Consultation services for social work supervisors at the Department of Social Services, Provincial Administration, Western Cape : an exploratory study

Baardtman, Desmond Andre (1997)

Thesis (M.A) -- University of Stellenbosch, 1997.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: An exploratory study relating to consultation for social work supervisors in the Department of Social Services, Provincial Administration of the Western Cape, in performing the supervisory function was undertaken. The relative absence of specific literature, research results and a written policy pertaining to consultation in social work, as well as deficiencies in social work practice relating to the inefficient utilisation of consultation promted this particular study, as a contribution to both the social work profession and the service agency involved. An empirical study based on the literature study was performed on a test sample comprising four service offices of the Department of Social Services in the Cape Metropolitan area. The empirical study examined and described the existing system of consultation in the Department Social Services and the respondents opinions, attitudes, knowledge and shortcomings in this regard. The data collected by means of interview schedules, described the utilisation and application of consultation in social work in the Department of Social Services in order to have a conception of variables which is proposed as a guide for action. Consultation in social work is important for the performance of the supervisory function. In fulfilling the supervisory function effectively, the social work supervisors should receive consultation on a regular basis as regular feedback or evaluation to social work supervisors is important in order for them to assess their performance progress. As an aspect of the more inclusive concept of staff development consultation also aims at improving working conditions of social work supervisors, thereby preventing the extensions of ineffective service rendering. The study also provided information on the theory of consultation in social work on the one hand and on the other hand suggested guidelines for developing and formulating policy for consultation in social work. It is, however, important that the proposed actions of the study are implemented in order to determine the effectiveness thereof.

AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Verkennende studie is onderneem oor konulstasie vir maatskaplike werk supervisors in die Departement van Maatskaplike Dienste tydens die uitvoering van die supervisie funksie. Die gebrek aan spesifieke literatuur, navorsings resultate en 'n geskrewe beleid ten opsigte van konsultasie in maatskaplike werk, asook die leemtes in maatskaplike werk praktyk met betrekking tot die ondoeltreffende benutting van konsultasie het aanleiding gegee tot hierdie tesis ten einde 'n bydrae te lewer vir beide die maatskaplike werk professie en die betrokke dienslewerings instansie. 'n Empiriese studie gegrond op die literatuur studie is gedoen ten opsigte van 'n steekprooi bestaande uit vier dienskantore van die Departement van Maatskaplike Dienste in die Kaapse Metropolitaanse area. Die empiriese studie het die bestaande sisteem van konultasie in die Departement van Maatskaplike Dienste en die respondente se opinies, houdings, kennis en leemtes ondersoek en beskryf. Die data wat ingesamel is, by wyse van onderhoud vraelyste, het die benutting en toepassing van konsultasie in maatskaplike werk in die Departement van Maatskapilke Dienste beskryf ten einde 'n beskouing van veranderlikes te hê wat as riglyn vir aksie kan dien. In die uitvoering van die supervisie funksie, is konsultasie vir maatskaplike werk supervisors belangrik. Maatskaplike werk supervisors moet dus op 'n gereelde basis konsultasie ontvang ten einde die supervisie funksie doeltreffend uit te voer aangesien gereelde terugvoering of evaluasie aan maatskaplike werk supervisors belangrik is so dat hulle hul werkverrigting en vordering kan bepaal. Konsultasie in maatskaplike werk as 'n aspek van die meer insluitende konsep van ppersoneelontwikkeling het ook ten doel om die werksomstandighede van maatskapilke werk supervisors te verbeter ten einde daardeur die erlenging van ondoeltreffende dienslewering te voorkom. Hierdie studie het ook aan die een hand inligting oor die teorie van konsultasie in maatskaplike werk voorsien en aan die ander hand riglyne vir die ontwikkeling en formulering van 'n beleid vir konsultasie in maatskaplike werk voorgestel. Verder is dit belangrik dat die voorgestelde aksies van die studie wel toegepas word ten einde die doeltreffendheid daarvan te kan bepaal.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/55437
This item appears in the following collections: