Visueei-Motoriese lntegrasie {VMI) word in Suid-Afrika wyd deur sielkundiges, arbeidsterapeute, opvoedkundiges en remedierende onderwysers benut vir die evaluering van visueel-motoriese vaardighede. Om te bepaal of hierdie Amerikaans gestandaardiseerde toets geldige resultate vir 'n groep SuidAfrikaanse toetslinge !ewer, is die prestasies van kinders in die VMI:1982, sowel as die VMI:1989 met hul prestasies in die Suid-Afrikaanse Natekentoets vergelyk. 'n Steekproef van 40 voorskoolse kinders uit 'n pre-primere skool op Stellenbosch is gekies. Slegs kinders met normale gesigskerpte, en diegene wat nie gedurende die vorige drie maande 'n arbeidsterapie- of skoolgereedheidsevaluering ondergaan het nie, is by die ondersoek ingesluit. Beduidende korrelasies is tussen die VMI:1982-resultate en VM1:1989-resultate bevind. Die resultate van beide die VMI:1982 en VMI:1989 het beduidend met die van die Natekentoets gekorreleer. Prestasie in die toetse het met kronologiese ouderdom, sowel as onderwyser-beoordelings van vaardigheidsontwikkeling, gekorreleer. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die VMI wel geldige resultate in die geval van hierdie spesifieke ondersoekgroep gelewer het. Verdere navorsing, wat oak kinders uit alle kultuurgroepe in Suid-Afrika insluit, word aanbeveel.
Description
Tesis (MA)--Stellenbosch University, 1994.
Keywords
Visual perception in children -- Testing, Motor ability in children -- Testing, Child development, Psychological tests for children -- South Africa, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation