• Inqaku ngokuphucula uluntu elibhalwe ngesiXhosa ngokohlobo lwegenre 

      Tshefu, Naniswa Winnifred (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2005-03)
      ENGLISH ABSTRACT: This study explores the defining characteristics of the genre-theory analytically for isiXhosa. The five chosen genre texts in isiXhosa, extracted from five Bona magazine, deal with social problems. Firstly ...